28575142875
تشکر و قدر دانی:
اکنون که به یاری خداوند متعال به پایان این مرحله از دوران تحصیلی رسیده ام، برخود لازم می دانم از تمامی سروران گرانقدری که در طی انجام این پایان نامه یاریم کردند سپاسگزاری می نمایم:
نخست صمیمانه ترین سپاس را تقدیم استاد راهنمای گرانقدرم جناب آقای دکتر امیر شاکریان می نمایم که در لحظه به لحظه انجام این تحقیق مرا از راهنماییهای سازنده بهره مند نمودند.
از استاد مشاور ارجمندم جناب آقای دکتر عبدالرضا محمدی نافچی به خاطر کمک های بی دریغشان وتوصیه های راهگشایشان صمیمانه تقدیروتشکر می کنم.
در پایان نیز از تمامی بزرگواران و دوستان عزیزم که مرا در انجام این تحقیق یاری کردند،از جمله آقای مهندس محمدیان مسئول آزمایشگاه کنترل مواد خوراکی،آشامیدنی وآرایشی بهداشتی معاونت غذاودارودانشگاه علوم پزشکی چهارمحال وبختیاری وآقای مهندس احمدی مسئول آزمایشگاه کیمیا پژوه(همکار وزارت بهداشت) صمیمانه تشکر می کنم.
سپاسگزاري :
با سپاس ازسه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانايي برسيم
... موهايشان سپيد شد تا ماروسفيد شويم
...و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند..
پدرانمان
                             مادرانمان
                                                                استادانمان
اکنون که در پرتو عنایات ویژه باریتعالی فرمانروای بی چون و چرای جهان اهورایی توانستم پایان نامه ام را به اتمام برسانم بر خویشتن واجب می دانم از زحمات جناب آقای دکتر حسن ممتاز که با صافی ذهن پویای خویش این ایده ی نو را بر من ارزانی داشت تا در راهی نو پویا گری نو باشم و در اجرا و هماهنگی مشفقانه مرا یاری نمودند تشکر نمایم.
همچنین از استاد فرهیخته و پژوهشگر جناب آقای دکتر ابراهیم رحیمی سپاسگزاری می نمایم.
با عرض سپاس و امتنان بیکران از جناب آقای دکتر ضیاالحق و جناب آقای دکتر جلالی که با نظارت های موشکافانه ی خویش مرا یاری نمودند.
با تشکر از تمامی دوستان و هم کلاسی های گرامی که به نحوی در تدوین و اجرای این پایان نامه همراهی و همکاری نمودند.
این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به محضر ارزشمند پدر و مادر عزيزم به خاطر همه ی تلاشهای محبت آمیز ی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند و بامهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه کارشناسی ارشد(M.Sc)
علوم و صنایع غذایی
موضوع:
ارزیابی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در شیر خشک نوزادان و غذای کودک
استاد راهنما :
دکتر امیر شاکریان
استاد مشاور
دکتر عبدالرضا محمدی نافچی
نگارنده :
ابراهیم داودی فارسانی
بهمن ماه 1391
فهرست
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات
1-1-بیان مسئله3
1-2- اهداف،فرضیات وسئوالات تحقیق4
1-3- روش تحقیق و پژوهش5
فصل دوم:بررسی منابع6
2-1- تاریخچه7
2-2- ترکیبات غذای کودک8
2-2-1- ماده اولیه در تهیه غذای کودک8
2-2-2- مواد اولیه مجاز جهت تهیه غذای کودک بر اساس غلات9
2-2-3- انواع غذای کودک11
2-2-4- صنعتی کردن غذا های سنتی12
2-2-5- امنیت غذا و تغذیه کودک13
2-2-6 شرح فرآیند و مراحل تولید14
2-2-6-1 تحویل مواد اولیه15
2-2-6-2 آماده سازی وذخیره نمودن مواد اولیه15
2-2-6-4 عملیات خشک کردن15
2-2-6-5 مخلوط کردن و الک کردن16
2-2-6-6 مرحله آگلومریزه کردن16
2-2-6-7 مرحله بسته بندی17
2-2-6-8 مرحله انبارداری17
2-3- شیر خشک17
2-3-1تاریخچه(اهمیت تغذیه باشیرمادر)18
2-3-2 شرح فرآیند و مراحل تولید شیر خشک 19
2-3-3 ملاحظات فیزیکی و شیمیائی22
2-3-4- شیر خشک نوزاد23
2-3-5- شرح فرآیند ومراحل تولید25
2-3-5-1 مخلوط کردن و تغلیظ25
2-3-5-2 – عملیات حرارتی26
2-3-5-3-خشک کردن26
2-3-5-4- توده سازی و تولید پودر فوری27
2-3-5-5- خواص فیزیکی و شیمیایی28
2-3-5-6- ملاحظات ضروری در فرمولاسیون28
2-3-5-7- نگهداری وانبار داری30
2-3-5-8-مقررات سازمان بهداشت جهانی درخصوص ترکیبات جایگزین شیر مادر31
2-4- سم شناسی سرب30
2-4-1- سرب30
2-4-2- مصارف ترکیبات معدنی سرب31
2-4-3- توکسیکوکینیتیک سرب31
2-4-3- جذب سرب32
2-4-3-2-تجمع سرب در بدن33
2-4-3-3- دفع33
2-4-4-راه های مسمومیت از سرب33
2-4-5- مکانیسم مسمومیت34
2-4-6- عوارض مسمومیت های حاصل از ترکیبات سرب34
2-4-7- عوارض سرب بر ارگان های مختلف بدن35
2-4-7-1 خون35
2-4-7-2- سیستم عصبی35
2-4-7-3- گوارش36
2-4-7-4- تولید مثل36
2-4-7-5-کلیه37
2-4-7-6- سیستم اسکلتی37
2-4-7-7 – جفت و جنین37
2-4-8- مسمومیت با املاح آلی سرب38
2-4-9- سرطانزایی سرب38
2-4-10- تشخبص مسمومیت با سرب38
2-4-11- درمان مسمومیت با سرب39
2-4-11- حد مجاز سرب39
2-5- سم شناسی کادمیوم39
2-5-1 کادمیوم39
2-5-2- مصارف کادمیوم40
2-5-3- راه های مسمومیت با کادمیوم41
2-5-4- توکسیکوکینیتیک کادمیوم42
2-5-4-1 جذب42
2-5-4-2- تجمع کادمیوم در بدن43
2-5-4-3 – دفع43
2-5-4-4- علایم مسمومیت با کادمیوم43
2-5-5- عوارض کادمیوم بر ارگانهای مختلف بدن44
2-5-5-1- کلیه44
2-5-5-2- سیستم اسکلتی45
2-5-5-3- دستگاه تولید مثل45
2-5-5-4- سیستم تنفسی45
2-5-6-سرطانزایی کادمیوم45
2-5-7- تشخیص مسمومیت با کادمیوم46
2-5-8- درمان مسمومیت46
2-5-9- حد مجاز کادمیوم47
2-5-10 – مروری بر مطالعات انجام شده48
2-5-10-1– تعاریف و اصطلاحات رایج در غذای کودک49
2-5-10-2– غذای کمکی49
2-5-10-3– زمان شروع غذای کمکی51
2-5-10-4– اهمیت دوران تغذیه با غذای کمکی52
2-5-11- مروری بر تحقیقات انجام شده در جهان53
فصل سوم: مواد و روش کار
3-1- روشهای طیف سنجی اتمی65
3-1-1- جذب اتمی65
3-1-2- مشخصات دستگاه65
3-1-2-1- منبع تابش66
3-1-2-2- لامپ کاتد تو خالی66
3-1-2-3 – لامپ تخلیه بدون الکترود67
3-1-2-4- اتم ساز67
3-1-3- شعله67
3-1-4- کوره67
3-2- مواد و تجهیزات69
3-3- اندازه گیری سرب71
3-4- اندازه گیری کادمیوم71
فصل چهارم: نتایج
4-1- رسم منحنی کالیبراسیون75
4-1-1- رسم منحنی کالیبراسیون برای سرب75
4-1—2- رسم منحنی کالیبراسیون برای کادمیوم75
4-2- تکرار ها و بازیافت77
4-2-1- نتایج غلظت و جذب هشت مرتبه ای شیر خشک77
4-2-2-نتایج غلظت و جذب هشت مرتبه ای غذای کودک78
4-3- نتایج79
4-4- آنالیز آماری مورد استفاده84
فصل پنجم :بحث و پیشنهادها
5-1- بحث87
2-5-نتیجه گیری ..................................................................................................................91
5-3- پیشنهادات91
فهرست منابع94
چکیده انگلیسی99
فهرست جداول
عنوان........................................... صفحه
جدول (3-1) مشخصات وشرایط نگهداری دستگاهی کوره گرافیتی برای اندازه گیری سرب و کادمیوم
جدول(3-2)برنامه دمایی برای اندازه گیری غلظت سرب و کادمیوم با اسپکترومتری جذب اتمی کوره گرافیتی
جدول (3-1)مقادیر سرب استاندارد داده شده به دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی و میزان جذب آنها بر حسب (ppb)
جدول (3-1)مقادیر سرب استاندارد داده شده به دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی و میزان جذب آنها بر حسب (ppb)
جدول (3-2)- مقادیر کادمیوم استاندارد داده شده به دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی و میزان جذب آن ها برحسب (ppb)
جدول (3-3) مقادیر درصد بازیافت و حد تشخیص سرب و کادمیوم در نمونه شیر خشک نوزادان
جدول (3-4) مقادیر درصد بازیافت و حد تشخیص سرب و کادمیوم در غذای کودک
جدول (4-1) میانگین غلظت سرب بدست آمده در نمونه های شیر خشک نوزادان و غذای کودک بر حسب ppb
جدول (4-2) میانگین غلظت کادمیوم بدست آمده در نمونه های شیر خشک نوزادان و غذای کودک بر حسب PPb
جدول (4-3) مقایسه میانگین غلظت سرب در نمونه های شیر خشک نوزادان و غذای کودک بر حسب ppb
جدول(4-4)مقایسه میانگین غلظت کادمیوم در نمونه های شیر خشک نوزادان و غذای کودک بر حسب ppb
جدول (4-5 )مقایسه میانگین مقادیر سرب در شیر خشک نوزادان و غذای کودک با استانداردهای ملی و جهانی .
جدول( 4-6)مقایسه میانگین مقادیر کادمیوم در شیرخشک نوزادان وغذای کودک با استانداردهای ملی و جهانی :
جدول ( 4-7) میانگین توصیفی و انحراف معیار غلظت های سرب و کادمیوم در دو گروه شیر خشک نوزادان و غذای کودک
جدول ( 4-8 ) مقایسه سرب و کادمیوم در دو گروه شیر خشک نوزادان و غذای کودک
فهرست نمودارها
عنوان........................................... صفحه
نمودار (3-1) منحنی کالیبراسیون برای سرب
نمودار (3-2) منحنی کالیبراسیون برای کادمیوم
نمودار (4-1) میانگین غلظت سرب در انواع شیر خشک نوزادان (1) و غذای کودک (2) بر حسب ppb در سال 1391
نمودار (4-2) میانگین غلظت کادمیوم در انواع شیر خشک نوزادان (1) و غذای کودک (2) بر حسب ppb در سال 1391
فهرست شکل‌ها
عنوان........................................... صفحه
شکل (3-1) دستگاه جذب اتمی مدل واریان AA240FS
شکل (3-2) قسمت های مختلف دستگاه جذب اتمی مدل واریان AA240FS

  • 1

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240)

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه241)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی Read more…