دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری
(گرایش پرستاری بهداشت جامعه)
عنوان:
بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389.

استاد راهنما:
آقای دکتر ربیع ا..فرمانبر
اساتید مشاور:
سرکار خانم دکتر پاک سرشت
جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی
پژوهش و نگارش:
حکیمه دهقانی
1390
به نام هستی بخش یکتا
پروردگارا، ای هستی بخش وجود، ای مهربانترین مهربانان، مرا توان شکرگزاری و تقدیرت نیست؛خداوندا ترا سپاس میگویم که در لحظه لحظه زندگی یاورم بودی و از دریچه لطف و رحمت بیکران خود بر من منت نهادی، وجود تشنه ام را با جرعه ای از علم و معرفت حیات بخشیدی، نعمت آموختن به من عطا فرمودی و مرا آموختی تا پاس بدارم و سپاس گویم هر آنکه مرا می آموزد.
اینک که به لطف و موهبت پروردگار مهربان و با مساعدت ها و همراهی جمع کثیری ، نگارش پایان نامه به اتمام رسیده است بر خود واجب میدانم که از تمامی عزیزان تشکر و قدردانی نمایم.
مراتب سپاس و قدردانی خود را از جناب آقای دکتر فرمانبر، استاد راهنمای فرزانه و ارجمندم که با هدایتها و حمایتهای خود اینجانب را در کلیه مراحل این پژوهش یاری نموده و در این مسیر از هیچ کمکی دریغ نورزیدند، ابراز مینمایم و سلامتی و توفیق روزافزون ایشان را آرزومندم.
صمیمانه ترین تشکر خود را حضور استاد محترم مشاور ، سرکار خانم دکتر صدیقه پاک سرشت که طی مدت انجام کار ، صبورانه و با تلاش ،همواره اینجانب را از نظرات سازنده شان بهره مند ساختند ، تقدیم میدارم.
قدردانی بیکران خود را از جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی ، استاد محترم آمار که دلسوزانه و با حوصله فراوان و با ارائه پیشنهادات سازنده در تنظیم فصل آماری این پایان نامه اینجانب را یاری نمودند، ابراز مینمایم.
خالصانه ترین سپاس خود را حضور اساتید محترم ناظر سرکار خانم دکتر قنبری و سرکار خانم ساقی موسوی که با نظرات اصلاحی و پیشنهادات ارزنده شان یاریم نمودند، تقدیم مینمایم.
سپاس و تشکر صمیمانه خود را به حضور ریاست محترم دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت جناب آقای مقدم نیا،معاونت محترم آموزشی سرکار خانم میر حقجو ، و مسئول محترم کارشناسی ارشد خانم پاریاد که در مسیر انجام این پژوهش از هیچ کمکی دریغ نورزیدند، ابراز مینمایم.
در پایان مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمامی اساتیدی که طی دوران تحصیل همواره به من آموختند و همچنین کلیه پرسنل محترم واحد اداره تربیت بدنی، کتابخانه، واحد کامپیوتر و سمعی و بصری بخاطر همکاری صمیمانه شان در طی دوران تحصیلم ابراز نموده و توفیق روز افزون ایشان را آرزومندم.
287020195580
تقدیم به
بزرگترین ثروت زندگیم
همسرم ، که یارم بود و همسفرم
که بدون او هیچم و با او همه چیز
00
تقدیم به
بزرگترین ثروت زندگیم
همسرم ، که یارم بود و همسفرم
که بدون او هیچم و با او همه چیز

228600123825 تقدیم به
پدرم که همواره یاری شفیق بود و آموزگاری دانا
مادرم که آموزگار عشق است و یاری همراه
پدر و مادر همسرم به پاس همه مهربانیها و حمایتهایشان
دوستان و نازنینانم برای همه همراهی ها و همدلیهایشان
00 تقدیم به
پدرم که همواره یاری شفیق بود و آموزگاری دانا
مادرم که آموزگار عشق است و یاری همراه
پدر و مادر همسرم به پاس همه مهربانیها و حمایتهایشان
دوستان و نازنینانم برای همه همراهی ها و همدلیهایشان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
عنوان: بررسی تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389.
استاد راهنما: دکتر ربیع ا..فرمانبر
اساتید مشاور: سرکار خانم دکتر پاک سرشت ، جناب آقای دکتر احسان کاظمنژاد لیلی
چکیده
مقدمه: ورزش نکردن و روشهای مقابله با استرس غیر موثر در بین دانشجویان پرستاری شایع است که پیامدهای منفی در سلامتی را به دنبال دارد از آنجا که این دانشجویان در آینده به عنوان ارائه دهندگان خدمات بهداشتی به مددجویان به عنوان الگوهای نقشی برای آنها می باشند اهمیت مطالعه را روی آنها بیشتر میکند.
هدف:هدف از مطالعه حاضر تعيين تأثير فعاليت منظم ورزشي بر شيوه‌هاي مقابله با استرس در دانشجويان دختر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان میباشد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه مداخله ای از نوع کارآزمایی شاهد دار تصادفی میباشد در این پژوهش 76 نفر از دانشجویان واجد شرایط مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی منظم در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون برنامه مداخله(6 هفته فعالیت ورزشی) را دریافت داشتند ولی در گروه کنترل مداخله ای توسط پژوهشگر انجام نشد. قبل و بعد از مداخله با استفاده از ابزار WCQ شیوه مقابله با استرس در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS Version 16 و آمار توصیفی(فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و امار استنباطی(تی زوجی و تی مستقل) با در نظر گرفتن سطح معنی داری 05/0 p <صورت گرفت.
نتایج: یافته ها نشان داد بین دو گروه از نظر سن، وضعیت تاهل، محل زندگی، تحصیلات مادر، شغل پدر و مادر ،سطح درآمد خانواده و تعداد افراد خانواده تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت،اما بین سال ورود و تحصیلات مادر این اختلاف معنی دار بود. بین میانگین شیوه رویارویانه، دوری جویی، خویشتن داری، جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبرانه مسئله، ارزیابی مجدد مثبت، مسئولیت پذیری، مسئله مدار و هیجان مدار قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون اختلاف معنی داری وجود داشت، ولی بین میانگین شیوه گریز و اجتناب قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت
نتیجه گیری: فعالیت بدنی میتواند بر سلامت روان دانشجویان از طریق استفاده کارامد از شیوه مقابله در برابر استرس موثر باشد
کلید واژه ها: شیوه مقابله با استرس،فعالیت منظم ورزشی،دانشجو
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1 زمینه پژوهش 2
1-2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) 7
1-3 سوالات پژوهش 7
1-4 فرضیه ها 8
1-5 تعاریف واژهها 8
1-6 پیشفرضهای پژوهش 9
1-7 محدودیتهای پژوهش 10
فصل دوم: زمینه و پیشینۀ تحقیق
2-1 چهارچوب پژوهش 12
2-2 مروری بر مطالعات انجام شده 33
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 نوع پژوهش 41
3-2 جامعه پژوهش 41
3-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش 41
3-4 معیارهای خروج از مطالعه 42
3-5 روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه 42
3-6 محیط پژوهش 43
3-7 ابزار و روش گردآوری داده ها 43
3-8 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار 44
3-9 روش گردآوری دادهها 45
3-10 روش تجزیه و تحلیل دادهها 46
3-11 ملاحظات اخلاقی 46
فصل چهارم: نتایج تحقیق
4-1یافتههای پژوهش 48
4-2 جداول 49
فصل پنجم: بحث و

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه247)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – جراحی) Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه248)

534670320675 2095500-899160 دانشكده دندانپزشکی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي دندانپزشکی عنوان:بررسي ميزان تحليل استخوان كرستال در اطراف ايمپلنت هاي استوانه اي در مقايسه با ايمپلنت هاي مخروطي Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه249)

centercenter00 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عنوان: بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در Read more…