2480310-527050
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزی
دانشکده مديريت- گروه مديريت دولتی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A"
گرايش: مديريت مالی
عنوان:
بررسی امکان‌سنجی بودجه‌ريزی عملياتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با استفاده از مدل سه عاملی شه shah
استاد راهنما:
دکتر تیمور آقایی‌فیشانی
استاد مشاور:
دکتر زاداله فتحی
پژوهشگر:
مهدی دیلم‌صالحی
تابستان 1393
centercenter
2509992-675684دانشگاه آزاد اسلاميواحد تهران مرکزیدانشکده مديريت- گروه مديريت دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A" گرايش: مديريت مالیعنوان:بررسی امکان‌سنجی بودجه‌ريزی عملياتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با استفاده از مدل شه shahاستاد راهنما:دکتر تیمور آقایی‌فیشانیاستاد مشاور:دکتر زاداله فتحی پژوهشگر:مهدی دیلم‌صالحیتابستان 1393تقدیم به :همسر عزیزمتشکر و قدردانی : از کلیه دوستان و همکاران خود در پژوهشکده مطالعات فناوری که در تدوین پایان‌نامه اینجانب را یاری‌نموده‌اند و از راهنمایی‌هایشان بهره برده‌ام، به ویژه همکار و دوست ارجمند جناب آقای دکتر عیسی پریزادی تشکر می‌نمایم.تعهدنامه اصالت پایان‌نامه کارشناسی ارشداینجانب مهدی دیلم‌صالحی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی910578502 در رشته مدیریت دولتی که در تاریخ 24/06/93 از پایان نامه خود تحت عنوان: امکان‌سنجی بودجه‌ريزی عملياتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با استفاده از مدل شه shah با کسب نمره 18 و درجه عالی دفاع نموده ام بدین‌وسیله متعهد می‌شوم:1- این پایان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان‌نامه، کتاب، مقاله و........) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه‌های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده‌ام.2- این پایان‌نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و.... از این پایان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت. مهدی دیلم‌صالحی31/06/1393 2661285-527050 بسمه تعالیدر تاریخ ........................دانشجـوی دکتری خانم/ آقای ........................... از رساله خود دفـاع نمـوده و بـا نمـره ........... بحـروف............................... و بـا درجـه .............. مورد تصویـب قـرار گرفت.استاد راهنمادکتر تیمور آقائی‌فیشانیبسمه تعاليدانشكده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی******************************************************************(اين چکيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي کد واحد : 101كد شناسايي پايان‌نامه : 10121210921135عنوان پايان نامه : بررسی امکان‌سنجی بودجه‌ريزی عملياتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با استفاده از مدل شه shahنام ونام خانوادگي دانشجو: مهدی دیلم‌صالحیشماره دانشجوئي : 910578502رشته تحصيلي : مدیریت دولتیتاريخ شروع پايان نامه : 12/12/92تاريخ اتمام پايان نامه : 24/06/93استاد /استادان راهنما : دکتر تیمور آقایی فیشانیاستاد/استادان مشاور : دکتر زاداله فتحیآدرس و شماره تلفن : تهران، خ ستارخان، خ 5 دریان نو، شماره 69چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : بودجه‌ريزي عملياتي به عنوان يک روش بودجه‌ريزي در سطح وسيعي در جهان از جمله در کشور ما (بر اساس قوانين مصوب) مورد توجه قرار گرفته است. بودجه‌ريزي عملياتي يك فرايند مستمر است كه تمامي مديران دولتي در همه سطوح در آن مشاركت دارند و در نهايت به تخصيص مؤثرتر منابع در درون وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها منجر مي‌شود و مديران را قادر مي‌سازد به نحو مؤثرتري از منابع اختصاص يافته به سازمان تحت امر خود براي رسيدن به اهداف و نتايجي كه برنامه‌ريزان و سياستگذاران مد نظر داشته بهره‌برداري كنند.در پايان نامه حاضر تلاش شده است ضمن مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي با الگوگيري از مدل سه عاملي shah (Andrews, 2004) به شناسايي و اولويت‌بندي عوامل و معيارهاي موثر به عنوان موانع پياده‌سازي بودجه‌ريزي عملياتي در پژوهشكده مطالعات فناوري بپردازيم. جامعه آماري مديران، كارشناسان و كارمندان مرتبط در حوزه مالي و اداري و امور برنامه و بودجه پژوهشكده است. داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه جمع آوري شده است. براي آزمون نرمال بودن توزيع پاسخ‌هاي داده شده از ازمون كولموگروف اسميرنوف و به منظور آزمون فرضيات فرعي و اصلي تحقيق، از آزمون دوجمله‌اي، t تك نمونه‌اي و فريدمن استفاده شده است. بر اساس نتايج آزمون،‌ فرضيات اصلي تحقيق اثبات گرديد و از بين مولفه هاي مربوطه، عوامل اختيار قانوني و پذيرش انگيزشي به عنوان مهمترين بازدارندگان بودجه‌ريزي عملياتيدر پژوهشكده مطالعات فناوري شناخته شده‌اند. در ميان متغيرهاي اصلي دو عامل پذيرش و اختيار از يك سطح بازدارندگي برخوردار بودند و عامل توانايي اختلاف زيادي با دو عامل نخست دارد. نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاريخ و امضاء : مناسب نيست فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc400663655" فصل اول ـ كليات تحقیق PAGEREF _Toc400663655 \h 1 HYPERLINK \l "_Toc400663656" مقدمه: PAGEREF _Toc400663656 \h 1 HYPERLINK \l "_Toc400663657" 1-1-عنوان تحقيق PAGEREF _Toc400663657 \h 2 HYPERLINK \l "_Toc400663658" 1-2-بيان مسئله PAGEREF _Toc400663658 \h 2 HYPERLINK \l "_Toc400663659" 1-3-اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن‌ PAGEREF _Toc400663659 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc400663660" 1-4-اهداف تحقيق PAGEREF _Toc400663660 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc400663661" 1-5-چارچوب نظري تحقيق PAGEREF _Toc400663661 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc400663662" 1-6-فرضيه‌هاي تحقيق PAGEREF _Toc400663662 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc400663663" 1-7-روش تحقيق PAGEREF _Toc400663663 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc400663664" 1-8-مدل تحقيق PAGEREF _Toc400663664 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc400663665" 1-9-قلمرو تحقيق PAGEREF _Toc400663665 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc400663666" 1-9-1-قلمرو موضوعي تحقيق PAGEREF _Toc400663666 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc400663667" 1-9-2-قلمرو زماني تحقيق PAGEREF _Toc400663667 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc400663668" 1-9-3-قلمرو مكاني تحقيق PAGEREF _Toc400663668 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc400663669" 1-10-جامعه و نمونه آماري PAGEREF _Toc400663669 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc400663670" 1-11-ابزار جمع‌آوري اطلاعات PAGEREF _Toc400663670 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc400663671" 1-12-تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تحقيق PAGEREF _Toc400663671 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc400663672" فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc400663672 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc400663673" 2-1-کلیات بودجه PAGEREF _Toc400663673 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc400663674" مقدمه PAGEREF _Toc400663674 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc400663675" 2-1-1-تعاریف قانونی بودجه PAGEREF _Toc400663675 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc400663676" 2-1-2-مأموریت‌های بودجه‌ای PAGEREF _Toc400663676 \h 17 HYPERLINK \l "_Toc400663677" 2-1-3-سیر تکوین نقش و مفهوم بودجه PAGEREF _Toc400663677 \h 25 HYPERLINK \l "_Toc400663678" 2-2-بودجه‌ریزی عملیاتی PAGEREF _Toc400663678 \h 27 HYPERLINK \l "_Toc400663679" مقدمه PAGEREF _Toc400663679 \h 27 HYPERLINK \l "_Toc400663680" 2-2-1-خاستگاه بودجه‌ریزی عملیاتی PAGEREF _Toc400663680 \h 29 HYPERLINK \l "_Toc400663681" 2-2-2-تعریف بودجه‌ریزی عملیاتی PAGEREF _Toc400663681 \h 30 HYPERLINK \l "_Toc400663682" 2-2-3-درک نادرست در مورد بودجه‌ریزی عملیاتی PAGEREF _Toc400663682 \h 32 HYPERLINK \l "_Toc400663683" 2-2-4-روش كار بودجه عملياتي PAGEREF _Toc400663683 \h 34 HYPERLINK \l "_Toc400663684" 2-2-5-اهداف بودجه‌ریزی عملیاتی PAGEREF _Toc400663684 \h 37 HYPERLINK \l "_Toc400663685" 2-2-6-مزایای بودجه‌ریزی عملیاتی PAGEREF _Toc400663685 \h 38 HYPERLINK \l "_Toc400663686" 2-2-7-تفاوت بین بودجه برنامه‌ای و بودجه عملیاتی PAGEREF _Toc400663686 \h 40 HYPERLINK \l "_Toc400663687" 2-3-روش‌های اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی PAGEREF _Toc400663687 \h 42 HYPERLINK \l "_Toc400663688" 2-3-1-تنظیم بودجه‌ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده PAGEREF _Toc400663688 \h 42 HYPERLINK \l "_Toc400663689" 2-3-2-تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی PAGEREF _Toc400663689 \h 43 HYPERLINK \l "_Toc400663690" 2-3-3-روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) PAGEREF _Toc400663690 \h 43 HYPERLINK \l "_Toc400663691" 2-4-هزینه‌یابی محصول در نظام بودجه‌ریزی عملیاتی PAGEREF _Toc400663691 \h 44 HYPERLINK \l "_Toc400663692" 2-4-1-ویژگي‌های یک سیستم هزینه‌یابی PAGEREF _Toc400663692 \h 45 HYPERLINK \l "_Toc400663693" 2-4-2-گام‌های اصلی یک سیستم هزینه‌یابی عملیاتی PAGEREF _Toc400663693 \h 45 HYPERLINK \l "_Toc400663694" 2-5-هزینه‌‌یابی بر مبنای فعالیت PAGEREF _Toc400663694 \h 47 HYPERLINK \l "_Toc400663695" 2-6-مراحل اجمالی یک پروژه ABC PAGEREF _Toc400663695 \h 49 HYPERLINK \l "_Toc400663696" 2-7-پیشنهادهایی برای اجرای

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240)

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه241)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی Read more…

background