دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شاهرود
دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی
)M.A.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(
گرایش:مدیریت نیروی انسانی
عنوان:
تبیین موانع فراروي ورود،پیاده سازي و بکارگیري نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد
استاد راهنما:
دکتر مراد کردی
استاد مشاور:
دکتر گلنار شجاعی باغینی
نگارش:
مژگان پدیدار
تابستان 1391

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شاهرود
دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی
)M.A.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(
گرایش:مدیریت نیروی انسانی
عنوان:
تبیین موانع فراروي ورود،پیاده سازي و بکارگیري نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد
استاد راهنما:
دکتر مراد کردی
استاد مشاور:
دکتر گلنار شجاعی باغینی
نگارش:
مژگان پدیدار
تابستان 1391

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شاهرود
دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی
)M.A.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(
گرایش:مدیریت نیروی انسانی
عنوان:
تبیین موانع فراروي ورود،پیاده سازي و بکارگیري نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد
نگارش:
مژگان پدیدار
تابستان 1391
هیات داوران: 1- دکتر مهدی صانعی
2- دکتر گلنار شجاعی باغینی
3 – دکتر مراد کردی

بسمه تعالی
تعهد اصالت رساله پایان نامه
اینجانب ..مژگان پدیدار.. دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/دکترای تخصصی در رشته ......مدیریت دولتی..که در تاریخ.....11/5/91.... از پایان نامه خود تحت عنوان "..... تبیین موانع فراروي ورود،پیاده سازي و بکارگیري نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد......" با کسب نمره ..17.5.. و درجه ...خوب.... دفاع نموده ام بدین وسیله متعهد می شوم:
1) این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط این جانب بوده و در مواردی که از دستاورد های علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پاین نامه،کتاب،مقاله و...)استفاده نموده ام ،مطابق ضوابط و رویه موجود ،نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح پایین تر یابالاتر)در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
3) چنانچه بعد از فراغت تحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و ... از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با این جانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:مژگان پدیدار
امضا و تاریخ:11/5/91
تقدیر و تشکر:
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند.
با احترام فراوان از استاد عزیز، جناب آقای دکتر کردی که راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند، و از استاد فرزانه و دلسوز،سرکار خانم دکتر شجاعی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت مشاوره این رساله را متقبل شدند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
تقدیم به:
پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم
و به مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر
و به همسرم، اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \h \z \t "a;1" چکیده PAGEREF _Toc283563673 \h 1فصل اول:طرح تحقیقمقدمه3
1-1 بیان مسئله PAGEREF _Toc283563676 \h 31-2 اهمیت پژوهش PAGEREF _Toc283563677 \h 51-3 اهداف پژوهش PAGEREF _Toc283563678 \h 71-4 سوال اصلی تحقیق PAGEREF _Toc283563679 \h 71-5 سوالات فرعی تحقیق PAGEREF _Toc283563680 \h 71-6 فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc283563681 \h 71-7 مدل تحلیلی پژوهش PAGEREF _Toc283563682 \h 91-8 تعاریف نظری و عملیاتی PAGEREF _Toc283563683 \h 101-9 طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc283563684 \h 111-10 مدل فرآیند پژوهش PAGEREF _Toc283563685 \h 12 TOC \h \z \t "H;1"
فصل دوم:پيشينه تحقيقمقدمه PAGEREF _Toc324642855 \h 142-1 بخش اول: مباحث نظری PAGEREF _Toc324642856 \h 142-1-1 ) تاریخچه مدیریت دانش PAGEREF _Toc324642857 \h 142-1-2 ) هرم دانش PAGEREF _Toc324642858 \h 162-1-3 ) انواع دانش PAGEREF _Toc324642859 \h 202-1-4 ) تعریف مدیریت دانش PAGEREF _Toc324642860 \h 242-1-5 ) اصول مدیریت دانش PAGEREF _Toc324642861 \h 262-1-6 ) نظریه های مدیریت دانش PAGEREF _Toc324642862 \h 272-1-7) رویکردهای مدیریت دانش PAGEREF _Toc324642863 \h 292-1-8 ) مدل های مدیریت دانش PAGEREF _Toc324642864 \h 312-1-9 ) تئوری های مدیریت دانش PAGEREF _Toc324642865 \h 402-1-10 ) استراتژی های مدیریت دانش PAGEREF _Toc324642866 \h 452-1-11) مزایاي مديريت دانش PAGEREF _Toc324642867 \h 522-1-12) چالش ها و موانع PAGEREF _Toc324642868 \h 562-1-13 ) عوامل بنيادي موفقيت در مديريت دانش PAGEREF _Toc324642869 \h 792-1-14 ) ارزیابی موفقیت مدیریت دانش PAGEREF _Toc324642870 \h 862-1-15) صنعت بانکداری PAGEREF _Toc324642871 \h 872-2 بخش دوم: مباحث پژوهشی PAGEREF _Toc324642872 \h 1022-2-1 ) پژوهش های داخل کشور PAGEREF _Toc324642873 \h 1022-2-2 ) پژوهش های خارج از کشور PAGEREF _Toc324642874 \h 1062-3) چهارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc324642875 \h 114فصل سوم:روش شناسیمقدمه PAGEREF _Toc324642878 \h 1163-1) روش تحقیق PAGEREF _Toc324642879 \h 1163-2 )جامعه آماري و حجم نمونه PAGEREF _Toc324642880 \h 1163-3 ) ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات PAGEREF _Toc324642881 \h 1183-4) نحوه اجرای تحقیق PAGEREF _Toc324642882 \h 1183-5 ) روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات PAGEREF _Toc324642883 \h 1193-6) آزمون توزیع نرمال داده ها PAGEREF _Toc324642884 \h 1193-7) ابزار کار PAGEREF _Toc324642885 \h 119فصل چهارم:یافته های تحقیقمقدمه PAGEREF _Toc324642888 \h 1264-1) بررسی عوامل جمعیت شناختی(دموگرافی) PAGEREF _Toc324642889 \h 1264-1-1) وضعیت جنسیت پاسخگویان PAGEREF _Toc324642890 \h 1264-1-2) توزیع سنی پاسخگویان PAGEREF _Toc324642891 \h 1274-1-3) وضعیت سطح تحصیلات پاسخگویان PAGEREF _Toc324642892 \h 1284-1-4)وضعیت سنوات خدمت پاسخگویان PAGEREF _Toc324642893 \h 1294-2) آزمون فرض ها PAGEREF _Toc324642894 \h 1314-3) آزمون تفاوت تأثير جنسيت در ديدگاه افراد نسبت به موانع فراروی مدیریت دانش PAGEREF _Toc324642895 \h 1344-4) آزمون تأثير سن در ديدگاه افراد نسبت به موانع فراروی در مديريت دانش PAGEREF _Toc324642896 \h 1364-5) آزمون تأثير تحصيلات در ديدگاه افراد نسبت به موانع فراروی مديريت دانش PAGEREF _Toc324642897 \h 1414-6) آزمون تأثير سابقه شغلي در ديدگاه افراد نسبت به موانع فراروی در مديريت دانش PAGEREF _Toc324642898 \h 146فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادهامقدمه PAGEREF _Toc324642901 \h 1535-1 )خلاصه پژوهش PAGEREF _Toc324642902 \h 1535-2 ) بررسی نتایج تحقیق PAGEREF _Toc324642903 \h 1535-3 ) پیشنهادها PAGEREF _Toc324642904 \h 1565-3-1) پیشنهادها PAGEREF _Toc324642905 \h 165فهرست منابع فارسی PAGEREF _Toc324642906 \h 168فهرست منابع لاتین PAGEREF _Toc324642907 \h 173پیوست ها PAGEREF _Toc324642908 \h 174
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
TOC \h \z \t "p;1" 3-1. جدول: ارتباط سوالات پرسشنامه با فرضیه ها PAGEREF _Toc283512661 \h 1183-2. جدول: پایایی پرسشنامه در قسمت های مربوط به هر فرضیه PAGEREF _Toc283512662 \h 1224-1. جدول: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان PAGEREF _Toc283512663 \h 1274-2. جدول: توزیع فراوانی سن پاسخگویان PAGEREF _Toc283512667 \h 1274-3. جدول: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان PAGEREF _Toc283512668 \h 1284-4. جدول: توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان PAGEREF _Toc283512669 \h 1294-5. جدول: ميانگين و انحراف معيار سوال هاي پرسشنامه PAGEREF _Toc283512670 \h 1304-6. جدول: آزمون فرض موانع فراروی ورود مدیریت دانش PAGEREF _Toc283512671 \h 1324-7. جدول: آزمون فرض موانع فراروی پیاده سازی مدیریت دانش PAGEREF _Toc283512672 \h 1334-8. جدول: آزمون فرض موانع فراروی بکارگیری مدیریت دانش PAGEREF _Toc283512673 \h 1334-9. جدول: آزمون تأثير جنسيت در ديدگاه افراد نسبت به موانع ورود PAGEREF _Toc283512674 \h 1344-10. جدول: آزمون تأثير جنسيت در ديدگاه افراد نسبت به موانع پياده سازي PAGEREF _Toc283512675 \h 1354-11. جدول: آزمون تأثير جنسيت در ديدگاه افراد نسبت به موانع بکارگیری PAGEREF _Toc283512676 \h 1364-12. جدول: آزمون تأثيرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع ورود PAGEREF _Toc283512677 \h 1374-13. جدول: آزمون تأثيرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع پیاده سازی PAGEREF _Toc283512678 \h 1384-14. جدول: آزمون تأثيرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع بکارگیری PAGEREF _Toc283512679 \h 1404-15. جدول: آزمون تأثيرتفاوت گروه های تحصيلي در مورد موانع ورود PAGEREF _Toc283512680 \h 1424-16. جدول: آزمون تأثيرتفاوت گروه های تحصيلي در مورد موانع پیاده سازی PAGEREF _Toc283512681 \h 1434-17. جدول: آزمون تأثيرتفاوت گروه های تحصيلي در مورد موانع بکارگیری PAGEREF _Toc283512682 \h 1454-18. جدول: آزمون تأثيرتفاوت گروه های سابقه شغلي در مورد موانع ورود PAGEREF _Toc283512683 \h 1474-19. جدول: آزمون تأثيرتفاوت گروه های

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه247)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – جراحی) Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه248)

534670320675 2095500-899160 دانشكده دندانپزشکی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي دندانپزشکی عنوان:بررسي ميزان تحليل استخوان كرستال در اطراف ايمپلنت هاي استوانه اي در مقايسه با ايمپلنت هاي مخروطي Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه249)

centercenter00 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عنوان: بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در Read more…

background