چکیده :
مقدمه:سیستم اطلاعات بیمارستانی یکی ازعوامل موثربرمدیریت دانش سازمانهای مراقبت های بهداشتی ودرمانی می باشد، این پژوهش باهدف تعیین تاثیر کاربردسیستم اطلاعاتی بیمارستان برمدیریت دانش مدیران در بیمارستانهای آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام گرفته است.
روش بررسی: این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی است، جامعه مورد مطالعه شامل 106 نفرازمدیران سطوح عالی ،میانی وعملیاتی دربیمارستانهای آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بودند وابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی وپایایی آن موردبررسی وتاییدقرارگرفت. تجزیه وتحلیل اطلاعات توصیفی واستنباطی درنرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفته است.
یافته ها:پس ازتجزیه وتحلیل داده ها درسه معیار مالی،بالینی،منابع انسانی مشخص گردیدکه سیستم اطلاعاتی دردومولفه مالی(.t21,0/05=1.72 )وبالینی(z0=1.96) معنی دارشدند ودرمولفه منابع انسانی معنی دار نشد .
نتيجه‌گيري: باتوجه به یافته های این پژوهش مبنی بر عدم تاثیر سیستم اطلاعات بیمارستانی برمدیریت دانش مدیران درمنابع انسانی وهمچنین تاثیر کمتر بر معیاربالینی توصیه می شود که دلایل عدم توجه به این دو امر دربیمارستانها مورد بررسی قرار گیرد
واژگان کلیدی :سیستم اطلاعات بیمارستان . مدیریت .مدیریت دانش
فهرست
صفحه عنوان
3 فصل اول
4 مقدمه
6 1-1-شرح موضوع پژوهشي و منطق پشتوانه آن
9 1-2- زمينه پژوهش
9 1-3- پرسش هاي پژوهش
10 1-4- اهداف پژوهش
11 1-5- سابقه و ضرورت انجام تحقيق
12 1-6- فرضيه هاي پژوهش
13 1-7- كاربردهاي پژوهش
13 1-8- مزاياي حاصل از پژوهش
13 1-9- روش تحقيق
14 1-10- روش و ابزار گردآوري اطلاعات
14 1-10-1- مطالعات كتابخانه اي
14 1-10-2- تحقيقات ميداني
14 1-11- جامعه آماري
15 1-12- قلمرو زماني و مكاني تحقيق
16 1-13- ساختار كلي پايان نامه
18 فصل دوم مروري بر ادبيات موضوع
19
20 بخش اول :
مقدمه
20 1-1- مديريت دانش-2
22 2-1-2- داده، اطلاعات و دانش
24 2-1-3- دانش مستتر و آشكار
25 2-1-4- مديريت دانش و تاثير آن بر خلق دانش
27 2-1-5- تعاريف مديريت دانشي
28 2-1-6- اهميت مديريت دانشي
30 2-1-7- نقش افراد در مديريت دانشي
32 2-1-8- نقش تكنولوژي اطلاعات در مديريت دانشي
35
35
38
بخش دوم :
2-2-1- سيستمهاي اطلاعاتي
تاريخچه اطلاعاتي در سازمان 2-2-2
39 2-2-3- سیستم مدیریت اطلاعات
40 بخش سوم : سيستم اطلاعاتي بيمارستان
42 2-3-1 تعریف سیستم اطلاعات بیمارستان وپنج مرحله کامپیوتری کردن بیمارستانها
49 2-3-2- اهميت كاربرد سيستم اطلاعاتي بيمارستان
53 2-3-3- اهداف استفاده از كاربرد سيستم اطلاعاتي بيمارستان
58 2-3-4- تاريخچه كاربرد سيستم اطلاعات بيمارستان
60 2-3-5- مروری برمطالعات انجام شده پیرامون تحقیق
69 2-3-6- اجزاي سيستم اطلاعاتي
70 2-3-7- مزاياي HIS
74 فصل سوم
75 مقدمه
75 3-1-روش جمع آوري داده ها
76
79 3-2-طراحی پرسشنامه
3-3-روایی وپایایی
82 3-4-متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق
85 3-5- فرضيه هاونمای شماتیک تحقیق
88 3-6- معيارها و شاخصهاي تحقيق وجداول شاخص های مالی ،منابع انسانی،بالینی
93 3-7- روشهاي آماري
94 فصل چهارم
95 مقدمه
96 4-1- آمار توصيفي نمونه آماري
107 4-2- آمار توصيفي معيار مالي وجداول مولفه های مالی
111 4-3- آمار توصيفي معيار منابع انساني وجداول مولفه های انسانی
115 4-4- آمار توصيفي معيار باليني وجداول مولفه های بالینی
120 4-5- آمار استنباطي
120 4-5-1- تجزيه و تحليل فرض اول
122 4-5-2- تجزيه وتحليل فرض دوم
124 4-5-3- تجزيه تحليل فرض سوم
126 4-5-4- تجزيه وتحليل فرض چهارم
129 فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادات
130 مقدمه
131 5-1- نتايج ودستاوردهاي حاصل از تحقيق
131 5-1-1- فرضيه فرعي اول
136 5-1-2- فرضيه فرعي دوم
138 5-1-3- فرضيه فرعي سوم
142 5-1-4- فرضيه اصلي
145 5-2- پيشنهادات
منابع ومآخذ 146
پرسشنامه 152
چکیده انگلیسی 159
فصل اول
مقدمه :
1 - شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانۀ آن
2- زمینۀ پژوهش
3 - پرسش هاي پژوهش
- 4 اهداف پژوهش
5- سابقه و ضرورت انجام تحقیق
6- فرضیه هاي پژوهش
7- کاربردهاي پژوهش
8- مزایاي حاصل از پژوهش
9- روش تحقیق
10- روش و ابزار گردآوري اطلاعات
10-1 مطالعات کتابخانه اي
10-2 تحقیقات میدانی
11 - جامعه آماري
12 - قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
13 - ساختار کلی پایان نامه1
فصل اول
کلیات پژوهش :
مقدمه :
رشد روز افزون صنایع ارتباطی ، مخابراتی ، انفورماتیکی ، هر روز دنیا را با انقلابی جدید مواجه می کند . انقلاب فن آوری اطلاعات درکلیه بخش های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، امنیتی کشور تاثیرات قابل توجه بر جای گذاشته است . امروزه سیستم های اطلاعاتی مدیریت باایجادارتباطات دقیق،سریع وگسترده بین اجزای سازمان موجب افزایش کیفیت تصمیم گیری وکاهش خطرات ناشش ازتصمیم گیری های اشتباه گشته اند.بیمارستانها به واسطه نوع خدمات ،محیط پیرامون وساختار ومشتریان خود بیشترازسایر سازمان ها محتاج به روزبودن وسرعت درانتقال اطلاعات برای اخذتصمیم گیریهای مدیریتی خودهستند(21).
سیستم اطلاعات بیمارستان(HIS) یک نرم افزار جامع برای یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به بیمار جهت ارسال و تبادل اطلاعات جامع بیمار بین بخش ها و سایر مراکز درمانی به منظور تسریع در فرایند مراقبت و درمان بیمار ، بهبود کیفیت ، افزایش رضایت مندی و کاهش هزینه می باشد(21).
مدیران بدون داشتن اطلاعات کامل در مورد یک موضوع قادر به تصمیم گیری موثر نخواهند بود . بنابراین در مدیریت نیاز به سیستم اطلاعاتی جامع می باشیم ، زیرا همه فرایند مدیریت به کسب اطلاعات مناسب و دقیق متکی است . سیستم اطلاعات بیمارستانی از طریق ارائه ی اطلاعات و سوابق بیمار به ارائه کنندگان خدمات، نه تنها موجب بهبود تصمیم گیری در اقدامات بهداشتی – درمانی می شود بلکه در توسعه ی عملکرد سازمانی نیز نقش بسزا و موثری دارد(22).
نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی در بهبود عملکرد مدیریت بیمارستان و کادر درمانی آنها نقش مسجل و انکار ناپذیر است و اکثر دانشمندان و علمای مدیریت به بدون تردید استفاده از آن را توصیه نموده ، مدیران نیز اعتقاد دارند که برای ایجاد تحول در بیمارستان ها ناگزیر به استفاده از آن هستند(23) .
موضوع دیگری که در این تحقیق بررسی شده است مدیریت دانش می باشد . دانش نخستین منبع راهبردی برای شرکت ها در قرن 21 است . مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها در شناسایی ، انتخاب ، سازمان دهی ، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و مهارت هایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموماً به صورت ساختار نیافته در سازمان وجود دارند یاری می رساند. به کمک مدیریت دانش ، مفاهیم و روش ها ، روشن هستند ، چالش ها واضح اند و می توان بر آنها غلبه نمود ، منابع مشخصند و می توانند قابل توجه باشند (24) .
مدیریت دانش امر جدیدی نیست ، تمدن های بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری و انتقال دانش ، برای درک گذشته و پیش بینی آینده می نمودند . در محیط های تجاری پیچیده و پویای امروزی تشنگی برای دانش ، روز به روز دامنه و نقش گسترده تری می یابد . دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون سازمان ها در حال انتشار است . فناوری اطلاعات و اینترنت نیز چالش های جدیدی را در خلق ، نگهداری مدیریت دانش به وجود آورده است(26) . لذا تولید اطلاعات و دانش و از اهمیت خاصی جهت تصمیم گیری های مدیران در سطح بیمارستان و دانشگاه های علوم پزشکی دارد که این نقش در بیمارستان ها به عهده سیستم اطلاعاتی بیمارستان می باشد .
در این فصل شرح موضوع و زمینه پژوهش ، سوالاتی که محقق در جستجوی پاسخ به آنهاست ، اهداف و سابقه تحقیق ، ذخیره های پژوهش ، کاربردهاومزایای حاصل از پژوهش ، روش انجام تحقیق، ابزارهای گردآوری اطلاعات ، جامعه آماری ، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق بیان خواهد شد. در خاتمه ساختار کلی پایان نامه ارائه خواهد شد.
1-1 شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن :
امروزه فناوری اسلاعات برای تسهیل در انجام امور و کسب مزیت رقابتی و کاهش هزینه ها در سازمان های مختلف بکار گرفته شده است. سازمانهایی که در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی فعالیت می نمایند نیز از این امر مستثنی نمی باشند. بیمارستان شناخته شده ترين سازمان ارائه دهنده این نو5نث7غع خدمات است که نقش بیسار مهمی در حفظ و بهبود سلامت شهروندان بازي می کند. (1)
سیستم اطلاعات بیمارستان یکی از گسترده ترین نوع سیستم اطلاعاتی بکار رفته در محیط بیمارستان می باشد. این تعریف مطالعات کلی مختلفی را در بر می گیرد. اما بطور کلی سیستم اطلاعاتی بیمارستان برای مدیریت اداری، مالی، فعالیت های تکنیکی در بیمارستان طراحی شده است.
بیمارستانهای برای ایجاد تحول در خدمات و امور مالی به اطلاعات وابسته هستند. در دهه ی اخیر تغییراتی بنیادی در روش های پرداخت هزینه ها، رقابت ، فن آوری ارائه ی خدمات و آمارهای جمعیتی به وجود امده که این تغییرات مراکز مراقبت سلامت را ناپایدارو متزلزل نموده است . پیشرفت ایجاد شده در فن اوری اطلاعات و سرعت تغییرات در محیط های سازمانی، اولین چالش را برای مدیران اجرایی به وجود اورده است.
در پاسخ به این چالش، حیطه ی اطلاع رسانی مراقبت سلامت نیز توسعه یافته ، تاکید به استفاده از فن اوری هایی دارد که تصمیم گیری در مراقبت از بیمار را به وسیله ی ارائه کنندگان خدمات، موردحمایت قرار می دهد. این تاکید در اطلاع رسانی خدمات بالینی، تحقق در آموزش مدیریت بیمارستانها نیز مشهود است(2).
سیستم اطلاعاتی بیمارستانی این قابلیت را برای مدیران بیمارستان فراهم می نماید که در هر زمان و مکانی به اقدامات لازم برای تصمیم گیری دسترسی پیدا می کند و براساس اطلاعات واقعی محیط کاری خود تصمیم گیری نماید. تصمیم گیری مدیریت بر اساس اقدامات واقعی منجر به افزایش کارایی و توسعه درعملکرد و در نهایت موجب کارآیی و اثر بخشی بیمارستان می شود(26).
پیشرفت های شگرفت و خیره کننده فناوری اطلاعات یکی پس از دیگری رخ می دهد که فناوری اطلاعات (IT) یکی از موضوعات موثر بر مدیریت دانش سازمانی می باشد(27). تکنولوژی اطلاعات می تواند بعنوان ابزاری قدرتمند عمل کرده و ابزارهای موثر و کارآمد برای همه وجوه مدیریت دانش شامل تسخیر، اشتراک و کاربرد دانش تامین کند
تکنولوژی اطلاعات به خودی خود قلب مدیریت دانش نیست و هیچ پروژهای تنها به خاطر کاربرد آخرین تکنولوژی های اطلاعات تبدیل به پروژه مدیریت دانش نمی شود .
تکنولوژي اطلاعات فقط نقش پشتیبان را در مدیریت دانش ایفا می کند تکنولوژی اطلاعات به تنهایی تامین کننده دانش نسبت به تکنولوژی اطلاعات می تواند به افراد در پیدا کردن اطلاعات کمک کند اما این خود افراد هستند که باید تعیین کنند آیا اطلاعات متناسب و مرتبط با نیاز خاص آنها هست یاخیر . برای تبدیل اطلاعات به دانش به افراد باید اطلاعات راتفسیر ، تحلیل و درک کرد و آن را در متن جای داد(3).
از طرف دیگر مشکلات و گرایش های نزد مدیران بیمارستان ها از قبیل تماس به جایگزین پرونده های کامپیوتری به جای پرنده های دستی ، افزایش حجم داده ها بیمارستانها گرایش به استفاده از سیستم یکپارچه اطلاع رسانی به جای سیستم های درون بخشی ،اضافه شدن بیماران ودریافت کنندگان خدمات به عنوان کاربران بر خط سیستم اطلاعات بیمارستان در کنار مدیران و ارائه دهندگان خدمات ، استفاده از اطلاعات سیستم اطلاعاتی بیمارستان برای مراقبت بیمار و مقاصد مدیریتی و کاربرد آن برای برنامه ریزی در تحقیقات بالینی واپیدمیولوژیک همگی توجیه پذیری برای ایجاد و توسعه ی سیستم اطلاعات بیمارستان در بیمارستانها هستند(4) .
تولید اطلاعات و دانش از اهمیت خاص جهت تصمیم گیری مدیران ، در سطح بیمارستان ها دارد که این بخش در بیمارستان بر عهده سیستم اطلاعاتی بیمارستان می باشد .
با توجه به گسترش بکارگیری سیستم های کامپیوتری در بیمارستان های کشور در سالهای اخیر و اهمیت هدفمند بودن این حرکت واینکه تا حدی اهداف اصلی بکارگیری این سیستم در بیمارستان ها برآورد شده است در این پژوهش سعی به بررسی تأثیر بکارگیری این سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش محور مدیران بیمارستان شده است .
1-2- زمینه پژوهش :
موارد اشاره شده زیر ، زمینه ساز انجام این پژوهش می باشد .
.تاثیرکاربردسیستم اطلاعات بیمارستان بر افزایش کارایی واثربخشی دانش مدیران بیمارستانها.
.عدم وجود تحقیقات کافی در زمینه ارتباط سیستم اطلاعاتی بیمارستان با دانش مدیران بیمارستان
.عدم انجام پژّوهش در مورد نتایج کاربرد سیستم اطلاعاتی بیمارستان دربیمارستانهای دولتی بندرعباس که ازسیستم اطلاعاتی بیمارستان استفاده می کنند .
1-3 پرسش های پژوهش
مساله اصلی در این تحقیق را می توان بصورت زیر عنوان کرد :
تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستانی در مدیریت دانش مديران بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی بندرعباس).
جهت بررسی مسئله اصلی تحقیق پایه به سئوالات اصلی تحقیق که به شرح زیر می توان پاسخ داد:
آیا سیستم اطلاعاتی بیمارستان توانایی تامین داده های صحیح و معتبر مالی را برای استفاده مدیران بیمارستان دارد؟
آیا سیستم اطلاعاتی بیمارستان دانش مدیران را در جهت اداره منابع انسانی بیمارستان افزایش می دهد.
آیا سیستم اطلاعاتی بیمارستان توانایی تامین داده های صحیح و معتبر بالینی را برای مدیران دارد.
آیا استفاده از سیستم اطلاعاتی بیمارستانی بر مدیریت دانش مدیران بیمارستانهای دولتی بندرعباس تاثیر مثبت دارد.
1-4- اهداف پژوهش
این تحقیق به منظور رسیدن به اهداف زیر انجام شده است :
تعيين تاثیر بکارگیری سیستم اطلاعاتی بیمارستان در تولید اطلاعات مالی برای استفاده مدیران در بیمارستان ها.
تعيين تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در تولید اطلاعات بالینی برای استفاده مدیران در بیمارستانها.
تعيين تاثیر بکارگیری سیستم اطلاعاتی بیمارستانی در افزایش دانش مدیران در اداره منابع انسانی در بیمارستان ها
تعيين اثرسيستم اطلاعاتي بيمارستان برمديريت دانش محورمديران بيمارستان هاي آموزشي درماني بندرعباي كه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان مي باشند.
1-5- سابقه و ضرورت انجام تحقیق :
سیستم اطلاعات بیمارستان یک سیستم مکانیزه مدیریت اطلاعات و اسناد در بیمارستان می باشد. با توجه به تحولات گسترده در تکنولوژی پزشکی و افزایش انتظارات بیماران، نیاز روزافزون به استفاده از سیستم اطلاعاتی بیمارستان در بیمارستان پدید آمد.
ناکارآمدی روش های دستی،رشدتحقیقات پزشکی درجهان ،پیشرفت صنعت بیمه وتغیردرروش بازپرداخت به مرکز طرف قرارداد،روش های نوین اموزش پزشکی،عظیم تجهیزات وامکانات پزشکی،افزایش سطح تخصصی کارکنان وتحول درنحوه سرویس دهی ومدیریت بیمارستانی،رشد روزافزون هزینه های درمانی ،افزایش انتظارات بیماران ،ضرورت ارتباط مراکز پزشکی ومتخصصان بایکدیگرازمهمترین ضرورت ها ودلایل اتو ماسیون سیستم اطلاعاتی بیمارستان می باشد .علاوه برانهاوجودیک سیستم اطلاعات مدیریتی خوب برای ارزیابی کیفیت مراقبت انجام شده برای بیمار ضروری می باشد(28).
مهاجین و همكاران درپژوهش انجام شده که درمورد تاثیر به كارگيري سيستم هاي اطلاعات بيمارستان نقش سيستم رادر صرفه جويي هزينه ها ومدت زماني كه كاركنان صرف جمع آوري، ذخيره وبازيابي اطلاعات وامور مديريتي ميكنند مورد بررسي قرارداند(29).مطالعه اي نيز توسط مرادي وهمكاران تحت عنوان نقش HIS دربهبود عملكردبيمارستان دربيمارستان شيخ مفيد مشهد انجام دادند(30).تحقيقي توسط هامبورج (Hamborg) و همكاران تحت ارزشيابي پرسشنامه محورقابليت استفاده سيستم هاي اطلاعاتي بيمارستاني انجام شده است (31).مطالعه اي نيز درمورد فاكتورهايي كه برپذيرش سیستمهای اطلاعات دربيمارستانها موثراست در چين انجام شد(24).
1-6- فرضيه هاي پژوهش:
فرضيه هاي اصلي تحقيق به شرح زيراست:
فرضيه اول:سيستم اطلاعاتي بيمارستان توانايي تامين داده هاي صحيح و معتبر مالي را براي استفاده مديران بيمارستان دارد.
فرضيه دوم: سيستم اطلاعاتي بيمارستان دانش مديران را در جهت اداره منابع انساني بيمارستانها افزايش ميدهد
فرضيه سوم: سيستم هاي اطلاعاتي بيمارستاني توانايي تامين دادههاي صحيح ومعتبر باليني رابراي مديران بيمارستان دارد.
فرضيه چهارم:استفاده سيستم اطلاعاتي بيمارستاني برمديريت دانش محورمديران بيمارستانهاي دولتي بندرعباس تاثيرمثبت ومعني داري دارد.
1-7-كاربرد هاي پژوهش
اين تحقيق جهت استفاده تمامي مديران دربيمارستانها ودانشگاه هاي علوم پزشكي سراسركشوربكارميرود.
1-8 - مزاياي حاصل ازپژوهش:
با اجراي صحيح وكامل اين پژوهش سازمان از مزاياي زيربهرمند مي شود:
- ارتقاءمديريت دانش مديران بيمارستانهاجهت مديريت جامع بيمارستانها.
- بهبود در عملكردپزشكان وپرستاران و كادر درماني بيمارستانهابراي درمان بيماران.
- دسترسي سريع به اطلاعات ومنابع آماري وتحليلي براي استفاده مديران دربيمارستانها.
- افزايش توانايي مديران دربرنامه ريزي دقيق منابع انساني.
1-9- روش تحقيق:
تحقيق به شكل رابطه علي ومعلولي بااستفاده ازطراحي پرسشنامه بين مديران سطوح عالي،مياني وعملياتي بيمارستان هاي دولتي بندرعباس انجام خواهد شد.
1-10- روش وابزارگردآوري اطلاعات:
روش گرداوري اطلاعات پژوهش حاضر ازدوبخش تشكيل شده است:
1-10-1- مطالعات كتابخانهاي:
براي بررسي ادبيات موضوعي تحقيق به طورعمده ازكتب ،مقالات ومنابع لاتين وفارسي حاصل ازجستجودراينترنت،بانك ها ومنابع اطلاعاتي وكتابخانه ها استفاده شده است.
1-10-2- تحقيقات ميداني:
به منظورجمع اوري اطلاعات مورد نظروسنجش متغيرهاي تحقيق ازپرسشنامه استفاده شده است.دراين پژوهش اطلاعات دربيمارستان به سه رده اطلاعات مالي،اطلاعات منابع انساني،اطلاعات باليني تقسيم شد.سپس بامطالعات كتابخانه اي شاخص هاكه دراين سه زمينه براي مديران جهت تصميم گيري مورد نياز مي باشدشناسايي گرديد ودرمرحله بعد اين شاخص ها بصورت پرسشنامه طراحي شدكه روايي وپايايي ان بررسي وتاييد گرديد ودرنهايت پرسشنامه دراختيار مديران جامعه پژوهش قرار گرفت تامشخص كند چه ميزان ازاين شاخص هاازطريق سیستم اطلاعات بیمارستان قابل استخراج است.
1-11- جامعه آماري:
اين تحقيق جهت استفاده دربيمارستانهاودانشگاه هاي علوم پزشكي مي باشدلذاازمديران دربيمارستان هادرسه سطح عالي،مياني،عملياتي استفاده شده است.جامعه اماري دراين تحقيق باتوجه به اينكه دربندرعباس سه بيمارستان دولتي ازسيستم هاي اطلاعاتي بيمارستاني استفاده مي كنندحدود106نفر مي باشد.
دراين پايانامه فرضيه هاي تحقيق از طريق آزمون آماري متناسب باسوالات پرسشنامه هابااستفاده ازآمارهاي:
1-توصيفي به منظورشاخص هاي مركزي پراكندگي محاسبه وتجزيه وتحليل مي شوند.
2-استنباطي بااستفاده ازآزمون ميانگين براساس TوZ وآزمون نسبت ها براساس Z بااستفاده ازنرم افزارSpSS15وMicrosaft office-xpتجزيه وتحليل داده هاانجام خواهد شد.
1-12- قلمروزماني ومكاني تحقيق:
قلمروزماني اين پژوهش به تاثيراتي كه سيستم اطلاعاتي بيمارستاني برمديريت دانش مديران دربيمارستان ها مي گذارد دارد.ارائه مرقبت هاي بهداشتي باكيفيت،مستلزم اينست كه ارائه دهندگان مراقبت وبيماران اطلاعات زيادي راازمنابع مختلف ومتنوع باهم ادغام كنند.
بعلاوه افزايش قابليت دسترسي اسان ونيزاستفاده ازاطلاعات صحيح وفوري براي مديران وپزشكان،پرستاران وسايركاركنان بيمارستان موجب تسريع درروند درماني بيماران بستري در بيمارستان مي شود.
1-13- ساختار كلي پايانامه:همانطوريكه در شكل1-1نشان داده شده است اين پايانامه ازپنج فصل تشكيل شده است.درفصل اول كليات پژوهش شامل شرح موضوع و منطق پشتوانه ان، زمينه پژوهش،دامنه پژوهش، پرسش هاي پژوهش، اهداف و ضرورت ها ومزاياي پژوهش مورد بررسي قرارگرفته است.
فصل دوم بررسي ادبيات موضوع بوده وبه دنبال آن درفصل سوم روش تحقيق و بررسي فرضيههاي ارائه شده و فصل چهارم تجزيه وتحليل فرضيه هاي ارائه شده و فصل پنجم به نتايج يافته ها، برداشت هاي حاصل ازتحليل ها، دستاوردها و پيشنهادات تحقيقات آتي اختصاص يافته است.
فصل اول : کلیات پژوهش
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع : سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت دانش
فصل پنجم :
نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ها، با کمک نرم افزارهای آماری
فصل سوم :
روش تحقیق

ساختار کلی پایان نامه

فصل دوم:مروری برادبیات موضوع
بخش اول: مدیریت دانش
مقدمه
2-1-1- مدیریت دانش
2-1-2- داده ،اطلاعات ودانش
2-1-3- دانش مستتر وآشکار
2-1-4- مدیریت دانش وتاثیر آن برخلق دانش
2-1-5- تعاریف مدیریت دانش
2-1-6- اهمیت مدیريت دانش
2-1-7- نقش افراد درمدیریت دانش
2-1-8- نقش تکنولوژی درمدیریت دانش
بخش دوم:سیستمهاي اطلاعاتی
2-2-1- تعریف سیستم های اطلاعاتی
2-2-3- تاریخچه سیستم اطلاعاتی درسازمان
بخش سوم:سيستم اطلاعاتي بيمارستان
2-3-1- تعریف سیستم اطلاعاتی بیمارستانی ومراحل اجرای آن
2-3-2- اهمیت کاربردسیستم اطلاعاتی بیمارستانی
2-3-3- اهداف استفاده ازکاربردسیستم اطلاعاتی بیمارستان
2-3-4- تاریخچه کاربرد سیستم اطلاعاتی بیمارستان
2-3-5- مروری برمطالعات داخلی وخارجی انجام شده پیرامون تحقیق
2-3-6- اجزای سیستم اطلاعاتی بیمارستان
2-3-7- مزایای سیستم اطلاعاتی بیمارستان
مقدمه
هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات وتحقیقات پیشین استوار است که هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین دستاوردهاي تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه درجه اي مساله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده اند و به آن نزدیک شده اند؛ به عبارت دیگر چه ابعادي از مساله تحقیق، مورد پژوهش قرار گرفته و چه ابعادي بررسی نشده است . مطالب این فصل حاوي چکیدهاي از کندوکاوي عمیق و وسیع در آنچه که پیرامون موضوع پایان نامه وموضوع هاي مشابه در کتاب ها، مقالات و تحقیقات وجود دارد، میباشد.
2-1-1- مدیریت دانش
دانش نخستين منبع راهبردي براي شركت ها در قرن 21 است. پژوهشگران و متخصصان تلاش مي كنند دريابند، چگونه منابع دانش به صورت موثري گردآوري و مديريت شود تا بتوان به عنوان مزيت رقابتي از آن استفاده كرد. بنابر اين قبل از اقدام به مبادرت بر اجراي طرح هاي مديريت دانش ، سازمان ها نيازمند ارزيابي زير سيستم هاي سازماني و منابع موجود خود هستند تا مهمترين و بهترين راهبرد مديريت دانش را براي خود شناسايي كنند.
مديريت دانش امر جديدي نيست، تمدن هاي بشري از نسلي به نسل ديگر اقدام به نگهداري و انتقال دانش، براي درك گذشته و پيش بيني آينده، مي نمودند. در محيط هاي تجاري پيچيده و پوياي امروزي تشنگي براي دانش، روز به روز دامنه و عمق گسترده تري مي يابد. دانشي كه به شدت در حال تغيير و در بيرون از سازمان ها در حال انتشار است. فناوري اطلاعات و اينترنت نيز چالش هاي جديدي را در خلق، نگهداري و مديريت دانش به وجود آورده است(5).
در سالهاي اخیر، مدیریت دانش به عنوان یکی از جالبترین و چالش برانگیزترین موضوعات مدیریت کسب و کار بوده و دایره کاربرد آن همواره با سایر مباحث عرصه مدیریت، گستردهتر میشود. مدیریت دانش فرایندي است که به سازمان ها در شناسایی، انتخاب، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و مهارتهایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموما به صورت ساختار نیافته در سازمان وجود دارند، یاري میرساند(6).
از آنجا که مدیریت دانش ریشه هایی در سیستمهاي خبره، یادگیري سازمانی و نوآوري دارد، به خودي خود ایده جدیدي نیست. مدیران موفق همیشه از سرمایه هاي فکري بهره برده و ارزش آن را تشخیص داده اند. اما این تلاشها، سازمان یافته نبوده و تضمینی وجود نداشت که دانش به دست آمده به طور مناسب، براي حداکثر منافع سازمان، به اشتراك گذاشته شده و توزیع گردد، در حالیکه، دانش و سرمایه فکري پایه و اساس شایستگی هاي اصلی و نیز راهبردي براي عملکرد بهتر میباشد. دانش در صورتی نقش راهبردي دارد که سازمان بتواند آن را در فعالیتهاي ارزش آفرینی استفاده نموده و از دانش ابزاري براي عملی ساختن فرصت هاي موجود در بازار رقابتی بهره برداري کند. زیرا براي شرکت ها دیگر امکان پذیر نیست که با انجام سریعتر و بهتر کارها مزیت رقابتی خود را حفظ کنند، بلکه مزیت رقابتی هنگامی امکان پذیرمیشود که کارهایی صورت گیرد و قابل تقلید توسط دیگران نباشد. در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، هم توجه به دانش موجود و استفاده موثر از آن و هم ایجاد ساختاري براي استفاده از دانش نوین اهمیت بسیار دارد . سازمان ها باید به همه امور توجه داشته باشند، زیرامدیریت دانش همچون یک استراتژي کاري، همزمان، در کل سازمان عمل می کند و ابزارپیشرفت برنامه کلی یک سازمان محسوب میشود(6).
2-1-2- داده ها ، اطلاعات و دانش
سيستم به مجموعه اي ازاجزاء گفته مي شود كه به منظور رسيدن به يك هدف مشترك باهم كارمي كنند.كونتز،سيستم را اينگونه تعريف مي كند:مجموعه اي ازعناصر مرتبط و وابسته به يكديگر كه كل واحدي راتشكيل مي دهند.
اطلاعات ، دانش شخص رادرزمينه مورد نظرش افزايش ميدهد.داشتن اطلاعات بيشتر، از ترديد و بي اطميناني يك مدير نسبت به احتمال وقوع يك رخداد مي كاهد.داده ها، بازگوكننده حقايقي در مورد پديده ها هستند، زيربناي كليه اطلاعات راشكل مي دهند. اگرچه كليه اطلاعات مبتني بردادهها هستند ولي هردادهاي نمي تواند مبناي اطلاعات مفيد و قابل استفاده قرار گيرد.فقط داده هاي مرتبط بانياز هاي مديريت درهر زمان است كه فايده دارد.
داده ها پس ازپردازش به صورتي كه داراي معني ومفهوم باشند، تبديل به اطلاعات ميشوند.پردازش داده ها ممكن است شامل آميختن حقايق يا قربال كردن جزييات نامربوط آنها باشد .به عبارت ديگر،اطلاعات درواقع داده هاي تغيير شكل يافته هستند كه معني يا آگاهي ومعرفت خاصي را ابلاغ مي كنند. بنابراين اطلاعات به دانش شخص درمورد يك پديده مي افزايد وبه اوچيزي مي دهد كه قبلا ازآن اطلاعي نداشته ويا نمي توانست آن راپيش بيني كند.(7).
در حالی که داده ها مجموعه اي از دانسته ها، محاسبات و آمار است؛ اطلاعات، داده سازمان یافته یا پردازش شده اي است که به هنگام و صحیح می باشد (32). دانش اطلاعاتی است که مفهومی، مرتبط و قابل اجرا میباشد.
اگرچه دادهها، اطلاعات و دانش، همگی به عنوان دارایی هاي سازمان تلقی می شوند، دانش سطح اهمیت بالاتري را نسبت به داده و اطلاعات داراست . دانش، مفاهیم را منتقل
می کند،بنابراین علی رغم زودگذر بودن، ارزشمندتر است . به نظر هولساپل دانش، داراي مشخصاتی به شرح زیر است که آن را از دیگر داراي هاي سازمان، متمایز میکند:
قدرت خار ق العاده و بازدهی فزاینده: دانش، مشمول قانون بازدهی نزولی نیست. زمانی که ازآن استفاده میشود، مقدار آن کم نمیشود. مصرف کنندگان میتوانند مواردي را به آن اضافه کنند، بنابراین ارزش آن افزایش مییابد.
پراکندگی، تراوش و لزوم به روز بودن: دانش همزمان با رشد، شاخه شاخه شده و به اجزائی تقسیم میگردد. دانش پویاست و در واقع، اطلاعات کاربردي است. بنابراین سازمان باید پیوسته،پایگاه دانش خود را بهروز کند تا بتواند آن را به عنوان منبعی براي مزیت رقابتی، حفاظت نماید.
ا رزش نامعلوم: تخمین تأثیر سرمایه گذاري در دانش به علت وجود جنبه هاي ناملموس بسیارمشکل است.
ارزش نامعلوم به اشتراك گذاري: به طور مشابه، تخمین ارزش اشتراك دانش یا حتی اینکه چه کسی بیشتر از آن نفع میبرد، دشوار است.
وابستگی به زمان: مطلوبیت و اعتبار دانش ممکن است با زمان تغییر کند، بنابراین فوریت، قدمت، زوال پذیري و ناپایداري دانش، از ویژگیهاي مهم آن هستند.(32)
2-1-3- دانش مستتر و آشکار:
پولانی اولین کسی بود که دانش عینی و ضمنی سا زمان را تعریف کرده و بین آنها تفاوت قائل شد .دانش عینی ، دانشی است ملموس ، عقلانی و فنی (دادهها ، سیاست ها ، رویه ها ، نرم افزارها، مستندات و غیره).دانش ضمنی معمولا در دامنۀ یادگیري ذهنی ، ادراکی و تجربی است ؛ بسیار شخصی بوده و رسمی کردن آن دشوار است(33)
دانش عینی، شامل سیاست ها ، راهنماهاي رویه ها ، گزارش هاي دولتی ، گزارش ها، طرح ها ،تولیدات، استراتژي ها ، اهداف ، مأموریت و مزایاي رقابتی شرکت و زیرساخت فناوري اطلاعات است. این دانش به صورتی تدوین شده است که می تواند بین افراد توزیع گشته یا بدون نیاز به دخالت افراد ، تبدیل به یک فرایند یا استراتژي شود . رابطۀ ساده اي بین تدوین دانش و هزینه انتقال آن وجود دارد . هر چه دانش عینی تر شود ، با هزینه کمتري انتقال داده می شود (34)
دانش عینی، دانش سیال نیز نامیده میشود زیر پس از مستند شدن ، به راحتی می تواند از دست افراد، مستندات یا سازمانها جدا شود.
دانش ضمنی، مجموعه اي از تجربیات ، نقشه هاي ذهنی ، بینش ، فراست، تخصص، اطلاعات ،رموز تجاري ، مجموعه هاي مهارتی ، درك و آموخته هاي یک سازمان و فرهنگ سازمانی که تجربیات گذشته و حال افراد ، فرایندها و ارزشهاي سازمان ر ا در خود نهفته است ، می باشد.
دانش ضمنی که با عنوان دانش نهفته نیز شناخته می شود،معمولا یا در ذهن افراد قرار می گیرد یا در تعاملات گروهی داخل یک بخش یا شعبه سازمان ، جاي دارد.(35) دانش ضمنی ، معمولا سطوح بالاي تخصص یا مهارت را در بر می گیرد . معمولا انتقال آن کند و پر هزینه است و ممکن است با موارد مبهم ، مخدوش گردد (8). دانش مستتر ، دانش مانا نیز نامیده می شود زیر ا جد اکردن آن از منبع اش، نسبتا دشوار است.
2-1-4- مدیریت دانش و تاثیر آن بر خلق دانش
دانش در حقیقت داده هایی هستند که در یک زمینه مشخص قرار گرفته اند و دارای معنی هستند. دانش شامل سایراشکال اطلاعاتی نیز می باشد که آنها رانمی توان در سیستم های اطلاعاتی، نظیر اطلاعاتی که بصورت ناگفته وضمنی در ذهن و افکار کارکنان سازمان وجود دارد. بعد افراد در مدیریت دانش بسیار مهم بوده و بطور طبیعی این بعد، مفاهیم آموختن، پیشتازی در فرهنگ و ترقی به منظور افزایش مشارکت در اطلاعات را دربرمی گیرد(9).
چنان چه بخواهیم بدانیم که داده“ها و اطلاعات چگونه به دانش تبدیل می شود، بایستی ابتدا درباره "مديريت دانش "بدانیم. ابتدائی ترین تعریف برای مدیریت دانش عبارت است از : یافتن راهی جهت خلق، شناسایی، شکار و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند آن. در این جا سؤال این است که چرا امروزه موضوع مدیریت دانش این چنین برای سازمان ها اهمیت یافته است؟
چندین عامل در ضرورت "دانش"سهيم اند:
• مزیت رقابتی : عواملی هم چون افزایش رقابت، جهانی شدن و اقتصاد نوین دانش، رشد پایدار کسب و کار را بیش از پیش دشوار ساخته است. کاهش در تنوع محصولات، رقبای بیشتر و تقلیل زمان بازاریابی، شرایط دشواری را برای رقابت ایجاد می کند. مشخصاً، وارد عصری شده ایم که در آن شرکتها دانش را به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی خویش می بینند.
• تکنولوژی : پیشرفت های تکنولوژی بر میزان تحول ما تأثیر گذارده و مستلزم نیروی کار مناسب و منعطف، ماهر و تحصیل کرده است. کارها به طور روز افزونی پیچیده می گردند، که بخشی از آن به واسطه تغییرات تکنولوژیک ورقابت در کسب بیشتر سهم بازار و درآمد است. لیکن همین تکنولوژی فرصت هایی را برای تسهیم اطلاعات به ما می دهد که پیش از این هرگز سابقه نداشته است. تکنولوژی یکی از عوامل مهم در یادگیری بوده و به آموزگاران حرفه ای جهت تجدیدنظر در چگونگی یادگیری افراد درون و بیرون کلاس، کمک می کند.
• تحول سازمانی : چه کسی در دهه گذشته تغییرات سازمانی را در ذهنش تجربه نکرده است؟! کوچک سازی، ادغام،خصوصی سازی، عرضه عمومی سهام، تغییر ساختارها و نظایر آن در نحوه عمل سازمان ها تأثیر گذاشته است.
شغل ما در مدیریت دانش به تعیین چگونگی تبدیل اطلاعات به فرم قابل استفاده مجدد، دانش مفید و به خلق، شناسایی، کسب و توزیع دانش مورد لزوم افراد؛ شکل می دهد. بخشی از این روش به کارگیری افکار همگان است که عبارتند از : دانش ضمنی که البته انتقالش چندان آسان نیست و هم چون تجارب ساده سازی دانش است(10).
2-1-5- تعاریف مدیریت دانش:
به نظر جونز، مدیریت دانش یک رویکرد سیستماتیک یکپارچه جهت شناسایی ، مدیریت و تسهیم تمام داراییهاي اطلاعاتی سازمان است، که شامل بانک هاي اطلاعاتی ، مدارك، سیاستها و رویه ها میباشد. (8)
همچنین مدیریت دانش به عنوان یک کاربرد هدف گرا و سیستماتیک پیمانه هایی جهت هدایت و کنترل دارایی هاي دانش قابل لمس و غیر قابل لمس سازمان شناخته می شود که باهدف استفاده از دانش موجود داخلی و خارجی این سازمان ها جهت فعال کردن خلق دانش جدید، ایجاد ارزش، خلاقیت و پیشرفت در نظر گرفته میشود (37).
به نظر اسمیت مدیریت دانش، یک محیط کاري جدید ایجاد می کند که دانش و تجربه به آسانی میتوانند به اشتراك گذارده شوند و همچنین اطلاعات و دانش را فعال میکند تا به سمت افراد واقعی و در زمان واقعی جریان یابند تا آنها بتوانند موثر و کاراتر عمل کنند( 38).
پیتر دراکر اعتقاد دارد "راز موفقیت سازمانها در قرن 21 اجراي صحیح مدیریت دانش است". بنابراین در سازما نهاي هزاره سوم اجراي مدیریت د انش ضروري بوده و موسسات باید با برنامه ریزي براي اجراي آن اقدام کنند . موفقیت سازمان ها بطور فزاینده اي به این موضوع وابسته است که چطور به طور موثر سازمان میتواند دانش را بین کارکنان سطوح مختلف جمع آوري، ذخیره و بازیابی کند.
دانش تركيب شناوري ازتجربه،ارزش ها، اطلاعات وابسته به يك بسترمشخص وبينش تخصصي است.دانش چارچوبي براي ارزيابي ويكپارچه كردن تجربيات واطلاعات جديدفرهم ميكندودرذهن افرادمطلع ازآن شكل مي گيرد.اين دانش درسازمان ها اغلب نه تنها دراسنادذخيره شده وجودداردبلكه مي توانددرروند ها،فريند ها،كارهاي عملي وهنجارهاي سازماني نهفته باشد(49).
2-1-6- اهداف مديريت دانش :
ايجاد يك سازمان يادگيري و شراكت با ايجاد جرياني بين مخازن اطلاعات ايجاد شده توسط افراد قسمتهاي مختلف شركت ( مالي، عملكرد، هوش رقابتي و غيره؟ ) و مرتبط كردن آنها به يكدیگر است . بيشتر افراد و سازمانها مديريت دانش را بدلايل ذيل بكارميگيرند:
- افزايش همكاري
- بهبود بهره وري
- تشويق و قادر ساختن نوآوري
- غلبه بر اطلاعات زيادي و تحويل فقط آنچه مورد نياز است
- تسهيل جريان دانش مناسب از تامين كنندگان به دريافت كنندگان بدون محدوديت زمان و فضا
- تسهيل اشتراك دانش ميان كارمندان و بازداشتن آنان از اختراع
- تصرف و ثبت دانش كاركنان قبل از اينكه آنان شركت را ترك نمايند، ·اطمينان يافتن از اينكه دانش باارزش بهنگام ترك كارمنداز دست نميرود.
- افزايش آگاهي سازماني از خلاهاي دانش سازمان كمك به شركتها كه سبقت جو باقي بمانند با افزايش آگاهي آنان از استراتژيها، محصولات و بهترين كاركردهاي رقيبانشان.
- بهبود خدمات مشتري ·
مديريت دانش دو قسمت دارد : اول مديريث داده و اطلاعات و دوم مديريت افرادي كه واجد نظر، دانش و توانائي هاي خاص هستند . اين دوقسمت- محتوا و افراد - براي تسهيل مديريت دانش با كمك فرايندها وتكنولوژي خاصي بهم متصل شده اند (40).
2-1-7- نقش افراد در مدیریت دانش:
اداره یک سیستم مدیریت دانش ، تلاش عظیمی را می طلبد و همانند دیگر فناوري هاي اطلاعات ، شروع ، راه اندازي و بهره برداري از آن نیازمند تلاشی چشمگیر است . براي موفقیت یک سیستم مدیریت دانش ، مسائل متعددي در ارتباط با مدیریت افراد و فرهنگ ها باید در نظرگرفته شود. حال به بررسی این افراد میپردازیم(41)
معاون دانش : جهت تسهیل اجراي پروژه هاي رفتار محور ، پشتیبانی و همکاري مدیریت ارشد یک سازمان الزامی است . اکثر بنگاه هایی که به توسعه سیستم هاي مدیریت دانش میپردازند، مقامی با عنوان معاون دانش را در سطح عالی رتبه ، معرفی نموده اند . ماهیت نقش معاون دانش، حداکثر کردن سرمایه هاي دانش بنگاه ، طراحی و پیاده سازي استراتژي هاي مدیریت دانش، مبادله داخلی و خارجی سرمایه هاي دانش به طور مؤ ثر و ترویج استفاده ازسیستم مدیریت دانش میباشد.
مدیر عامل ، کارمندان عال ی رتبه و مدیران سازمان : مدیر عامل ، در مقابل معاون دانش،مسئول دفاع از فعالیتهاي مربوط به مدیریت دانش می باشد . او باید مطمئن شود که مدیر دانش ، کارآمد و توانا بوده و قادر است تمامی منا بع مورد نیاز براي موفقیت پروژه را تأمین نماید . او باید در سطح سازمان پشتیبانی وسیعی را براي کمک و به کارگیري سیستم مدیریت دانش به دست آورد. به علاوه ، مدیر عامل باید سازمان را براي تغییرات مورد انتظار ناشی از راه اندازي سیستم مدیریت دانش ، آماده نماید . پشتیبانی از سیستم مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات ، ازحیاتی ترین مسئولیتهاي یک مدیرعامل میباشد.
دیگر کارکنان عالی رتبه سازمان به طور کلی باید منابع مورد نیاز معاون دانش را جهت انجام وظایفش ، در اختیار او قرار دهند . معاون مالی باید ، از موجود بودن منابع مالی لازم ،اطمینان حاصل نماید . مدیر عامل باید مطمئن شود که افراد ، فعالیت هاي مدیریت دانش را درفرایندهاي روزمره کاري خود، جا دادهاند.
مدیران باید فعالیتهاي مدیریت دانش را پشتیبانی نموده و دسترسی به منابع دانش را امکانپذیر نمایند.
گروه هاي تعاملی : موفقیت بسیاري از سیستم هاي مدیریت دانش همواره به مشارکت فعالانه افرادي که در دانش سهیم هستند و از آن نفع می برند ، بستگی داشته است . بنابراین شکل گیري گروه هاي تعاملی درون سازمان ها ، در رابطه با فعالیت هاي مدیریت دانش ، بسیارمهم است . یک گروه تعاملی ، متشکل از افرادي در سازمان است که علایق حرفه اي مشابهی دارند . در شرایط ایده آل، تمامی کاربران سیستم مدیریت دانش ، باید حداقل عضو یک گروه تعاملی باشند. خلق و پرورش مناسب گروه هاي تعاملی ، یکی از عوامل موفقیت سیستم مدیریت دانش میباشد.
توسعه دهندگان سیستم مدیريت دانش : توسعه دهندگان سیستم مدیریت دانش ، درحقیقت اعضاي تیمی هستند که سیستم را ایجاد می نمایند . آنها زیر نظر معاون دانش کار می کنند. برخی از آنها متخصصین سازمان هستند که استر اتژي هایی براي ترویج و مدیریت تغییرفرهنگ سازمانی ، تعیین می کنند . سایرین به انتخاب سخت افزار و نرم افزار، برنامه نویسی ،آزمایش ، به کارگیري و نگهداري سیستم، می پردازند . در نهایت ، آموزش به کارکنان سیستم مدیریت دانش به آنها محول میشود.
کارکنان سیستم مدیريت دانش : سیستم هاي مدیریت دانش سازمانی ، نیازمند نیروي کارتمام وقت جهت فهرست برداري و مدیریت دانش هستند . این کارکنان در دفتر مرکزي شرکت یادر مراکز دانش سرتاسر سازمان مستقر می شوند . اغلب بنگاه هاي مشاوره بزرگ ، بیش از یک مرکز دانش دارند. بعضی اعضا ، کارشناسان حوزه هاي کارکردي هستند که موارد افزوده شده به دانش را فهرست کرده و تأیید می نمایند و دانش را در اختیتاغبعار مشتریان و کارمندانی قرار می دهند که معتقدند می توانند از آن استفاده نمایند . این کارشناسان عملیاتی ممکن است براي برقراري ارتباط با حوزه هاي کارکردي گروه هاي تعاملی ، فعالیت نمایند . سایرین ، کاربران سیستم راآموزش میدهند و یا به آنها در جستجوهایشان کمک می کنند . بقیه با شناسایی روشهاي بهترمدیریت دانش، براي بهبود عملکرد سیستم، کار میکنند(41).
2-1-8- نقش تكنولوژي اطلاعات در مديريت دانش:
تكنولوژي اطلاعات ميتواند بعنوان ابزاري قدرتمند عمل كرده وابزارهايي مؤثر و كارآمد براي همه وجوه مديريت دانش شامل تسخير،اشتراك و كاربرد دانش راتأمين كند . توانايي تكنولوژي اطلاعات در كاوش،نمايه ، تلفيق، بايگاني و انتقال اطلاعات ميتواند تحولي در گردآوري، سازماندهي، رده بندي و اشاعه اطلاعات ايجاد كند .تكنولوژيهايي مانند سيستمهاي مديريت بانكهاي اطلاعات مرتبط، سيستمهاي مديريت مدارك، اينترنت، اينترانت، موتورهاي كاوش، ابزارهاي جريان كار، سيستمهاي پشتيبان اجرا، سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري، داده كاوي، ذخيره داده ها، پست الكترونيك، كنفرانس تصويري، تابلوي اعلانات، گروههاي خبري وتابلوهاي بحث ميتوانند نقشي اساسي در تسهيل مديريت دانش داشته باشد. (42).
جوهره و موتور محرکه سازما ن دانش محور بر پایه خلق،انتشار، ذخیره سازی و استفا ده مناسب از دانش است. اما در بسیا ری از موارد در سطح سازمان ا قتصادی، در هرکدام از این مراحل ، مشکلات و نارسا یی هایی ایجاد می شود.بخش قا بل توجهی از ا ین مشکلا ت ناشی از استفاده نکردن و یا استفا ده نادرست از سیستم ها و تکنولوژیهای به روز و مناسب است. از بین همه این تکنولوژیها و سیستم ها، تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطاتی و سیستم های اطلاعاتی و ارتباطاتی، نقشی بسیار مهم و تعیین کننده دارند.
ظهور بسیاری از سیستم های قدرتمند اطلاعا تی و ارتبا طاتی، در زمینه پرد ازش، تبادل، ذخیره سازی و به کارگیری اطلاعا ت، باعث شده است که مراحل مختلف مد یریت دانش، تسهیل و تسریع پیدا کند. ذخیره نمونه های موفق و یا تجارب گذ شته سازمان و تبدیل دانش ضمنی به دانش کد شده، نمونه هایی از قابلیتهای این سیستم هاست.
استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم ها ی ژنتیکی و منطق فا زی در این سیستم ها، در سالهای اخیر، باعث شده است که بر قابلیت و سرعت آنها افزوده شود.
ا گرچه برخی از متخصصین مبا حث توسعه و مد یریت د انش و بخصوص سازما ن دانش محور معتقدند که کدکردن دانش، به طور کامل ممکن نیست، اما بسیاری بر این عقیده اند که حجم قابل توجهی از دانش ضمنی افراد و سازمان ها قابل کدشدن است و می تواند به صورت خونی در رگهای سیستم های اطلاعاتی و ارتباطاتی به جریان بیفتد.
قطعا این ادعا را نمیتوان کرد که با داشتن و حتی به کارگیری سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطاتی مدیریت دانش، فرآیند مدیریت دانش، به درستی انجام می شود، اما این ادعا را می توانیم بکنیم که استفاده بجا از این سیستم ها و قابلیتهای فناوری اطلاعات وارتباطات، کمک بسیار زیادی به فرآیند مدیریت دانش می کند.
نکته بسیار مهمی که بایستی بدان اشاره شود این است که بیش از استفاده از یک سیستم اطلاعاتی و ارتباطاتی خاص در مدیریت دانش، درک و به کارگیری مفاهیم اساسی مرتبط با آن سیستم ضرورت دارد. به عنوان مثال، بهترین سیستمهای مدیریت اسناد، در صورتیکه به همراه درک مناسب و صحیح از ضرورت و اصول مدیریت اسناد در کاربران، راه به جایی نمی برند و صرفا اندکی از فضای حافظه کامپیوترهای اشغال شود و شاید هم اندکی وقت کاربران را هم تلف کنند(11).
بيشترين ارزش فناوري درمديريت دانش ،افزيش قابليت دسترسي به دانش وتسريع انتقال آن است.فناوري اطلاعات،امكان بيرون كشيدن دانش راازذهن صاحب دانش فراهم مياورد.سپس بافناوري مي توان ان دانش رادرقالب هاي منظم گنجاند وبه ديگر اعظاي داخلي وشركاي تجاري سازمان درجهان منتقل كرد. فناوري،بهرمز گذاري دانش ونيزگاهي خلق آن كمك مي كند. (12)
مديريت دانش درسلامت:اهميت مديريت دانش درزمينه مراقبت هاي بهداشتي به طورفزاينده اي درحال افزايش است.درحال حاضر دركتاب هاي پزشكي، مجلات، اطلاعات سوابق بيماروديگرمراجع به طورگسترده اي استفاده ازميريت دانش براي اجراي دستورالعملهاي مراقبتي وروش هاي درماني به منطور تدوين دانش پزشكي به صورت عملياتي درحال افزايش مي باشد.مديريت دانش به تمام فعاليت هاي مديريتي لازم براي ايجاد،تسخير واشتراك موثرومديريت دانش اشاره مي كند.درسيستم هاي بهداشتي ،مديريت دانش بامردم،تكنولو‍‍ژي وفرايندهايي براي ايجاد،به اشتراد گذاري،ترجمه وكاربرد دانش براي ايجاد و بهبود اثربخشي آميخته است. سازمان بهداشت جهاني (WHO)هدف مديريت دانش رابعنوان پلي مي دانندكه شكاف بين دانش وبهداشت جهاني راپرمي كند.
درسطح جهان ، با توجه به وضعيت توليد دانش تلاش هاي گسترده وسيستماتيك مورد نياز براي مدير يت اطلاعات دانش دربخش بهداشت ودرمان درحال انجام است ونتايج اين تلاش ها دردسترس استفاده كننده هاي بي القوه است.‍‍كاربران آنهامتخصصين مرقبت هاي بهداشتي،مديران ،تصميم گيران ،برنامه ريزان،دانشگاهيان،پژوهشگران وعموم مردم هستند.افزايش استفاده ازاطلاعات وفناوري ارتباطات به عنوان يك ابزار كليدي درافزايش كارآيي واثربخشي سيستم بهداشتي درهرمنطقه مي باشد(43). بخش دوم :
2-2-1- سيستم هاي اطلاعاتي
سيستم هاي اطلاعاتي،ابزارهاي هستند كه ازآنها به منظوردريافت، انتقال، بازيابي، نگهداري، پردازش، و نمايش اطلاعات استفاده مي شود. سيستم هاي اطلاعات شامل افراد، اطلاعات،روش هاي انجام كار، سخت افزارونرم افزارمي باشدكه با همديگركاركرده و مجموعه اي ازوظايف خاص را انجام ميدهند.
سيستم هاي اطلاعات به سيستمي گفته مي شودكه داده هاويااطلاعات رابراي كاربران دريك سازمان فراهم كند.براي مثال سيستم دستي حقوق ودستمزدرامي توان نام برد.اگربخواهيم تعريف مجزايي براي سيستم هاي اطلاعاتي مكانيزه ارايه دهيم ،بايد گفت كه سيستم مكانيزه كامپيوتري نيز براي كاربران سازمان،داده يااطلاعات فراهم مي كند.امادراين سيستم ازابزاري به نام كامپيوتر استفاده نمي شود.سيستم مكانيزه حقوق ودستمزد ازاين جمله است.
گروهي ازنويسندگان،سيستم اطلاعات راهمان طوركه ازنامش پيداست به عنوان سيستم درنظرگرفته وانرا ازديدسيستمي تعريف كرد.آنهامعتقدند يك سيستم اطلاعات رامي توان ازنظرفني به مجموعه هي ازاجزاي مرتبط به هم تعريف كرد كه اطلاعات رابه منظورحمايت ازتصميم گيري وكنترل دريك سازمان جمع آوري،پردازش،ذخيره وتوزيع كنند.
علاوه برحمايت ازتصميم گيري،هماهنگي وكنتل،سيستم هاي اطلاعات مي توانندبه مديران وكاركنان كمك كنندتامسايل راتحليل،موضوع هاي پيچيده راتجسم ومحصولات جديدخلق كنند.
درسيستم اطلاعات نيز مانند هرسيستمي سه فعاليت اصلي ورود داده ها،پردازش داده هاوخروج داده هاانجام مي گيرد.
يك سيستم اطلاعاتي ممكن است به صورت دستي ويا به صورت مكانيزه باشد.اصولا،يك سيستم اطلاعاتي نيازي به كامپيوتري بودن ندارد،ولي امروزه اغلب سيستم هاي اطلاعاتي پيچيده باكمك كامپيوتر وپشتيباني ارتباطات ازراه دور ايجاد مي شوند.براي مديريت داده ها،چه ازسيستم اطلاعاتي دستي استفاده شودچه كامپيوتري،ضروري است تابازيابي داده هاي مورد نياز به روشي سريع وساده انجام شود.دربخش مراقبت هاي بهداشتي،پايگاه داده هاي منفرد،كاربرد وارزش محدودي دارند،درحاليكه چندين پايگاه داده ها يكپارچه ومرتبط،درون يك ياچندسيستم اطلاعاتي،ازطريق كاهش زمان موردنيازبراي تولد اطلاعات پيچيده مورد نياز جهت پشتيباني ازتصميم گيري باليني ومديريتي داراي ارزش بالايي هستند.
پايگاه داده هاي توزيعي كه پيچيدگي محتويات داده ها راافزايش مي دهند،بطور فزاينده اي دربخش سلامت استفاده استفاده مي شوند. اين پايگاه داده ها بعلت اندازه وتنوع وظايف سازمان هاي بهداشتي ،وهمچنين نياز به دسترسي چند مكاني به پرونده هاي تمام طول عمر بيمار،تداوم مراقبت درطول دوره زندگي مددجويان وتنظيم كنندگان،ضروري هستند.
به هرحال،قابليت دستيابي وپياده سازي مكانيزمهاي عملياتي بازيابي وتحليل داده ها روي پايگاه داده هاي توزيعي،به زيرساختارهاي ارتباطات ازراه دور مناسب وقابل اطمينان وهمچنين سيستمهاي درحال كارمنطق براستانداردها وپروتكل هاي فني ،بستگي دارد(7).
2-2-2- تاريخچه سيستم اطلاعات درسازمان
سيستم هاي اطلاعات ازديربازبابشرزندگي كرده وشايد بتوان گفت اين سيستم هاقدمتي به اندازه زندگي بشردارند،تاسال1955اين تكنولو‍‍‍‍ژي تحت نفوذ ساختار كاغذ وقلم وكاركنان بود.باظهوركامپيوتراولين مطلبي كه مطرح شدجانشين نمودن كامپيوتر به جاي كارگرويامكانيزه كردن امور بودوهمين سبب تحول عظيمي دراداره اطلاعات وبه وجود آمدن متخصصين دراين ضمينه گرديد.
مشكلات دراين زمان بسيار بود.سخت افزارهاي كامپيوتري داراي كارايي لازم نبوده ومتخصصين كامپيوتر نيزتوانايي رفع مشكلات رانداشتند. درنتيجه گله وشكايت مديران روزبه روززيادتر مي گشت.درسالهاي1970-1960رشدعظيمي درپردازش اطلاعات پديدارشدكه لزوم مديريت اطلاعات راضروري مي ساخت وساختارتمركز اطلاعات موردتوجه قرارگرفت.
درسالهاي1970تغييراتي درساختارتمركزاطلاعات مورد توجه قرارگرفت ودرتشخيص ساختارتمركزاطلاعات باورود كامپيوترهاي كوچك تغييراتي به وجودآمد،زيرااينگونه كامپيوترها باسرعت بالا،حافظه وتوانايي حل مشكلات وقيمت مناسب نقش خوبي ايفا نمودند.
درسال1980استفاده ازهرم اطلاعات نقش ديگري بودكه به كامپيوترواگذار گرديد.درسالهاي1990شاهدآن شديم كه كامپيوترهاي بزرگ فقط به انجام پژوهش هاي خاص تخصيص مي يافتندليكن كامپيوترهاي كوچك،پايانه هاوكامپيوترهاي شخصي همه گيرشدند.
درمراقبت هاي بهداشتي نيزوجودسيستم هاي اطلاعاتي به عنوان يكي ازشاخص هاي توسعه بهداشتي درماني محسوب مي شود.عملكرداصلي سيستم هاي اطلاعاتي دراين حوزه، برقراري ارتبط و يكپارچه كردن داده ها و اطلاعات بيمارمي باشد. اين سيستم ها، داده ها مراقبت بهداشتي را پذيرفته ، تاييد كرده و آنها را براي تهيه اطلاعات، پردازش مي كنند.
هم اكنون، سيستم هاي اطلاعاتي بطورگسترده درحمايت ازفعاليتهاي بهداشت عمومي واجتمايي مرتبط باحفظ سلامت(مانندايمن سازي)،توسعه سلامت،پيشگيري از بيماريها و كنترل وپ ايش سلامت استفاده مي شوند.
سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني يكي از مهمترين سيستم هاي اطلاعاتي درحوزه مراقبتهاي بهداشتي هستند.(7)
2-2-3- سیستم مدیریت طلاعاتی (MIS)
تادهه1960سیستم های اطلاعاتی عمدتابرای پردازش عملیات ازقبیل خرید وفروش،پرداخت دستمزدو...به کا ر می رفتند،سپس باظهوررایانه هایی که ازمدارسلیکون استفاده می کردند،امکان پردازش رایانه هاازسوی سازندگان رایانه ها،مدیران سازمانی هم شروح به تجسم روشی نمودند که دران رایانه ها می توانستند به آنها دراخذتصمیمات مهم کمک کنند،ازاین روسیستم های اطلاعات مدیریت یا سیستم گزارشات مدیریت متولدشدند.
سیستم اطلاعات مدیریت حاصل اطلاعات سیستم پردازش عملیات(تی،پی،اس)راخلاصه بندی ودستکاری می کندوسپس نتایج را به شکل گزارش های خلاصه شده ساخت یافته به مدیران ارایه می دهد
سیستم اطلاعاتی مدیریت سیستمی یکپارچه برای فراهم آوردن اطلاعات به منظور پشتیبانی ازبرنامه ریزی وکنترل عملیات یک سازمان است.این سیستم بافراهم آوردن اطلاعات مربوط به گذشته،حال وآینده سازمان به تصمیم گیری مدیران کمک می کند.
بنابراین سیستم اطلاعاتی مدیریت نوعی ازسیستم های اطلاعاتی می باشد که جهت پشتیبانی ازتصمیم گیری های مدیریتی ایجاد شده است واطلاعاتی راجهت پشتیبانی ازتصمیات روزمره یاساخت یافته مدیران وافراد حرفه ای درسازمان ارائه می کند.چنین اطلاعات ازقبل تعریف شده ای نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیران رادرسطوح میانی وعملیاتی سازمان براورده می سازد.
بخش سوم :
سیستم اطلاعاتی بیمارستان
همانطوركه مي دانيدعملكرد سازمان پيچيده اي بابخش هاي متعدد مثل بيمارستان،نيازبه دسترسي به اطلاعات دارد.اطلاعات ممكن است مربوط به مراقبت ازبيمار ياعملكردخود بيمارستان باشد.لذا تفكيك بين اطلاعات مربوط به بيماران واطلاعات مربوط به خود بيمارستان اهميت دارد.از طرف ديگر طي سالهاي متمادي اطلاعات مربوط به بيماران ازنظرحجم ،دستخوش تغييرات فاحشي شده است.اين بدين جهت است كه امكانات تشخيصي ودرماني ،مدام درحال گسترش هستند.ويژگي ها ونياز هاي بيمارستان نيزبعلت رشداطلاعات عملياتي دائما درحال تغييراست.اين تغييرات بيمارستان ها رابه تكيه روزافزون برسيستم هاي اطلاعاتي كامپيوتري سوق مي دهد.تنها راه جمع اوري،ذخيره،ارتباط وارائه مقادير زياداطلاعات،به نحوي كه نيازهاي مصرف كنندگان رامرتفع نمايد.استفاده ازكامپيوتراست.اين نياز هارامي توان باسيستم هاي اطلاعاتي بيمارستان پاسخ داد.(7)
منبع تمام فعالیت های مدیریت ،بخصوص دربخش بهداشت ودرمان،داشتن اطلاعات جامع،مرتبط وبه هنگام است ،دربخش بهداشت ودرمان استفاده از سیستم های اطلاعاتی کارامد جهت افزایش کارایی،اثربخشی وکیفیت خدمات ونیزرضایت مندی مراجعین ضروری وانکارناپذیربه شمارمیرود(44). امروزتعدادی ازبيمارستانها در سطح كشور در آستانه استقرار سيستم رايانه اي مورد نياز خود هستند. ارائه الگوي مناسب براي انتخاب و پياده سازي يك سيستم اطلاعات بيمارستاني مناسب مي تواند به صورت مستقيم و كاملا عملي منجر به انتخاب صحيح تر و جلوگيري از اتلاف منابع مالي و انساني بيمارستانها شود تا با بهره گيري مناسب از سيستم رايانه اي، امكان ارائه خدمات مراقبتي بهتر به بيماران و بهره وري بيشتر از منابع فراهم گردد. نظام هاي اطلاعات باليني با هدف تبديل داده ها به اطلاعات و در نهايت دانش، طراحي و اجرا مي شوند( 45). اثر منحصر به فرد آنها توليد اطلاعات لازم براي پشتيباني از مديريت داده ها و نيز ارائه اطلاعات پژوهشي براي درمان بيماران مي باشد(46). اكثر سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي و درماني، به جاي اينكه يك فرايند برنامه ريزي كنترل شده باشند، به طور تدريجي شكل گرفته اند. براي مثال، ميتوان به جمع آوري داده هاي تكراري، در دسترس نبودن به موقع اطلاعات و در دسترس نبودن اطلاعات مرتبط اشاره كرد كه اين موارد منجر به نارضا يتي بيمار و كاركنان سازمان مي گردد(47 (.
هدف نهايي سيستم اطلاعات سلامت، ارتقاء داده ها و اطلاعات سرچشمه گرفته از آنها در تصميم گيري ها از سطح اجرا تا سطح سياست گذاري مي باشد. يكي از فعاليت هاي داراي اولويت در سازمان بهداشت جهاني كمك به دستيابي به اطلاعات معتبر، درست وبه روز براي فرايند ارزيابي عملكرد سيستم بهداشتي درماني و نيز تدوين گزارش وضعيت سلامت منطقه و گزارش سلامت جهاني مي باشد( 48).
2-3-1- تعریف سیستم اطلاعاتی بیمارستان
سیستم اطلاعاتی بیمارستان رامی توان به عنوان سیستم کامل وبزرگی تعریف کردکه کل نیازهای اطلاعاتی بیمارستان هاازجمله اطلاعات بیماران ،اطلاعات مالی،اطلاعات بالینی رادردسترس کارکنان بیمارستان قرارمی دهد(49)(50)(51)(52).
دكولت وفيجي(1997) سيستم اطلاعات بيمارستاني راسيستم كامپيوتري تعريف كردند كه براي مديريت آسان همه اطلاعات پزشكي و مديريتي بيمارستان و بهبود كيفيت مراقبت بهداشتي، طراحي شده است .
شورتليف و پريلت (2001)سيتم اطلاعات بيمارستان ، سيستم كامپيوتري است كه به منظور برآورده ساختن نيازهاي گسترده اطلاعاتي بيمارستانها و مراكز پزشكي طراحي شده است و شامل بيمار، كلينيك، ساير واحدها و مديريت مالي مي‌شود.
سیستم اطلاعاتی بیمارستان یکی ازگسترده ترین سیستم های اطلاعاتی می باشدکه درمحیط بیمارستان فعالیت می کند.این تعریف مطالعات کلی مختلفی رادربرمی گیرد امابطورکلی سیستم های اطلاعات بیمارستانی برای مدیریت مالی،مدیریت اداری وفعالیت های کلینیکی دربیمارستان طراحی شده است(53).
سیستم اطلاعاتی بیمارستانی یک نرم افزار جامع برای یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به بیمارجهت ارسال وتبادلات اطلاعات جامع بیماربین بخش ها وسایرمراکز درمانی به منظورتسریع درفرایند مراقبت ودرمان بیمار،بهبودکیفیت،افزایش رضایتمندی وکاهش هزینه ها می باشد.سیستم اطلاعاتی بیمارستانی برای خودکار نمودن امر بیمارستان هامانندگزارش دهی،نتایج ازمایشات،واردنمودن دستورات پزشک،تجویز دارو،کنترل موجودی داروخانه،انبارمرکزی،واحدتغذیه وغیره راه اندازی شده است تشکیل می گردد. (54).
واگر(Wager) درکتاب خودپنج مرحله برای راه اندازی سیستم های اطلاعات کامپیوتری درمراکز درمانی را براساس جدول شماره1-2نشان داده است.
قسمت بالینی سیستم های اطلاعاتی بیمارستان درمتون تخصصی فناوری اطلاعات به عنوان پرونده پزشکی الکترونیکی(EMR) شناخته می شود،که طبق نظرکمیته مدارک پزشکی سومین مرحله ازکامپیوتری کردن مدارک پزشکی است..
جدول شماره 1-2-.پنج مرحله کامپیوتری کردن
سطح پنجم:پرونده الکترونیک سلامت
(تمام طول حیات فرد،جامع)
سطح چهارم:پرونده الکترونیک بیمار
(درکل محدوده سازمان)
سطح سوم:پرونده های پزشکی الکترونیک
(ابزارفعال،سطح سازمان)
سطح دوم:پرونده کامپیوتری پزشکی
(تصویربرداری سند)
سطح اول:پرونده پزشکی خودکار
(سیتم اطلاعات بالینی)
درادامه پنج مرحله کامپیوتری کردن انستیتوی مدارک پزشکی می آید:
سطح اول:پرونده پزشکی خودکار: درسطح اول،پرونده خودکارپزشکی،مراقبت های بهداشتی هنوز به سیستم های پرونده پزشکی کاغذی متکی است،هرچندکه تقریبا نیمی ازاطلاعات بیمار توسط کامپیوتر تولید وبه صورت نسخ چاپی کامپیوتری درپرونده پزشکی ذخیره می شود .دارای سیستم پرونده پزشکی کاغذ مدار به عنوان منبع اولیه ثبتی وبازیابی اطلاعات بالینی بیمار باقی می ماند ومشکلات ذاتی استفاده ازمدارک کاغذی(قابلیت دسترسی،خوانا بودن،کامل بودن)هنوز وجود دارد.پرونده پزشکی خودکار توسط سازمان مدیریت می شوند.
سطح دوم:پرونده پزشکی کامپیوتری:((EMRRسطح 2 شامل دیجیتالی کردن پرونده پزشکی بیمار بااستفاده ازسیستم تصویر برداری سند است.بخشی ازاطلاعات بالینی بیمار درپرونده پزشکی اسکن می شود وبه صورت تصاویر دیداری الکترونیکی ذخیره می شود.سیستم تصویر گری سندتوسط سازمان برای مورد توجه قرار دادن قابلیت دسترسی ومشکلات بازیابی وموضوعات ذخیره سازی وفضا که باپرونده پزشکی کاغذی همراه است استفاده می شود.این سیستم فقط نسخه ای ازپرونده پزشکی کاغذی باقابلیت های جستجو ونمایه سازی است.به عبارت دیگرمدارک پزشکی کامپیوتری اساسا ساختاری شبیه پرونده پزشکی کاغذی دارد.
سطح سوم:پرونده پزشکی الکترونیک:درسطح سوم،پرونده پزشکی الکترونیک(EMR)ماشروح به نگریستن،به پرونده بیماربه عنوان وسیله گویا می کنیم که می تواندقابلیت های حمایت ازتصمیم ودسترسی به منابع پزشکی ویادآوری ها وهشدار هارابرای درمانگران تدارک ببیند.
اگرچه پرونده پزشکی الکترونیکی نیز هنوزدرسطح سازمانی استفاده ونگهداری می شود،اما دستیابی به قابلیت های حمایت ازتصمیم ودیگرکمک هارابرای درمانگران تدارک می بیند.بعنوان مثال ممکن است پرونده پزشکی الکترونیکی به درمانگردرباره این حقیقت هشدار دهد که بیماربه داروهای خاصی حساسیت داردیادوداروی خاص نباید همراه بایکدیگرداده شوند.درواقع ثبت تمام اطلاعات بالینی بیماراست که جهت تصمیم گیری های پزشکی ازآن استفاده می شودکه دراین مرحله مفاهیمی همچون:مدیریت نتایج، ثبت یامدیریت دستور،حمایت ازتصمیم ،حمایت ازبیمار،فرایندهای اداری ،پزارش دهی ومدیریت بهداشت عمومی ،اتصال وارتباطات الکترونیک برای حمایت ازاین اجزاء سازمان مراقبت های بهداشتی باید موارد زیر راداشته باشد:
1-سیستمی برای شناسایی بیمار
2-سازوکاری برای دستیابی تمام درمانگران دخیل درمراقبت بیمار به اطلاعات بالینی
3-یک ایستگاه کاری عمومی شامل واسط ها،ساختارها ونرم افزار معمول پرونده پزشکی
4-یک سیستم امنیتی تاافرادی راپایش کندکه به امضاهای الکترونیک واطلاعات بیماردسترسی دارند یاانسجام وکیفیت داده هاراتضمین می کند.
سطح چهارم:پرونده الکترونیک بیمار(EPR) درحالی که پرونده الکترونیک تنهاشامل آن دسته اطلاعات بیمار است که دریک سازمان واحدنگهداری می شود،پرونده الکترونیکی بیمارشامل تمام اطلاعات مرتبط بامراقبت های بهداشتی بیمار است که ازدویاچندسازمان مختلف گرفته شده است.پرونده الکترونیکی بیمارتمام اطلاعات بالینی قابل دسترس درباره یک بیمار رادر یک پایگاه داده مرکزی باهم جمع آوری می کند.مثلااگریک پزشک مراقبت اولیه بیماری رادرمطیب ویزیت کرد،بیماراردریک بیمارستان پذیرش دادوسپس بیماررابه مقصد موسسه توانبخشی ترخیص کرد،تماماطلاعات مرتبط بابیمارباید برای تمام درمانگران دخیل درمراقبت بیمار دراین سه محیط دردسترس باشد.

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

پژوهش های ارشد — پایان نامه249) پژوهش

4- 3 مشخصات واحدهای پژوهش..............................................................................................415- 3 محیط پژوهش.....................................................................................................................426- 3 ابزار های گردآوری داده ها.................................................................................................427- 3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار........................................................................................458- 3 روش گردآوری داده ها ....................................................................................................459- 3 روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................469- 3 Read more…

پژوهش-پایان نامه

جدید — پایان نامه239) دانلود فایل

شکل شماره 3-3-معیارهای تواناسازی لانگه48شکل شماره 3-4-مدل مفهومی پژوهش53شکل شماره 3-5-مدل تجربی پژوهش54فصل اولکلیات1-1-مقدمهامروزه‌ هم‌ زمان با عصر اطلاعات، دانش و به طبع آن فناوری اطلاعات به عنوان مهم‌ترین عامل توسعه شناخته شده و سطح Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240) دانلود پژوهش

فهرست مطالبچکیده 11-1 مقدمه32-1 بیان مسئله33-1 ضرورت و اهمیت تحقیق84-1 اهداف تحقیق92- 1 مقدمه112-2 مروری بر ادبیات113-2 مبانی نظری22 1-3-2 الگوی جامعه شناختی سیاسی232-3-2 دیدگاه کارکردگرایی24 1-2-3-2 کارکرد25 2-2-3-2 ساخت27 3-2-3-2 یکپارچگی28 4-2-3-2 تعادل28 5-2-3-2 Read more…

background