2-2-2- ثبت نوین دراملاک 26
2-3- قضازدايي 28
2-3-1- قضازدايي وجرم زدايي ازمنظرقانون اساسي وحقوق اداري 29
2-3-1-1- مطلق یانسبی بودن قضازدائي 30
2-3-1-2- بايسته هاي قانون اساسي درامرقضا 31
2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامي به مقوله دادگستري واختيارات و اجرايان 31
2-3-1-2-2- مفهوم مرجعيت رسمي دادگاههاي رسيدگي به دعاوي 31
2-3-1-2-3- قضازدايي قانون اساسي 32
2-3-1-3- قضازدايي وحقوق اداري 32
2-3-2- قضازدايي درسازمان ثبت اسنادواملاك 33
2-1-2-1- طرح کاداستر 36
2-3-2-2- مکانیزه نمودن عملیات ثبت 37
2-3-2-3- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق 37
2-3-2-4- همسان سازی اصطلاحات در ادارات 38
2-3-2-5- نظارت بربنگاه های مشاوره املاک 38
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
3-1-روش اجرای تحقیق 40
فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- استفاده از سیستم کاداستر 42
4-1-1- جانمایی املاک برروی سیستم کاداستر 43
4-1-1-1- آثارجانمايي املاك برروي سيستم کاداستر 43
4-1-1-1-1- جلوگيري ازثبت ملك بصورت معارض 44
4-1-1-1-2- جلوگيري ازثبت ملك خارج محدوده 45
4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقيق ملك دردرخواست صدورسندمالكيت 46
4-1-1-1-2-1-1-درخواست صدوراسنادمالكيت قانون تعيين تكليف اراضي فاقدسند 46
4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدوراسنادمالكيت اعياني (‌موضوع ماده 104 آئين نامه ثبت ) 46
4-1-1-1-2-1-3- درخواست صدوراسنادمالكيت منازل روستايي ( بنيادمسكن ) 47
4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالكيت موضوع ماده 21 قانون ثبت 47
4-1-1-1-2-2- ارزيابي املاك 48
4-1-1-1-2-2-1- ارزيابي املاك به جهت توثيق ملك نزدمراجع قضائي 48
4-1-1-1-2-2-2- ارزيابي املاك به جهت ترهين 48
4-1-1-1-2-2-3- ارزيابي املاك به جهت صدوراسنادمالكيت موضوع ماده21 قانون ثبت 48
4-1-1-2- تاثيركاداستربراعمال حقوقي ثبت 49
4-1-1-2-2- تحديدحدودماده 21 قانون ثبت 49
4-1-1-2-2- افراز 50
4-1-1-2-3- درخواست تفكيك 52
4-1-1-2-4- تجميع املاك 53
4-1-1-2-5- اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت 54
4-1-2- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر 56
4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت 56
4-1-2-1-1- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت 56
4-1-2-1-2 – ثبت اطلاعات مالك براي اولين باردردفتراملاك وسامانه جامع املاك 56
4-1-2-1-2 – 1 – درراستاي اجراي ماده 21 قانون ثبت 56
4-1-2-1-2 – 2– قانون تعيين تكليف اراضي فاقدسندمالكيت 57
4-1-2-1-2 – 3– اجراي ماده 133 بنيادمسكن صدوراسنادمالكيت منازل روستايي 57
4-1-2-1-2 – 4- ثبت مالكیت اعياني اجراماده 104 مكررآيين نامه قانون ثبت 58
4-1-2-1-2 – 5– اجراي ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها 58
4-1-2-2- ثبت اطلاعات مالكین از طريق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه 59
4-2-استفاده دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت نوین 60
4-2-1- مزاياي ارسال خلاصه معاملات با استفاده ازسیستم الکترونیکی 63
4-2-1-1- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن خلاصه معاملات 63
4-2-1-2- ارسال آنی خلاصه معاملات 63
4-2-1-3- عدم تنظیم سندمعارض 64
4-2-1-4- کاهش هزینه ها 64
4-2-2- مزایای دریافت اوراق بهاداربا استفاده از سیستم الکترونیکی 65
4-2-2-1- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار 65
4-2-2-2- عدم نیاز به تحریردستی 65
4-2-2-3- تهیه اوراق با توجه به نیاز 66
4-2-3- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات بااستفاده ازسیستم الکترونیکی 67
4-2-3-1- امنیت در ارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام 67
4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات 68
4-2-3-3- کاهش زمینه فساداداری 68
4-2-3-4- کاهش هزینه ها 68
4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی) 69
4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد 71
4-2-4-2-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی ) 74
4-2-4-2-1- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است 74
4-2-4-2-2-ایراداتی که در نرم افزار سامانه ثبت آنی مشهود است 76
4-2-4-2-3-ایرادات و نقدهای مختلف در استفاده از سامانه ثبت آنی 77

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

دانلود نمونه پایان نامه — پایان نامه249) دانلود نمونه پژوهش

2- 2  مروری بر مطالعات انجام شده.............................................................................................30فصل سوم: زمینه و پیشینه تحقیق1- 3  نوع پژوهش........................................................................................................................402- 3 جامعه پژوهش.....................................................................................................................40 3- 3 نمونه پژوهش ، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.......................................................404- 3 مشخصات واحدهای پژوهش..............................................................................................415- 3 Read more…

پژوهش-پایان نامه

پایان نامه دانشگاه — پایان نامه239) پایان نامه دانشگاه

عنوان صفحهفصل اول: کلیات TOC \o "1-3" \h \z \u 1-1-مقدمه PAGEREF _Toc372535045 \h 21-2-بیان مسئله PAGEREF _Toc372535046 \h 51-3-اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc372535047 \h 91-4-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc372535048 \h 131-4-1-‌هدف اصلی PAGEREF _Toc372535050 Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240) دانلود پژوهش علمی

2-2 مروری بر ادبیات113-2 مبانی نظری22 1-3-2 الگوی جامعه شناختی سیاسی232-3-2 دیدگاه کارکردگرایی24 1-2-3-2 کارکرد25 2-2-3-2 ساخت27 3-2-3-2 یکپارچگی28 4-2-3-2 تعادل28 5-2-3-2 ارزش ها293-3-2 دیدگاه مبادله30 1-3-3-2 پاداش30 2-3-3-2 انگیزش31 3-3-3-2 سود31 4-3-3-2 اراده گرایی32 Read more…

background