دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بردسیر
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی «M.A»
عنوان:
ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی
استاد راهنما:
دکتر هوشمند اسفندیارپور
استاد مشاور:
دکتر حسین یزدانی
نگارش:
مصطفی سلطانی نژاد
مرداد 1393

354965481330 (مجادله، آیه 11)
00 (مجادله، آیه 11)

(مجادله، آیه 11)

(مجادله، آیه 11)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بردسیر
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»
عنوان:
ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی
نگارش:
مصطفی سلطانی نژاد
مرداد 1393
دکتر هوشمند اسفندیار پور استاد راهنما
دکتر حسین یزدانی استاد مشاور

به نام خدا
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضای هیأت علیم واحدهای دانشگاه آزاد متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تحظی نکنیم:
اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علیم و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
اصل رازداری: تعهد به صیانت از اصرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.
اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
اصل برائت: التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.
محل امضای محقق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر
حوزه معاونت پژوهشی
تعهدنامه اصالت پایان نامه
اینجانب مصطفی سلطانی نژاد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی که در تاریخ 28/5/93 از پایاننامه خود تحت عنوان: (ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی) با کسب نمره 19 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ...) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (همسطح، پایینتر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت، اختراع و ... از این پایان نامه را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطعی و زمانی بر خلاف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعهایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضا

بسمه تعالی
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد موظف است پس از دفاع، اصلاحات لازم را تحت نظر استاد راهنما و استادان مشاور انجام دهد و نسخه های مورد نیاز را پس از امضای ذکر شده و تائید معاون پژوهشی یا مسئولان تحصیلات تکمیلی به مراکز زیر تحویل دهد:
استاد راهنما:
نام و نام خانوادگی: دکتر هومشمند اسفندیار پور در تاریخ: 1 نسخه تحویل این جانب شد. امضا
استاد مشاور:
نام و نام خانوادگی: دکتر حسین یزدانی در تاریخ: 1 نسخه تحویل این جانب شد. امضا
کتابخانه مرکزی دانشگاه: نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده (یک نسخه):
تاریخ امضا
کتابخانه تحصیلات تکمیلی: نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده (Cd یک عدد):
تاریخ امضا
کتابخانه گروه آموزشی: نام و نام خانوادگی گیرنده (Cd یک عدد):
تاریخ امضا
دفتر معاونت پژوهشی (تحصیلات تکمیلی): نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده (Cd یک عدد):
تاریخ امضا
دانشجو: اینجانب مصطفی سلطانی نژاد نسخه ای از پایان نامه خود را که به تایید معاونت پژوهشی و دفتر تحصیلات تحمیلی رسیده است در تاریخ دریافت کردم.
تاریخ و امضا
پایان نامه صحافی شده به قسمت های فوق تحویل و توسط مسئول مربوطه فرم امضا شود.

تقدیم نامه
آنگاه که تلاطم امواج سرکش زندگی کشتی محنت زده ی وجود را به ساحل متروک غربت می افکند. به یاد می آوردم دستانی را که سایبان محبت و خورشید پرتو افشان وجود بودند.
آنان که نگران از پژمردگی، دست های عاطفه را فشردند و نبض عشق را حس کردند تا نشاط چهره ی من در بلندای ستیغ پیشرفت، طلیعه زند.
در حالیکه سبزه زار زندگی ام انباشته از هرزه های قصور است، چشم می دارم تا عندلیب عفو در آن آشیانه سازد با خاضعانه ترین احساسم این برگ سبز را
تقدیم می نمایم به
پدرم، که بهترین دوست، اوست
روح بلند مادرم، که هر چه دارم از اوست

تقدیر و تشکر
به نام خدا
«ن و القلم و ما یسطرون»
(سوره قلم، آیه 1)
از خــدا جوییـــم توفیــــق ادببی ادب محروم گشت از لطف رب
گرچه قلم را نه آن تابی است که بایسته به نام استاد به رقص آید و نه آن چنان شوری که جوهره اش با یاد استاد به جوش آید، ولی با این وجود بر خود فرض می دانم از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر هوشمند اسفندیارپور که راهنماییهایشان پیوسته گره گشایم بود و حس گرم آشنایان، سردی قلم را شعله می نهاد، تا کوری سوی سخن پیوسته بینایی ره آشنا باشد و دستهای مشتاق از شور و شوق خالی نمانند و با اشتیاقی دو چندان به جستجوی راه همت گمارند، تشکر و قدر دانی نمایم، چرا که در لحظه لحظه ی کارهایم راهنمایی شکیبا و صبور بودند، نیز از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر حسین یزدانی که پیوسته برایم مشاوری دلسوز و مهربان بودند و از هیچ راهنمایی دریغ نورزیدند سپاسگزاری می کنیم.
هم چنین از کلیه استادانی که در محضرشان بهره های علمی فراوان بردم کمال تشکر را دارم.

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی «ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی» صورت گرفته است. فرهنگ عامه مجموعه ی تجربیات و تفکرات بشر در طی قرون و اعصار است همین تجربیات و سنت های مرسوم یک جامعه است که به آن جامعه شخصیت و هویت می بخشد.
صیدی تهران شاعری غزل سراست وی در اشعار خود بسیاری از عناصر فرهنگ عامه را دستمایه خلق مضامین متنوع قرار داده و از آنجا که فرهنگ عامه هر ملتی روشنگر آداب، عادات، احوال و اخلاق و افق فکری مردم آن جامعه است با بررسی این عناصر در اشعار وی زمینه سهولت و درک معانی اشعار صیدی تهرانی برای مخاطبان فراهم شده است و نیز مخاطب را با فرهنگ عامه آن عصر و وضع روحی و اجتماعی مردم آن زمان آشنا ساخته است. از نتایج مهم این پژوهش آن است که دیوان صیدی تهرانی سرشار از عناصر فرهنگ عامه است و همچنین خواهیم دانست که بسیاری از اعتقادات، آداب و رسوم و تفکرات امروزی بشر از باورهای پیشینیان نشأت گرفته است.
در این پایان نامه ضمن معرفی اجمالی فرهنگ عامه، موارد عامیانه ی استخراج شده از دیوان مطابق دستورالعمل های ارائه شده توسط صاحب نظران به تصویب و طبقه بندی شده اند. آن گاه در ذیل هر عنوان اصلی، موارد فرعی و چگونگی باور مردم عصر صیدی که بسیاری از آن می تواند با باورهای مردم روزگار ما مشترک باشد؛ ذکر و تحلیل شده است.
کلمات کلیدی: مردم و توده، فرهنگ و دانش، باورهای خرافی، دیوان صیدی تهرانی
فهرست مطالب
پیشگفتار1
فصل اول: تعریف و تشریح موضوع
1-1- پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)4
1-2- بیان مسأله4
1-3- سوابق مربوط (پیشینه تحقیق)4
1-4- فرضیه های تحقیق5
1-5- اهداف تحقیق5
1-6- اهمیت موضوع5
1-7- ضرورت تحقیق5
1-8- کاربردهای پژوهشی6
1-9- جنبه های نوآوری جدید بدون تحقیق6
1-10- روش کار6
1-10-1- نوع روش تحقیق6
1-11- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره)6
1-12- ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون فیش، جدول، 7
1-13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات7
1-14- کلید واژگان

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه243)

-335915285115 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم دانشكده پزشكي پايان نامه جهت اخذ درجه دكتراي پزشكي ( M D ) عنوان: بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه244)

دانشگاه علوم پزشکی قم معاونت آموزشی پژوهشی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391 مجری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه245)

1643284-506490 پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضاي خانواده وپرستاران بر سطح هوشیاری وعلائم حیاتی بیماران بستری در ICU :کارآزمایی بالینی نگارش: Read more…