2305050-1230630
واحد ابهر
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A"
رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت مالی
عنوان
نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها
استاد راهنما
دکتر حسین عابدی
استاد مشاور
دکتر کامیار کاوش
نگارش
علی اکبر خواجه وندی
تابستان 92

محل تصوير
صورتجلسه دفاعتقديم به :
تقديم به پدرم که صداقت ، مهرباني ، يکرنگي ، صبر و تلاش را از او آموختم .
تقديم به مادر عزیزم که فقط در کنار او آرامش برايم معنا پيدا مي کرد
تقديم به هر دوي آنها که بهترين مشوق و راهنما و بزرگترين پشتوانه در طول تحصيل و زندگي ام بوده اند و مهر و عطوفت و مهرباني و لطف آنها بهترين هديه در اين سالها برايم بوده است .
سپاسگزاری:
حمد و سپاس بیحد ایزد را سزد؛ که آدم را صاحب علم و قلم نمود تا کرامتی در خور یابند و درود فراوان نثار
صاحبان فضل و معرفت که روشنی بخش عرصهی گیتی شدند.
و سپس از آنان که اگر کلمهی بر این صفحات نشسته جز به یاری و دست گیری آنان نبوده است؛ از حضور محترم و یاری استاد محترم راهنما
جناب دکتر حسین عابدی و استاد محترم مشاور جناب دکتر کامیار کاوش که هر چه است از جوانه های سبز تعالیم آنان است .
و هر آنکه مرا یاری کردتو را سپاس می گویم.
چکیده
ضمانت نامه بانكي نوشته ايست معتبر و مستند كه ضمن آن، بانك صادر كننده ضمانت نامه به صورت بدون قيد و شرط، تعهد مي كند كه هر گاه متقاضي صدور ضمانت نامه از ايفاي تعهد خود در مقابل طرف قرار داد معامله امتناع ورزد، بانك، وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانت نامه را به درخواست و مطالبه متعهدله به او بپردازد (پیروز فر،1380).
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است،از نظر ماهیت موضوعی از نوع توصیفی است، از نظر زمان جمع آوری داده ها پیمایشی و از نظر نحوه گردآوری داده ها روش میدانی است. جامعه آماری این پژوهش،کلیه روسا، معاونین، کارکنان بخش اعتبارات از یک طرف و کارکنان بخش ستادی بانک صادرات استان زنجان از طرف دیگر تشکیل می دهد. برای جمع آوری اطلاعات در بین 114 نفر از اعضای جامعه مورد مطالعه پرسشنامه توزیع گردید. برای ازمون فرضیات پژوهش با توجه به رتبه ای و غیر نرمال بودن متغیر ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده و برای رتبه بندی ضمانت نامه های بانکی با توجه به غیر نرمال بودن متغیر های پژوهش از ازمون فرید من استفاده گردید. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار آماری SPSS19 و Excel استفاده شده است .
یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که ضمانت نامه شرکت در مناقصه، شرکت در مزایده، حسن انجام کار، استرداد کسر وجه الضمان، استرداد پیش پرداخت با جذب منابع بانک صادرات رابطه معناداری دارد .
واژگان کلیدی: ضمانت نامه شرکت در مناقصه، شرکت در مزایده، حسن انجام کار، استرداد کسر وجه الضمان، استرداد پیش پرداخت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o "1-3" \h \z \u
فصـــل اول PAGEREF _Toc367557692 \h 11-1.مقدمه PAGEREF _Toc367557693 \h 21-2. تشریح و بیان مسئله PAGEREF _Toc367557694 \h 21-3.اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc367557695 \h 31-4.سوالات تحقیق PAGEREF _Toc367557696 \h 41-5. اهداف تحقیق PAGEREF _Toc367557697 \h 41-6.فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc367557698 \h 51-7.تعاریف مفهومي PAGEREF _Toc367557699 \h 51-7-1. ضمانت نامه PAGEREF _Toc367557700 \h 5 PAGEREF _Toc367557701 \h 51-7-2. ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده PAGEREF _Toc367557702 \h 51-7-3.ضمانت نامه حسن انجام کار PAGEREF _Toc367557703 \h 61-7-4. ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمان PAGEREF _Toc367557704 \h 61-7-5. ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت PAGEREF _Toc367557705 \h 61-8.تعاریف عملیاتی PAGEREF _Toc367557706 \h 61-8-1. ضمانت نامه شرکت در مناقصه PAGEREF _Toc367557707 \h 61-8-2. ضمانت نامه شرکت در مزایده PAGEREF _Toc367557708 \h 71-8-3.ضمانت نامه حسن انجام کار PAGEREF _Toc367557709 \h 71-8-4. ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمان PAGEREF _Toc367557710 \h 71-8-5. ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت PAGEREF _Toc367557711 \h 81-8-6.جذب منابع PAGEREF _Toc367557712 \h 8فصل دوم PAGEREF _Toc367557713 \h 92-1.مقدمه PAGEREF _Toc367557715 \h 102-2.واژه شناسی ضمانت نامه بانکی PAGEREF _Toc367557716 \h 112-3.تعريف ضمانت نامه PAGEREF _Toc367557717 \h 112-4.تعريف اعتبار اسنادي PAGEREF _Toc367557718 \h 122-5.وجه تسمه PAGEREF _Toc367557719 \h 122-6.اهميت و كاربرد ضمانت نامه بانكي PAGEREF _Toc367557720 \h 122-7.اقسام ضمانت نامه بانكي PAGEREF _Toc367557721 \h 132-7-1.از نظر حقوقی PAGEREF _Toc367557722 \h 132-7-2.از نظر هدف پرداخت PAGEREF _Toc367557723 \h 142-7-3.شرایط پرداخت PAGEREF _Toc367557724 \h 152-7-4.از نظر تعداد ضامن ها PAGEREF _Toc367557725 \h 162-8.انواع ضمانت نامه PAGEREF _Toc367557726 \h 162-8-1.ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده PAGEREF _Toc367557727 \h 172-8-2.ضمانت نامه حسن انجام تعهدات PAGEREF _Toc367557728 \h 182-8-3.ضمانت نامه پيش پرداخت PAGEREF _Toc367557729 \h 192-8-4.ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان PAGEREF _Toc367557730 \h 192-8-5.ضمانت نامه حسن انجام خريد PAGEREF _Toc367557731 \h 192-8-6.ضمانت نامه گمركي PAGEREF _Toc367557732 \h 202-8-7.ضمانت نامه تعهد پرداخت PAGEREF _Toc367557733 \h 202-8-8.ضمانت نامه هاي متفرقه PAGEREF _Toc367557734 \h 202-9.تشريفات صدور ضمانت نامه PAGEREF _Toc367557735 \h 202-10.نظريه علت تعهد در ضمانت نامه بانكي PAGEREF _Toc367557736 \h 212-10-1. نظريه "سند مجرد" PAGEREF _Toc367557737 \h 212-10-2. سپرده يا وثيقه دستور دهنده PAGEREF _Toc367557738 \h 222-10-3. قرارداد پايه PAGEREF _Toc367557739 \h 222-11.پشتوانه صدور ضمانت نامه PAGEREF _Toc367557740 \h 232-12.استقلال ضمانت بانكي PAGEREF _Toc367557741 \h 242-12-1. غير قابل استناد بودن ايرادات PAGEREF _Toc367557742 \h 252-12-2. سوء استفاده آشكار PAGEREF _Toc367557743 \h 262-13.مشخصات ضمانت نامه PAGEREF _Toc367557744 \h 272-14.تمديد ضمانت نامه بانكي PAGEREF _Toc367557745 \h 272-15.جلوگيري از پرداخت ضمانت نامه PAGEREF _Toc367557746 \h 282-15-1. دستور منع پرداخت ساده PAGEREF _Toc367557747 \h 292-15-2. دستور منع پرداخت از مرجع قضايي PAGEREF _Toc367557748 \h 302-15-3. تأمين خواسته PAGEREF _Toc367557749 \h 312-15-4. نقش بانك صادر كننده ضمانت نامه PAGEREF _Toc367557750 \h 342-16.آئين نامه صدور ضمانت نامه PAGEREF _Toc367557751 \h 342-17.نظام حقوقي ضمانت نامه بانكي PAGEREF _Toc367557752 \h 362-18.وثايق و تضمينان قابل قبول جهت صدور ضمانت نامه PAGEREF _Toc367557753 \h 372-18.مسؤوليت هاي متعلق به طرفين قراردادها در عقد ضمان PAGEREF _Toc367557754 \h 382-19.چارچوب نظری مدل پژوهش PAGEREF _Toc367557755 \h 382-19.واکاوی ادبیات پژوهش PAGEREF _Toc367557756 \h 392-19-1.واکاوی ادبیات پژوهش در جهان PAGEREF _Toc367557757 \h 392-19-2.واکاوی ادبیات پژوهش در ایران PAGEREF _Toc367557758 \h 422-20.بانک صادرات PAGEREF _Toc367557759 \h 472-20-1.تاریخچه و بنیانگذار بانک صادرات PAGEREF _Toc367557760 \h 472-20-2.سرمايه اوليه بانك صادرات PAGEREF _Toc367557761 \h 492-20-3.شروع كار اولين شعبه و افتتاح بانك صادرات و معادن ايران PAGEREF _Toc367557762 \h 51فصل سوم PAGEREF _Toc367557763 \h 533-1. مقدمه PAGEREF _Toc367557764 \h 543-2.روش تحقیق PAGEREF _Toc367557765 \h 553-3.جامعه آماری PAGEREF _Toc367557766 \h 553-4.نمونه آماری PAGEREF _Toc367557767 \h 563-5.ابزارهای گرد اوری داده ها PAGEREF _Toc367557768 \h 573- 6. اعتبار ابزار اندازه گیری PAGEREF _Toc367557769 \h 583-6-1.روایی پرسشنامه PAGEREF _Toc367557770 \h 583-6-2. پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc367557771 \h 593-7.متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc367557772 \h 603-7-1. متغیر مستقل PAGEREF _Toc367557773 \h 603-7-2.متغیر وابسته PAGEREF _Toc367557774 \h 603-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc367557775 \h 613-9. قلمرو تحقيق PAGEREF _Toc367557776 \h 623-9-1 .قلمرو مكاني تحقيق PAGEREF _Toc367557777 \h 623-9-2. قلمرو زمانی PAGEREF _Toc367557778 \h 623-9-3. قلمرو موضوعی PAGEREF _Toc367557779 \h 62فصل چهارم ......................................................................................................................................................63
4-1. مقدمه PAGEREF _Toc367557780 \h 644-2.توصیف متغیرهای جمعیت شناختی PAGEREF _Toc367557781 \h 644-2-1 .جنسیت پاسخگویان PAGEREF _Toc367557782 \h 644-2-2.واحد شغلی پاسخگویان PAGEREF _Toc367557783 \h 664-2-3.سن پاسخگویان PAGEREF _Toc367557784 \h 684-2-4.سطح تحصیلات PAGEREF _Toc367557785 \h 694-2-5.سابقه ی کار PAGEREF _Toc367557786 \h 714- 3. توصيف سوالات پرسشنامه در راستاي متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc367557787 \h 734-3-1.ضمانت نامه شرکت در مناقصه PAGEREF _Toc367557788 \h 734-3-2.ضمانت نامه شرکت در مزایده PAGEREF _Toc367557789 \h 744-3-3.ضمانت نامه حسن انجام کار PAGEREF _Toc367557790 \h 754-3-4.ضمانت نامه استرداد وجه الضمان PAGEREF _Toc367557791 \h 764-3-5.ضمانت نامه پیش پرداخت PAGEREF _Toc367557792 \h 774-3-6.جذب منابع بانک PAGEREF _Toc367557793 \h 774-4. آزمون فرضیات پژوهش PAGEREF _Toc367557794 \h 784-4-1.آزمون کولموگروف اسمیرنوف PAGEREF _Toc367557795 \h 784-4-2. آزمون فرضیات پژوهش PAGEREF _Toc367557796 \h 794-4-2-1. فرضیه اول PAGEREF _Toc367557797 \h 794-4-2-2. فرضیه دوم PAGEREF _Toc367557798 \h 804-4-2-3. فرضیه سوم PAGEREF _Toc367557799 \h 824-4-2-4. فرضیه چهارم PAGEREF _Toc367557800 \h 834-4-2-5. فرضیه پنجم PAGEREF _Toc367557801 \h 854-5.رتبه بندی ضمانت نامه های بانکی PAGEREF _Toc367557802 \h 86فصل پنجم ........................................................................................................................................................89
5-1.مقدمه PAGEREF _Toc367557803 \h 905-2.خلاصه فرآیند تحقیق PAGEREF _Toc367557804 \h 905-3.نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش PAGEREF _Toc367557805 \h 915-4.جمع بندی و نتیجه گیری PAGEREF _Toc367557806 \h 945-5.پیشنهادات تحقیق PAGEREF _Toc367557807 \h 955-5-1.پیشنهادات کاربردی PAGEREF _Toc367557808 \h

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه249)

centercenter00 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عنوان: بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240)

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی Read more…