2066925114300
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده ی علوم اجتماعی
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته جمعیت شناسی
عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز
استاد راهنما : دکتر مجید کوششی
استاد مشاور: دکتر محمد سعید ذکایی
استاد داور: دکتر سوسن کباری
دانشجو: شیما شکوهی

زمستان 91
تقدیر و تشکر
سپاس و ستایش خداوند عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، خدای بزرگ و مهربان را شکر می گویم که مرا در به پایان رسانیدن این تحقیق یاری فرموده، بعد از عنایت بی شمار خداوند، انجام این تحقیق را مرهون زحمات عزیزانی هستم که بر خود لازم می دانم مراتب تشکر و قدر دانی را نثار این بزرگواران نمایم:
از زحمات موثر و بی شائبه استاد محترم جناب آقای دکتر مجید کوششی که در مقام استاد راهنما بیشترین نقش را در هدایت این تحقیق عهده دار بوده اند و با جدیت تمام، دانش و تجربه خود را در اختیار اینجانب گذاشته اند کمال سپاسگذاری را دارم. همچنین از استاد محترم جناب آقای دکتر محمد سعید ذکایی که در مقام استاد مشاور با طرح ایده های خود و مطالعه دقیق این تحقیق کاستی های آن را گوشزد نموده اند و استاد محترم سرکار خانم سوسن کباری که زحمت داوری این تحقیق را برعهده گرفته اند کمال تشکر را دارم.
و از خانواده مهربان و دوست داشتنیم که همیشه پشتوانه محکمی برای من در ادامه مسیر زندگی شخصی و تحصیلی ام بوده اند بی نهایت سپاسگذارم.

تقدیم به:
پدر و مادر عزیزم که اسوه مهربانی، فداکاری و بردباری هستند.
چکیده
پایه و اساس سالخوردگی جمعیت، فرایندی تحت عنوان انتقال جمعیتی است. که در آن ابتدا مرگ و میر و سپس باروری از یک سطح بالا به سطح پایین انتقال می یابد. سالمندی ابتدا در کشورهای توسعه یافته تجربه شد و اخیراً کشورهای در حال توسعه نیز با این پدیده رو به رو شده اند. مسئله سالخوردگی جمعیت توجه پژوهشگران را به موضوعات مرتبط به خانواده سالمندان جلب کرده است. در عصر کنونی کاهش مرگ ومیر و افزایش امید به زندگی باعث افزایش شانس همراهی فرزندان با والدین سالمند در سال های واپسین زندگی می شود. اما در همین راستا گسترش نظرات فرد گرایانه و تمایل به داشتن زندگی مستقل در نتیجه نوسازی، الگوهای متفاوتی از روابط بین نسلی را ایجاد می کند. با توجه به اینکه نیاز سالمندان به حمایت به عنوان یکی از مهمترین مسائل در زمان پیری مطرح می شود. این مسئله مطرح می شود که تعهد فرزندان به برآوردن نیازهای حمایتی و مراقبتی از والدین سالمند چه تأثیری بر ترتیبات زندگی سالمندان دارد، و به طور کلی سالمندان در چه شرایطی ترتیبات زندگی مستقل و هم سکنا را تجربه می کنند. بنابراین پژوهش حاضر با این هدف اصلی که چگونه حمایت صورت گرفته از سوی فرزندان بر ترتیبات زندگی سالمند اثر می گذارد و گسترش دانش ما از حوزه روابط بین نسلی سالمندان با توجه به خلأ محسوسی که در این حوزه دیده می شود صورت گرفته است. به همین منظور طی یک تحقیق میدانی 400 نفر از سالمندان شهر شیراز به روش نمونه گیری خوشه ایی مورد بررسی قرار گرفتند. که نتایج تحقیق نشان می دهد ترتیبات زندگی مشترک میان والدین و فرزندان ازدواج کرده بسیار کاهش یافته و شکل غالب ترتیبات زندگی سالمندان، زندگی با فرزندان مجرد می باشد. ترتیبات زندگی زنان و مردان با هم متفاوت است و ترتیبات تنها زیستن ترتیباتی زنانه است. افزایش سن سالمند احتمال ترتیبات مستقل را برای سالمند افزایش می دهد. وضعیت تأهل فرزندان مهمترین عامل تأثیرگذار بر ترتیبات زندگی سالمندان است به این معنی که وجود فرزندان مجرد احتمال هم سکنایی سالمند با فرزند را افزایش می دهد. توانایی اقتصادی و وضعیت تأهل سالمند متغیرهای مستقل تأثیرگذار بعدی بر ترتیبات زندگی سالمندان می باشد، توانایی اقتصادی در سالمندان احتمال ترتیبات مستقل را افزایش می دهد و عدم حضور همسر سالمند احتمال هم سکنایی با فرزندان را افزایش می دهد.رابطه بین حمایت فرزند از سالمند با ترتیبات زندگی معنی دار بوده است. و رابطه منفی بین حمایت عاطفی فرزند از سالمند و هم سکنایی وجود دارد. زنان سالمند از حمایت مالی و عاطفی بیشتری نسبت به مردان سالمند برخوردارند.
واژگان کلیدی: ترتیبات زندگی، روابط بین نسلی، حمایت بین نسلی (عاطفی، مالی، ابزاری)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
TOC \o "1-3" \h \z \u 1-1 مقدمه21-2 بیان مسأله41-3 اهمیت و ضرورت مسئله71-4 اهداف تحقیق81-5 سوال های تحقیق................................................................................................8
1-6 تعریف مفاهیم و صطلاحات پژوهش9فصل دوم: مبانی نظری وپژوهشی
2-1 مقدمه122-2 خانواده و روابط بین نسلی122-2-1 نقش خانواده در روابط بین نسلی122-2-2 نظریه جامعه شناسی تکاملی خانواده142-3 روند های جمعیتی و روابط بین نسلی162-4 نظریه های مربوط به روابط بین نسلی172-4-1 نظریه دلبستگی172-4-2 نظریه نوع دوستی182-4-3 نظریه مبادله192-4-4 نظریه ارزش ها202-4-5 تئوری ناهماهنگی در روابط بین نسلی212-4-6 تئوری انسجام232-4-6-1بعد کارکردی262-4-6-2 فرصت های ساختاری272-5 تغییرات جمعیتی و ترتیبات زندگی292-5-1 نزدیکی نسلی: شاخص فقر یا همبستگی292-6 تعیین کننده های ترتیبات زندگی312-6-1 تفاوت های ترتیبات زندگی براساس ویژگی های جمعیتی322-6-2 مدل های تعیین کننده ترتیبات زندگی332-7 سوابق پژوهشی352-7-1 پژوهش های مربوط به ترتیبات زندگی352-7-2 پژوهش های مربوط به روابط بین نسلی و ترتیبات زندگی39 2-7-3 نتیجه گیری کلی از سوابق پژوهشی...............................................................43
2-8 چارچوب نظری منتخب432-9 مدل تحقیق452-10 فرضیات تحقیق47فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه513-2 روش پژوهش.................................................................................................51
3-3 جامعه آماری513-4 واحد مشاهده523-5 حجم نمونه523-6 شیوه نمونه گیری523-7 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها533-8 ابزار گردآوری اطلاعات و تکنیک ها573-9 پیش آزمون پرسشنامه583-10 اعتبار و روایی583-11 پایایی، سازگاری درونی پرسشنامه58فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1 مقدمه614-2-1 جنس سالمندان614-2-2 سن سالمندان614-2-3 وضعیت تأهل644-2-4 سطح سواد654-2-5 ترتیبات زندگی654-2-6 وضعیت فعالیت684-2-7 تعداد فرزندان694-2-8 مالکیت مسکن704-2-9 منبع تأمین معاش714-2-10 وضعیت درآمد خانوار724-2-11 صاحب ملک دیگری بودن734-2-12 توانایی اقتصادی سالمند734-2-13 نظر سالمند در مورد ترتیبات زندگی در زمان سالمندی754-2-14 رضایت از ترتیبات زندگی764-2-15 رضایت از ترتیبات زندگی به تفکیک اشکال مختلف ترتیبات زندگی774-2-16حمایت کل فرزندان از سالمند794-2-17 میانگین حمایت کل فرزند از سالمند بر حسب رتبه تولد فرزندان804-2-18 میانگین حمایت کل فرزند از سالمند بر حسب جنس فرزند804-2-19 فاصله مکانی فرزندان از والدین سالمند814-3 آمار استنباطی834-3-1 فرضیه اول834-3-2 فرضیه دو884-3-3 فرضیه سوم904-3-4 فرضیه چهارم934-3-5 فرضیه پنجم944-3-6 فرضیه ششم964-3-7 آزمون عوامل موثر بر ترتیبات زندگی با استفاده از رگرسیون لجستیک......................99
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 مقدمه1045-2 خلاصه یافته ها و نتیجه گیری1045-3 پیشنهادات1095-4 محدودیتها110فهرست منابع111ضمائم117
فهرست جداول
TOC \o "1-3" \h \z \u جدول 2-1 نسل ها و نوع رابطه14جدول 2-2 اجزاء انسجام بین نسلی همراه با تعاریف و شاخص های عملیاتی28جدول3-1 میزان پایایی گویه های متغیر روابط بین نسلی59جدول(4-1): توزیع فراوانی سالمندان برحسب جنس سالمندان، شیراز، 139161جدول( 4-2): توزیع فراوانی سالمندان برحسب سن به تفکیک جنس، شیراز، 139162جدول (4-3): توزیع فراوانی سالمندان برحسب وضعیت تأهل به تفکیک جنس، شیراز، 139164جدول(4-4): توزیع فراوانی سالمندان برحسب سواد به تفکیک جنس، شیراز، 139165جدول (4-5): توزیع فراوانی سالمندان برحسب ترتیبات زندگی به تفکیک جنس، شیراز، 139167جدول (4-6): توزیع فراوانی سالمندان برحسب وضعیت فعالیت به تفکیک جنس، شیراز، 139169جدول(4-7): توزیع فراوانی سالمندان برحسب تعداد فرزند، شیراز، 139170جدول (4-8): توزیع فراوانی سالمندان برحسب مالکیت مسکن، شیراز، 139171جدول (4-9): توزیع فراوانی سالمندان برحسب منبع تأمین معاش، شیراز، 139172جدول (4-10): توزیع فراوانی سالمند برحسب وضعیت درآمد خانوار ، شیراز، 139172جدول (4-11): توزیع فراوانی سالمندان برحسب دارایی ها، شیراز، 139173جدول (4-12): توزیع فراوانی سالمندان برحسب توانایی اقتصادی به تفکیک جنس، شیراز، 139174جدول (4-13): توزیع فراوانی سالمندان برحسب نظر سالمند در رابطه با ترتیبات زندگی به تفکیک جنس، شیراز، 139175جدول(4-14) توزیع فراوانی سالمنمدان برحسب رضایت از ترتیبات زندگی، شیراز، 139176جدول4-15 توزیع فراوانی سالمندان برحسب رضایت از ترتیبات زندگی به تفکیک انواع ترتیبات زندگی78جدول 4-16 توزیع فراوانی سالمندان بر حسب حمایت کل فرزندان از سالمند به تفکیک جنس79جدول 4-17 توزیع فراوانی سالمندان برحسب سن و ترتیبات زندگی،

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240)

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه241)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی Read more…

background