2294890-39497000

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکد‌‌ۀ زبان‌های خارجی، گروه زبان‌شناسی
پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی‌ارشد (M.A )
گرایش: زبان‌شناسی همگانی
عنوان:
بررسی ساخت صرفی واژههای علوم نظامی مصّوب فرهنگستان زبان وادب فارسی
استادراهنما‌:
دکتر محمدمهدی اسماعیلی
استادمشاور‌:
دکتر ژینوس شیروان
پژوهشگر:
مریم حکیمی
تابستان 1393

تقدیم به
پدر و مادر عزیزم
به پاس دعای خیرشان
سپاس‌گزاری
منت خدای را عز وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزیت نعمت. هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است و چون بر می‌آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت، و بر هر نعمت شکری واجب است. خداوند را به خاطر همه الطافش در طول زندگی‌ام سپاس می‌گویم.
بدین وسیله از راهنمایی‌ها و مساعدت‌های ارزشمند و بی‌شائبه استاد راهنما جناب آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی تشکر و قدردانی می‌نمایم. ‌همچنین از مشاوره‌های دقیق و سودمند‌ استاد مشاور سرکارخانم دکتر ژینوس شیروان بسیار سپاسگزار و قدردانم.
‌بی‌تردید صورت نهایی این نوشتار، کاربست نکته‌ آموزی‌های نگارنده در محضر اساتید بزرگوار آقایان: دکتر فهیم و دکتر مدرسی و خانم‌ها: دکتر ‌کلباسی‌ ‌و دکتر ایرجی است. از همه‌ی آن‌ها سپاس‌گزارم.
از استاد عزیزم جناب آقای رسول آذر‌سرا به خاطر حمایت‌های بی‌دریغش در به انجام رسیدن این پایان‌نامه نیز تقدیر ویژه دارم.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه‌ ..........................................................................................................................................‌ 2
1-2- بیان مسئله ................................................................................................................................ ‌2
1-3‌-اهمیت تحقیق ........................................................................................................................... ‌‌ 3
1-4- اهداف تحقیق ........................................................................................................................... ‌‌ 4
1-5- سؤالات تحقیق ......................................................................................................................... ‌ ‌4
1-6‌- فرضیه‌های تحقیق .................................................................................................................. ‌ ‌ 4
1-7- تعریف کلید واژه‌ها .............................................................................................................. ‌‌ 5
1-8‌- روش تحقیق ............................................................................................................................. ‌‌ 5
1-9‌- ساختار تحقیق ......................................................................................................................... 6
1-10- محدودیت‌های تحقیق ........................................................................................................ ‌7
فصل دوم: مطالعات نظری
2-1- مقدمه ...................................................................................................................................... 9
2-2‌- مبانی نظری تحقیق ................................................................................................................. 9
‌ 2-2-1‌-تاریخچۀ مختصر صرف ................................................................................................ 9
2-2-2 - واژه چیست؟ ................................................................................................................ 13
2-2-3- تکواژ و انواع آن ............................................................................................................ 15
2-2-3-1- تکواژهای آزاد و مقید (وابسته).......................................................................... 16
2-2-3-2‌- تکواژهای دستوری و قاموسی.............................................................................. 16
2-2-4 - وند .................................................................................................................................. 17
2-2-5 - تقسیم‌بندی واژه‌های مرکب ...................................................................................... 19
2-2-5-1‌-تقسیم‌بندی مبتنی برشیوۀ ترکیب ...................................................................... 19
2-2-5-2-تقسیم‌بندی معنایی کلمات مرکب ..................................................................... 19
2-2-6- شفافیت و تیرگی در واژه‌های مرکب ........................................................................ 20
2-2-7‌-هستۀ نحوی و معنایی در ‌کلمات مرکب ‌.................................................................... 21
2-2-8- هستۀ نحوی در کلمات برون مرکز ‌.......................................................................... 22
2-2-9 -هستۀ نحوی در کلمات متوازن ................................................................................ 22
2-2-10- اهمیت هستۀ معنایی .............................................................................................. 23
2-2-11- اسم‌های مرکب ......................................................................................................... 23
2-2-11-1 -تصریف درونی ................................................................................................... 24
2-2-11-2- هسته‌داری ....................................................................................................... 24
2-2-11-3- ترتیب اجزای جمله ‌......................................................................................... 24
2-2-11-4 -اسم‌های مرکب از نظر معنی‌شناسی ترکیب ‌.............‌............................... 24
2-2-12- ترکیب‌های پیوندی .................................................................................................. 25
2-2-13- ترکیب‌ غیر فعلی در زبان فارسی ............................................................................ 26
2-2-14‌- فرایند اشتقاق ............................................................................................................. 27
2-2-15- بررسی جنبه‌های مختلف واژه‌سازی ....................................................................... 28
2-2-15-1- ضرورت واژه‌سازی ............................................................................................ 28
2-2-15-2‌- انواع واژه‌سازی .............................................................................................. 29
2-2-15-3- فرایندهای واژه‌سازی ‌...................................................................................... 30
2-2-15-4‌-شرایط لازم برای واژه‌سازی ‌.............‌............................................................... 32
2-2-15-5‌-موانع واژه‌سازی ‌.............‌..................................................................................... 32
2-2-16- انواع نو‌واژه‌ از نظر منشأ ........................................................................................... 34
2-2-17- موانع نهادینه شدن نو‌واژه‌ها‌...................................................................................... 34
2-2-17-1- عوامل درون زبانی ‌.......................................................................................... 34
2-2-17-2‌- عوامل برون زبانی ‌.............‌.............................................................................. 36
2-2-18- واژه‌‌گزینی ................................................................................................................... 36
2-2-19- زبان علم ...................................................................................................................... 36
2-2-20- شیوه‌های واژه‌‌گزینی ‌ ............................................................................................... 36
2-2-21- روش‌های معادل‌یابی ................................................................................................ 37
2-2-22- ضوابط واژه‌‌گزینی........................................................................................................ 37
2-3- مبانی عملی تحقیق .......................................................................................................... 39
2-3-1- مقدمه ........................................................................................................................ 39
2-3-2- تاریخچۀ مختصری از صرف در ایران .................................................................. 39
2-3-3‌- مطالعات پژوهشگران ایرانی .................................................................................. ‌ 39
2-3-3-1- پژوهش‌های سنتی ‌........................................................................................ 39
2-3-3-2‌- پژوهش‌های نوین غیر تحلیلی ‌.............‌.......................................................... 40
2-3-3-3- پژوهش‌های نوین ‌‌تحلیلی ‌.............‌.................................................................. 40
2-3-4 مطالعات پژوهشگران غیر‌ایرانی ............................................................................... ‌ ‌ 54
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1‌- مقدمه ................................................................................................................................... 59
3-2‌- روش تحقیق ........................................................................................................................ 59
3-3‌- حجم نمونه‌ها و روش اندازه‌گیری ...................................................................................... 59
3-4- ابزار جمع آوری داده‌ها ...................................................................................................... 59
3-5‌- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ............................................................................................. 60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه .................................................................................................................................... ‌ 62
4-2 - تجزیه و تحلیل داده‌ها ......................................................................................................‌ ‌62
4-2-1- جمع‌بندی مطالب ........................................................................................................ 62
4-2-2- اسامی مشتق- مرکب .............................................................................................. 64
4-2-3‌- اسامی مرکب ............................................................................................................... 66
4-2-4- ‌ اسامی مشتق ............................................................................................................. 70
4-2-5 –گروه‌های اسمی

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240)

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه241)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی Read more…