دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشکده حسابداري و مديريت گروه مدیریت
رساله براي دريافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش: منابع انسانی رشته مديريت دولتي
عنوان:
بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
استاد راهنما
دکتر مهرداد گودرزوند چگینی
استاد مشاور
دکتر بدری عباسی
نگارش
حبیبه خوش آموز
زمستان 1391
تقدیر و تشکر:
با سپاس از:
استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر مهرداد گودرزوند چگینی که که چه در دوران تحصیل و چه در زمان نگارش این پژوهش در سمت استاد راهنما، همواره رهنمودهای ارزشمندشان چراغ راهم بوده و هست.
استاد محترم سرکار خانم دکتر بدری عباسی که در انجام این پژوهش همواره با نظرات و پیشنهاداتش یاری ام نمود.
استاد محترم دکتر مراد رضایی دیزگاه که چه درسمت داور و چه در سمت مدیر گروه همواره از راهنمایی های ارزنده اش بهره بردهام.
وسایر اساتید گروه مدیریت که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از محضرشان بهره بردهام.
بدین وسیله مراتب امتنان خویش را از زحمات بی شائبه این بزرگواران اعلام مینمایم.
چکیده:
تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان می باشد . برای این منظور هوش سازمانی بر اساس نظریه کارل آلبرشت در هفت بعد ؛ بینش استراتژیک ، سرنوشت مشترک ، میل به تغییر ، روحیه ، اتحاد و انسجام ، به کارگیری دانش و فشار عملکرد ،تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تنظیم شده است . جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان هستند که تعداد آنها 1756 نفر می باشد و حجم نمونه بر اساس فرمول جامعه محدود 256 نفر برآورد گردید و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات ، دو پرسشنامه ، شامل پرسشنامه هوش سازمانی با 47سوال و پرسشنامه عملکرد کارکنان با 28 سوال است. که پس از سنجش روایی و پایایی آنها در اختیار نمونه آماری قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی ، تلخیص و تفسیر داده ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری استنباطی (آزمون r پیرسون) استفاده شد. نتیجه حاصله بیانگر این است که بین هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: هوش سازمانی ، عملکرد کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول ـ کلیات تحقیق
1 ـ 1. مقدمه17
1 ـ 2. بیان مسأله18
1 ـ 3. اهمیت و ضرورت تحقیق19
1 ـ 4. اهداف تحقیق20
1 ـ 5. سوال تحقیق21
1 ـ 6. چارچوب نظری تحقیق22
1 ـ 7. فرضیههای تحقیق25
1-7-1 )فرضیه اصلی252-7-1) فرضیه های فرعی251 ـ 8. تعریف عملیاتی ونظری متغیرهای تحقیق25
1-8-1) متغیر وابسته 25 1-8-1-1) تعریف نظری عملکرد25 1-8-1-2) تعریف عملیاتی عملکرد261-8-2) متغیر مستقل27 1-8-2-1) تعریف نظری هوش سازمانی 27 1-8-1-2) تعریف عملیاتی هوش سازمانی 27
1 ـ 9 . قلمرو تحقیق29
1-9-1) قلمرو زمانی 291-9-1) قلمرو مکانی 291 ـ 10 . محدودیتهای تحقیق29
فصل دوم ـ ادبیات وپیشینه تحقیق
بخش اول : هوش سازمانی32
2ـ 1-1.مقدمه32
2-1-2. تعاریف هوش سازمانی 32
2-1-2-1. هوش در حوزه روانشناسی 34
2-1-2-2. هوش در حوزه سازمانی 38
2-1-3. اهمیت هوش سازمانی 40
2-1-4. بهبود هوش سازمانی 42
2 ـ 1ـ 5. پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی43
2 ـ 1ـ 5-1. تقویت سرمایه اجتماعی سازمان43
2 ـ 1ـ 5-2. توجه به جایگاه سرمایه فکری در سازمان43
2 ـ 1ـ 5-3. سرمایه فرهنگی در راستای تقویت سازمان43
2 ـ 1ـ 5-4. ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی44
2 ـ 1ـ 5-5. تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده44
2 ـ 1ـ 6. هوش سازمانی و یادگیری44
2 ـ 1ـ 7. هوش سازمانی و هوش تجاری45
2 ـ 1ـ 8. سه مدل نظری برای حمایت از هوش سازمانی45
2 ـ 1ـ 9. رویکردهای هوش سازمانی 48
2 ـ 1ـ 9-1. رویکرد رفتارگرایی49
2 ـ 1ـ 9-2. رویکرد شناخت گرایی49
2 ـ 1ـ 9-3. رویکرد اجتماعی48
2 ـ 1ـ 10. ضریب هوش سازمانی 47
2 ـ 1ـ 11. درک شهودی از هوشمندی50
2 ـ 1ـ 12. ماهیت سازمان های هوشمند53
2 ـ 1ـ 13. هوشمندی رقابتی و هوش سازمانی56
2 ـ 1ـ 14. اقدامات اساسی در هوش سازمانی56
2 ـ 1ـ 15. ابزار سنجش هوش سازمانی58
2 ـ 1ـ 16. اجزای هوش سازمانی59
2 ـ 1ـ 16-1. هوش سازمانی به عنوان یک فرایند59
2 ـ 1ـ 16-2. هوش سازمانی به عنوان یک محصول60
2 ـ 1ـ 17. فرایند هوش60
بخش دوم : عملکرد 60
2-2-1. مقدمه 67
2 ـ 2ـ 2. تعاریف عملکرد68
2 ـ 2ـ 3. عملکرد شغلی به عنوان یک مفهوم چند بعدی70
2 ـ 2ـ 4. انواع عملکرد73
2 ـ 2ـ 4-1. عملکرد وظیفه ای 74
2 ـ 2ـ 4-2. عملکرد زمینه ای75
2 ـ 2ـ 5. تفاوت های بین عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای76
2 ـ 2ـ 6. کاربردهای عملکرد شغلی76
2 ـ 2ـ 7. عملکرد سازمانی77
فصل سوم ـ روش اجرای تحقیق
3 ـ 1. مقدمه84
3 ـ 2. فرایند اجرای تحقیق 84
3 ـ 3. روش تحقیق85
3 ـ 4. جامعه آماری85
3 ـ 5. حجم نمونه و روش نمونه گیری85
3 ـ 6. روش و ابزار گردآوری داده ها86
3 ـ 7. ابزار اندازه گیری داده ها 86
3 ـ 8. تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه 88
3 ـ 9. پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه88
3 ـ 10. روش تجزیه و تحلیل داده ها90
3 ـ 11. محدودیت های تحقیق 91
جمع بندی91
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها
4 ـ 1. مقدمه92
4 ـ 2. توصیف مشخصات جمعیت شناختی 92
4 ـ 2 ـ 1) جنسیت 93
4 ـ 2 ـ 2) سن94
4 ـ 2 ـ 3) میزان تحصیلات 96
4 ـ 2 ـ 4) سنوات خدمت 97
4 ـ 2 ـ 5) سطوح سازمانی 98
4 ـ 3. توصیف متغیرهای تحقیق100
4 ـ 3 ـ 1) عملکرد کارکنان100
4 ـ 3 ـ 2) بینش راهبردی101
4 ـ 3 ـ 3)سرنوشت مشترک 102
4 ـ 3 ـ 4) تمایل به تغییر103
4 ـ 3 ـ 5) روحیه 104
4 ـ 3 ـ 6) اتحاد و انسجام 105
4 ـ 3 ـ 7) فشار عملکرد 106
4 ـ 3 ـ 8) به کار گیری دانش 107
4 ـ 3 ـ 9) هوش سازمانی 108
4 ـ 4 ) پیش شرط های تحلیل رگرسیون 109
4 ـ 5. آزمون فرضیات تحقیق112
4 ـ 5 ـ 1) بررسی آزمون فرضیه اصلی 112
4 ـ 5 ـ 2) بررسی آزمون فرضیه فرعی اول 114
4 ـ 5 ـ 3) بررسی آزمون فرضیه فرعی دوم 115
4 ـ 5 ـ 4) بررسی آزمون فرضیه فرعی سوم 116
4 ـ 5 ـ 5) بررسی آزمون فرضیه فرعی چهارم 117
4 ـ 5 ـ 6) بررسی آزمون فرضیه فرعی پنجم 118
4 ـ 5 ـ 7) بررسی آزمون فرضیه فرعی ششم 119
4 ـ 5 ـ 8) بررسی آزمون فرضیه فرعی هفتم 120
فصل پنجم ـ نتيجه گيري و پیشنهادها
5 ـ 1. مقدمه123
5 ـ 2. نتایج آمار توصیفی123
5 ـ 3. نتایج آمار استنباطی123
5 ـ 3-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی124
5 ـ 3-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول125
5 ـ 3-3. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم125
5 ـ 3-4. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم125
5 ـ 3-5. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم126
5 ـ 3-6. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم126
5 ـ 3-7. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم126
5 ـ 3-8. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هفتم127
5 ـ 3-9. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هشتم127
جمع بندی127
5 ـ 4. پیشنهادات127
5 ـ 4 ـ1. پیشنهادات حاصل از آزمون فرضیهها127
5 ـ 4 ـ2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی130
منابع و مآخذ
منابع فارسی123
منابع لاتین128
پیوستها
پیوست 1. پرسشنامه تحقیق136

فهرست اشکال
شکل 1 ) مدل ویلیام هلال 50
شکل 2 ) مدل لیبوس 54
شکل 3 ) ساختار یک سازمان هوشمند 57
شکل 4 ) ارتباط بین هوشمندی رقابتی و هوش سازمانی 58
شکل 5 ) متغیرهای عوامل اصلی در سیستم هوش سازمانی سرمایه های انسانی 65

فهرست جداول
جدول 2 ـ .1 تعاریف هوش سازمانی 4
جدول 2 ـ 2 مقایسه بهره هوشی و هوش سازمانی .64
جدول 3 ـ 1. ابعاد هوش سازمانی و تعداد سوالات مربوط به هربعد 87
جدول 3 ـ .2 سوالات مربوط به عملکرد کارکنان در پرسشنامه .87
جدول 3 ـ 3 مقدار آلفای کرونباخ برای پایائی سوالات پرسشنامه .89
جدول 4 ـ .1جنسیت پاسخ دهندگان92
جدول 4 ـ .2 سن پاسخ دهندگان 93
جدول 4 ـ 3 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان.94
جدول 4 ـ 4 سنوات خدمت پاسخ دهندگان .95
جدول 4 ـ .5 سطوح سازمانی پاسخ دهندگان .96
جدول 4 ـ .6 جدول توصیفی متغیر عملکرد کارکنان .97
جدول 4 ـ .7 جدول توصیفی متغیر بینش راهبردی.98
جدول 4 ـ .8 جدول توصیفی متغیر سرنوشت مشترک .99
جدول 4 ـ .9 جدول توصیفی متغیر تمایل به تغییر.100
جدول 4 ـ .10 جدول توصیفی متغیر روحیه.100
جدول 4 ـ .11 جدول توصیفی متغیر اتحاد و انسجام.102
جدول 4 ـ .12 جدول توصیفی متغیر فشار عملکرد.103
جدول 4 ـ .13 جدول توصیفی متغیر به کارگیری دانش.104
جدول 4 ـ .14 جدول توصیفی متغیر هوش سازمانی .105
جدول 4 ـ .15 جدول تحلیل واریانس ابعاد هوش سازمانی و عملکرد .107
جدول 4 ـ .16 خلاصه وضعیت مدل رگرسیون برای ابعاد هوش سازمانی و عملکرد .108
جدول4-17. ضریب همبستگی بين هوش سازمانی و عملکرد 109
جدول4-18. ضریب همبستگی بين بینش راهبردی و عملکرد110
جدول4-19. ضریب همبستگی بين سرنوشت مشترک و عملکرد 111
جدول4-20. ضریب همبستگی بين روحیه و عملکرد 112
جدول4-21. ضریب همبستگی بين تمایل به تغییر و عملکرد113
جدول4-22. ضریب همبستگی بين اتحاد و انسجام

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه244)

دانشگاه علوم پزشکی قم معاونت آموزشی پژوهشی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391 مجری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه245)

1643284-506490 پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضاي خانواده وپرستاران بر سطح هوشیاری وعلائم حیاتی بیماران بستری در ICU :کارآزمایی بالینی نگارش: Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه246)

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان دانشکده جنگلداری و فناوری چوب پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد (M.Sc.) در رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ (گرایش حفاظت و اصلاح چوب) بررسی مقایسه‌ای اقتصادی سازه‌های Read more…