2-3-5-2 – عملیات حرارتی26
2-3-5-3-خشک کردن26
2-3-5-4- توده سازی و تولید پودر فوری27
2-3-5-5- خواص فیزیکی و شیمیایی28
2-3-5-6- ملاحظات ضروری در فرمولاسیون28
2-3-5-7- نگهداری وانبار داری30
2-3-5-8-مقررات سازمان بهداشت جهانی درخصوص ترکیبات جایگزین شیر مادر31
2-4- سم شناسی سرب30
2-4-1- سرب30
2-4-2- مصارف ترکیبات معدنی سرب31
2-4-3- توکسیکوکینیتیک سرب31
2-4-3- جذب سرب32
2-4-3-2-تجمع سرب در بدن33
2-4-3-3- دفع33
2-4-4-راه های مسمومیت از سرب33
2-4-5- مکانیسم مسمومیت34
2-4-6- عوارض مسمومیت های حاصل از ترکیبات سرب34
2-4-7- عوارض سرب بر ارگان های مختلف بدن35
2-4-7-1 خون35
2-4-7-2- سیستم عصبی35
2-4-7-3- گوارش36
2-4-7-4- تولید مثل36
2-4-7-5-کلیه37
2-4-7-6- سیستم اسکلتی37
2-4-7-7 – جفت و جنین37
2-4-8- مسمومیت با املاح آلی سرب38
2-4-9- سرطانزایی سرب38
2-4-10- تشخبص مسمومیت با سرب38
2-4-11- درمان مسمومیت با سرب39
2-4-11- حد مجاز سرب39
2-5- سم شناسی کادمیوم39
2-5-1 کادمیوم39
2-5-2- مصارف کادمیوم40
2-5-3- راه های مسمومیت با کادمیوم41
2-5-4- توکسیکوکینیتیک کادمیوم42
2-5-4-1 جذب42
2-5-4-2- تجمع کادمیوم در بدن43
2-5-4-3 – دفع43
2-5-4-4- علایم مسمومیت با کادمیوم43
2-5-5- عوارض کادمیوم بر ارگانهای مختلف بدن44
2-5-5-1- کلیه44
2-5-5-2- سیستم اسکلتی45
2-5-5-3- دستگاه تولید مثل45
2-5-5-4- سیستم تنفسی45
2-5-6-سرطانزایی کادمیوم45
2-5-7- تشخیص مسمومیت با کادمیوم46
2-5-8- درمان مسمومیت46
2-5-9- حد مجاز کادمیوم47
2-5-10 – مروری بر مطالعات انجام شده48
2-5-10-1– تعاریف و اصطلاحات رایج در غذای کودک49
2-5-10-2– غذای کمکی49
2-5-10-3– زمان شروع غذای کمکی51
2-5-10-4– اهمیت دوران تغذیه با غذای کمکی52
2-5-11- مروری بر تحقیقات انجام شده در جهان53
فصل سوم: مواد و روش کار
3-1- روشهای طیف سنجی اتمی65
3-1-1- جذب اتمی65
3-1-2- مشخصات دستگاه65
3-1-2-1- منبع تابش66
3-1-2-2- لامپ کاتد تو خالی66
3-1-2-3 – لامپ تخلیه بدون الکترود67
3-1-2-4- اتم ساز67
3-1-3- شعله67
3-1-4- کوره67
3-2- مواد و تجهیزات69
3-3- اندازه گیری سرب71
3-4- اندازه گیری کادمیوم71
فصل چهارم: نتایج
4-1- رسم منحنی کالیبراسیون75
4-1-1- رسم منحنی کالیبراسیون برای سرب75
4-1—2- رسم منحنی کالیبراسیون برای کادمیوم75
4-2- تکرار ها و بازیافت77
4-2-1- نتایج غلظت و جذب هشت مرتبه ای شیر خشک77
4-2-2-نتایج غلظت و جذب هشت مرتبه ای غذای کودک78
4-3- نتایج79
4-4- آنالیز آماری مورد استفاده84
فصل پنجم :بحث و پیشنهادها
5-1- بحث87
2-5-نتیجه گیری ..................................................................................................................91
5-3- پیشنهادات91
فهرست منابع94
چکیده انگلیسی99
فهرست جداول
عنوان........................................... صفحه
جدول (3-1) مشخصات وشرایط نگهداری دستگاهی کوره گرافیتی برای اندازه گیری سرب و کادمیوم
جدول(3-2)برنامه دمایی برای اندازه گیری غلظت سرب و کادمیوم با اسپکترومتری جذب اتمی کوره گرافیتی
جدول (3-1)مقادیر سرب استاندارد داده شده به دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی و میزان جذب آنها بر حسب (ppb)
جدول (3-1)مقادیر سرب استاندارد داده شده به دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی و میزان جذب آنها بر حسب (ppb)
جدول (3-2)- مقادیر کادمیوم استاندارد داده شده به دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی و میزان جذب آن ها برحسب (ppb)
جدول (3-3) مقادیر درصد بازیافت و حد تشخیص سرب و کادمیوم در نمونه شیر خشک نوزادان
جدول (3-4) مقادیر درصد بازیافت و حد تشخیص سرب و کادمیوم در غذای کودک
جدول (4-1) میانگین غلظت سرب بدست آمده در نمونه های شیر خشک نوزادان و غذای کودک بر حسب ppb
جدول (4-2) میانگین غلظت کادمیوم بدست آمده در نمونه های شیر خشک نوزادان و غذای کودک بر حسب PPb
جدول (4-3) مقایسه میانگین غلظت سرب در نمونه های شیر خشک نوزادان و غذای کودک بر حسب ppb
جدول(4-4)مقایسه میانگین غلظت کادمیوم در نمونه های شیر خشک نوزادان و غذای کودک بر حسب ppb

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

پایان نامهسایت دانلود پایان نامه ) — پایان نامه249) پایان نامه ایرانداک

پرسشنامه اطلاعات فردی – اجتماعیپرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ فهرست جدول هاعنوان صفحهجدول شماره 1 - شاخص های پراکندگی و مرکزی صفات کمی واحدهای مورد پژوهش..............................51جدول شماره 2 - توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات فردی Read more…

پژوهش-پایان نامه

دانلود پژوهش — پایان نامه239) پژوهش علمی

شکل شماره 3-2-فرضیه شکاف آگاهی40شکل شماره 3-3-معیارهای تواناسازی لانگه48شکل شماره 3-4-مدل مفهومی پژوهش53شکل شماره 3-5-مدل تجربی پژوهش54فصل اولکلیات1-1-مقدمهامروزه‌ هم‌ زمان با عصر اطلاعات، دانش و به طبع آن فناوری اطلاعات به عنوان مهم‌ترین عامل توسعه Read more…

پژوهش-پایان نامه

پایان نامه های کارشناسی ارشد — پایان نامه240) نمونه مقاله

1-3-2 الگوی جامعه شناختی سیاسی232-3-2 دیدگاه کارکردگرایی24 1-2-3-2 کارکرد25 2-2-3-2 ساخت27 3-2-3-2 یکپارچگی28 4-2-3-2 تعادل28 5-2-3-2 ارزش ها293-3-2 دیدگاه مبادله30 1-3-3-2 پاداش30 2-3-3-2 انگیزش31 3-3-3-2 سود31 4-3-3-2 اراده گرایی32 5-3-3-2 تایید اجتماعی324-3-2 الگوی اقتصاد سیاسی33 Read more…