375285318135
دانشگاه پيام نور
عنوان پايان نامه
تاثير سيستم اطلاعاتي بيمارستان در مديريت دانشي مديريت بيمارستانها (مور
نگارش :
محمد حاجي خاني گلچين
استاد راهنما :
دكترسیدعلی اکبر احمدی
استاد راهنماي همكار:
تقدیم به
2204085-3175
دانشگاه پيام نور
دانشكده اقتصاد، حسابداري و مديريت
پايان نامه
جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد
در رشته مديريت اجرايي
عنوان پايان نامه
تاثير سيستم اطلاعاتي بيمارستان در مديريت دانش مديريت بيمارستانها (مورد مطالعه بيمارستان دولتي شهر بندرعباس)
استاد راهنما :
دكترسیدعلی اکبر احمدی
استاد مشاور:
دكتر حسين رنجبر
نگارش :
محمد حاجي خاني گلچين
پاییزوزمستان 1391
اینجانب محمد حاجی خانی گلچین دانشجوی ورودی سال 88 مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گواهی مینمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر، ایده و نوشته دیگری بهره گرفته ام با نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم منبع و ماخذ آن را نیز در جای مناسب ذکر کردهام. بدیهی است مسئولیت تمامی مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خویش می دانم و جوابگوی آن خواهم بود.
دانشجو تایید مینماید که مطالب مندرج در این پایان نامه (رساله) نتیجه تحقیقات خودش می باشد و در صورت استفاده از نتایج دیگران مراجع آن را ذکر نموده است
نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد حاجی خانی گلچین
تاریخ و امضاء
اینجانب محمد حاجیخانی گلچین دانشجوی ورودی سال 88 مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گواهی می نمایم چنانچه بر اساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله، کتاب، و ... نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما، با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله، کتاب و ... و به صورت مشترک و با ذکر نام استاد راهنما مبادرت نمایم.
نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد حاجی خانی گلچین
تاریخ و امضاء
کلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات ، آزمایشات و نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه پیام نور می باشد.
اردیبهشت 1392
تقدیم به :
پدرومادرم برای زحمات وحمایت های بیدریغشان درطول زندگی ،
همسرم برای عشق بدون قید وشرط،نگرانی ها وتشویق ها اودرتمام دوران زندگی و
پسرم باربد امید زتدگیام.
تشکر و قدردانی
به نام خداوند متعال و سپاس از هر آنچه نعمت بیکران که بهره مندم ساخته است.در اینجا بر خود لازم دانسته که نهایت سپاس و قدردانی را نسبت به تمام عزیزانی که در انجام این پژوهش از راهنمائیها و مساعدتهاي با ارزش آنان اعم از استادان محترم دانشگاه، مدیران و کارشناسان ارشد، وهمچنین عزیزانی که از حمایت هاي معنوي آنها، بهره مند بوده ام، ابراز نموده و توفیق روز افزونشان را ازدرگاه احدیت آرزو نمایم.
به خصوص از استاد گرامی جناب آقاي دکتر سیدعلی اکبر احمدی که به سبب قبول زحمت هدایت این تحقیق و راهنمایی هاي با ارزششان کمال سپاس را دارم.
ازدوست عزیز استادارجمندآقای فریدخرمی عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بخاط ارشادات ارزنده وسرکار خانم فاطمه قوتی درمرکز مدیریت آماروفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که درمراحل مختلف پایانامه مرا یاری نموده اند صمیمانه تشکر می نمایم.
چکیده :
مقدمه:سیستم اطلاعات بیمارستانی یکی ازعوامل موثربرمدیریت دانش سازمانهای مراقبت های بهداشتی ودرمانی می باشد، این پژوهش باهدف تعیین تاثیر کاربردسیستم اطلاعاتی بیمارستان برمدیریت دانش مدیران در بیمارستانهای آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام گرفته است.
روش بررسی: این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی است، جامعه مورد مطالعه شامل 106 نفرازمدیران سطوح عالی ،میانی وعملیاتی دربیمارستانهای آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بودند وابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی وپایایی آن موردبررسی وتاییدقرارگرفت. تجزیه وتحلیل اطلاعات توصیفی واستنباطی درنرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفته است.
یافته ها:پس ازتجزیه وتحلیل داده ها درسه معیار مالی،بالینی،منابع انسانی مشخص گردیدکه سیستم اطلاعاتی دردومولفه مالی(.t21,0/05=1.72 )وبالینی(z0=1.96) معنی دارشدند ودرمولفه منابع انسانی معنی دار نشد .
نتيجه‌گيري: باتوجه به یافته های این پژوهش مبنی بر عدم تاثیر سیستم اطلاعات بیمارستانی برمدیریت دانش مدیران درمنابع انسانی وهمچنین تاثیر کمتر بر معیاربالینی توصیه می شود که دلایل عدم توجه به این دو امر دربیمارستانها مورد بررسی قرار گیرد
واژگان کلیدی :سیستم اطلاعات بیمارستان . مدیریت .مدیریت دانش
فهرست
صفحه عنوان
3 فصل اول
4 مقدمه
6 1-1-شرح موضوع پژوهشي و منطق پشتوانه آن
9 1-2- زمينه پژوهش
9 1-3- پرسش هاي پژوهش
10 1-4- اهداف پژوهش
11 1-5- سابقه و ضرورت انجام تحقيق
12 1-6- فرضيه هاي پژوهش
13 1-7- كاربردهاي پژوهش
13 1-8- مزاياي حاصل از پژوهش
13 1-9- روش تحقيق
14 1-10- روش و ابزار گردآوري اطلاعات
14 1-10-1- مطالعات كتابخانه اي
14 1-10-2- تحقيقات ميداني
14 1-11- جامعه آماري
15 1-12- قلمرو زماني و مكاني تحقيق
16 1-13- ساختار كلي پايان نامه
18 فصل دوم مروري بر ادبيات موضوع
19
20 بخش اول :
مقدمه
20 1-1- مديريت دانش-2
22 2-1-2- داده، اطلاعات و دانش
24 2-1-3- دانش مستتر و آشكار
25 2-1-4- مديريت دانش و تاثير آن بر خلق دانش
27 2-1-5- تعاريف مديريت دانشي
28 2-1-6- اهميت مديريت دانشي
30 2-1-7- نقش افراد در مديريت دانشي
32 2-1-8- نقش تكنولوژي اطلاعات در مديريت دانشي
35
35
38
بخش دوم :
2-2-1- سيستمهاي اطلاعاتي
تاريخچه اطلاعاتي در سازمان 2-2-2
39 2-2-3- سیستم مدیریت اطلاعات
40 بخش سوم : سيستم اطلاعاتي بيمارستان
42 2-3-1 تعریف سیستم اطلاعات بیمارستان وپنج مرحله کامپیوتری کردن بیمارستانها
49 2-3-2- اهميت كاربرد سيستم اطلاعاتي بيمارستان
53 2-3-3- اهداف استفاده از كاربرد سيستم اطلاعاتي بيمارستان
58 2-3-4- تاريخچه كاربرد سيستم اطلاعات بيمارستان
60 2-3-5- مروری برمطالعات انجام شده پیرامون تحقیق
69 2-3-6- اجزاي سيستم اطلاعاتي
70 2-3-7- مزاياي HIS
74 فصل سوم
75 مقدمه
75 3-1-روش جمع آوري داده ها
76
79 3-2-طراحی پرسشنامه
3-3-روایی وپایایی
82 3-4-متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق
85 3-5- فرضيه هاونمای شماتیک تحقیق
88 3-6- معيارها و شاخصهاي تحقيق وجداول شاخص های مالی ،منابع انسانی،بالینی
93 3-7- روشهاي آماري
94 فصل چهارم
95 مقدمه
96 4-1- آمار توصيفي نمونه آماري
107 4-2- آمار توصيفي معيار مالي وجداول مولفه های مالی
111 4-3- آمار توصيفي معيار منابع انساني وجداول مولفه های انسانی
115 4-4- آمار توصيفي معيار باليني وجداول مولفه های بالینی
120 4-5- آمار استنباطي
120 4-5-1- تجزيه و تحليل فرض اول
122 4-5-2- تجزيه وتحليل فرض دوم
124 4-5-3- تجزيه تحليل فرض سوم
126 4-5-4- تجزيه وتحليل فرض چهارم
129 فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادات
130 مقدمه
131 5-1- نتايج ودستاوردهاي حاصل از تحقيق
131 5-1-1- فرضيه فرعي اول
136 5-1-2- فرضيه فرعي دوم
138 5-1-3- فرضيه فرعي سوم
142 5-1-4- فرضيه اصلي
145 5-2- پيشنهادات
منابع ومآخذ 146
پرسشنامه 152
چکیده انگلیسی 159
فصل اول
مقدمه :
1 - شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانۀ آن
2- زمینۀ پژوهش
3 - پرسش هاي پژوهش
- 4 اهداف پژوهش
5- سابقه و ضرورت انجام تحقیق
6- فرضیه هاي پژوهش
7- کاربردهاي پژوهش
8- مزایاي حاصل از پژوهش
9- روش تحقیق
10- روش و ابزار گردآوري اطلاعات
10-1 مطالعات کتابخانه اي
10-2 تحقیقات میدانی
11 - جامعه آماري
12 - قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
13 - ساختار کلی پایان نامه1
فصل اول
کلیات پژوهش :
مقدمه :
رشد روز افزون صنایع ارتباطی ، مخابراتی ، انفورماتیکی ، هر روز دنیا را با انقلابی جدید مواجه می کند . انقلاب فن آوری اطلاعات درکلیه بخش های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، امنیتی کشور تاثیرات قابل توجه بر جای گذاشته است . امروزه سیستم های اطلاعاتی مدیریت باایجادارتباطات دقیق،سریع وگسترده بین اجزای سازمان موجب افزایش کیفیت تصمیم گیری وکاهش خطرات ناشش ازتصمیم گیری های اشتباه گشته اند.بیمارستانها به واسطه نوع خدمات ،محیط پیرامون وساختار ومشتریان خود بیشترازسایر سازمان ها محتاج به روزبودن وسرعت درانتقال اطلاعات برای اخذتصمیم گیریهای مدیریتی خودهستند(21).
سیستم اطلاعات بیمارستان(HIS) یک نرم افزار جامع برای یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به بیمار جهت ارسال و تبادل اطلاعات جامع بیمار بین بخش ها و سایر مراکز درمانی به منظور تسریع در فرایند مراقبت و درمان بیمار ، بهبود کیفیت ، افزایش رضایت مندی و کاهش هزینه می باشد(21).
مدیران بدون داشتن اطلاعات کامل در مورد یک موضوع قادر به تصمیم گیری موثر نخواهند بود . بنابراین در مدیریت نیاز به سیستم اطلاعاتی جامع می باشیم ، زیرا همه فرایند مدیریت به کسب اطلاعات مناسب و دقیق متکی است . سیستم اطلاعات

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه246)

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان دانشکده جنگلداری و فناوری چوب پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد (M.Sc.) در رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ (گرایش حفاظت و اصلاح چوب) بررسی مقایسه‌ای اقتصادی سازه‌های Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه247)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – جراحی) Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه248)

534670320675 2095500-899160 دانشكده دندانپزشکی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي دندانپزشکی عنوان:بررسي ميزان تحليل استخوان كرستال در اطراف ايمپلنت هاي استوانه اي در مقايسه با ايمپلنت هاي مخروطي Read more…