وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایان نامه
مقطع کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی
عنوان/ موضوع : بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزراستاد راهنما : پروفسور ایرج مهدوی
استاد مشاور: دکتر بابک شیرازی
دانشجو: یاسین فریدونی طبقدهی
بهار 1393
تقدیم و سپاسگذاری :
بر خود مي‌دانم كه تا بدینوسیله  از زحمات بي‌دريغ، تلاش‌هاي  بي‌وقفه و راهنمايي‌هاي ارزشمند استاد گرامي جناب آقاي پروفسور ایرج مهدوی وهمچنین مشاورگرانقدر جناب آقای دکتر بابک شیرازی در راستاي انجام اين پروژه در طول يك ترم گذشته تشكر و قدرداني نمايم.
همچنین وظیفه میدانم:
به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی؛
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است؛
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید ؛
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند ؛
این مجموعه را به همسرعزیز و پدر و مادر دلسوزم تقدیم کنم .
چکیدهاز آنجا كه افزايش و رشد بهرهوري يكي از اساسي ترين راه هاي دستيابي به توليد بيشتر و به دنبال آن تأمين رفاه و بهزيستي افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري از آرمانهاي اصلي محققان و پژوهشگران در اين زمينه می باشد. در همین راستا تحقیقی با هدف بررسی رابطه بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکت نفت خزر می باشند که در دو واحد ستاد(در تهران) و عملیاتی(در مازندران) مشغول به فعالیت می کنند. برای نمونه گیری محقق از میان 110 کارمند این شرکت 86 نفر را به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و به کمک نمونه گیری طبقه بندی متناسب پرسشنامه را در میان آن ها توزیع نمود. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که به طور کلی بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه کارکنان شرکت نفت خزر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین 6 بعد ریسک پذیری، چالش طلبی، کانون کنترل، موفقیت طلبی، نیاز به موفقیت و عملگرایی با بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق معلوم شد که در واحد عملیاتی مهارت های کارآفرینانه کارکنان در سطح متوسطی وجود دارد، این در حالی است که در واد ستاد از سطح بالایی برخورداری می باشد. همچنین بهره وری هر دو واحد از جایگاه بالاتر از حد متوسطی برخوردار می باشد.
کلیدواژه: کارآفرینی، بهره وری، منابع انسانی، مهارت های کارآفرینانه، شرکت نفت.
فهرست مطالب
TOC \o "1-3" \h \z \u چکیدهجفصل اول1
1-1- مقدمه21-2- بیان مساله3
1-3- ضرورت تحقیق5
1-4- اهداف تحقیق7
1-4-1- اهداف کلی7
1-4-2- اهداف جزئی7
1-5- فرضیه های تحقیق7
1-5-1- فرضیه اصلی7
1-5-2- فرضیه های فرعی8
1-6- قلمرو تحقیق8
1-7- تعریف متغیرهای تحقیق9
1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق9
1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق10
فصل دوم12
2-1 مقدمه13
2-2 مبانی نظری14
2-2-1 کارآفرینی14
2-2-1-1 ويژگي هاي سازمان هاي كارآفرين19
2-2-1-2 كارآفريني سازمانی19
2-2-1-3 تعاریف کارآفرینی سازمانی19
2-2-1-4 الگوهاي كارآفريني سازماني21
2-2-1-5 ابعاد كارآفريني سازماني21
2-2-1-6 عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني22
2-2-1-7 ویژگی هاي کارآفرینان22
2-2-1-8 مهارت های کارآفرینی29
2-2-2 بهره وری34
2-2-2-1 بهره وري چيست؟34
2-2-2-2 تعريف بهره وري34
2-2-2-3 جریان تکامل مفهوم بهره وری در اقتصاد36
2-2-2-4 دیدگاههای مختلف در مورد بهره وری37
2-2-2-5 انواع شاخصهای اصلی بهره وری40
2-2 -2-6 مزایا و محدودیتهای کاربردی40
2-2 -2-7 مدلها و رویکردهای بهبود بهره وری43
2-2 -2-8 مدل جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی46
2-2 -2-9 اهميت بهره وري50
2-2 -2-10 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وري50
2-2 -2-11 شاخصهای ارزیابی بهره وری نیروی کار52
2-2-2-12 نقش منابع انسانی و نیروی کار54
2-2 -2-13 بهره وری و راهبرد منابع انسانی55
2-2 -2-14 توسعه منابع انسانی55
2-2 -2-15 عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي كار57
2-2 -2-16 عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به منظور ارائه مدلهای مربوطه59
2-2 -2-17 تأثير حقوق و دستمزد بر بهره وري63
2-2 -2-18 مشاركت و بهره وري64
2-2 -2-18-1 مديريت مشاركتي64
2-3 پیشینه تجربی65
2-3-1پیشینه داخلی65
2-3-2پیشینه خارجی70
2-4- چهارچوب مفهومی پژوهش75
2-5-خلاصه فصل78
فصل سوم79
3-1- مقدمه80
3-2- روش تحقيق80
3-3- جامعه آماري81
3-4- شيوه نمونه گيري و حجم نمونه81
3-5- روشهاي گردآوري اطلاعات82
3-6- پرسشنامه83
3-7- اجزاي پرسشنامه84
3-8- روايي پرسشنامه85
3-9- پايايي85
3-10- روشهاي آماري مورد استفاده87
3-11- خلاصه فصل89
فصل چهارم90
4-1- مقدمه91
4-2- تجزیه و تحلیل داده ها91
4-2-1- تحلیلهای توصیفی92
4-2-2- تجزیه و تحلیل استنباطی97
4-2-2-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها98
4-2-2-2- آزمون فرضیه ها99
4-2-2-2-1- آزمون فرضیه اصلی99
4-2-2-2-2- آزمون فرضیه اول فرعی100
4-2-2-2-3- آزمون فرضیه دوم فرعی101
4-2-2-2-4- آزمون فرضیه سوم فرعی102
4-2-2-2-5- آزمون فرضیه چهارم فرعی103
4-2-2-2-6- آزمون فرضیه پنجم فرعی104
4-2-2-2-7- آزمون فرضیه ششم فرعی105
4-2-2-2-8- آزمون فرضیه هفتم فرعی106
4-2-2-2-9- آزمون فرضیه هشتم فرعی107
4-2-2-2-10- یافته های جانبی108
4-3-خلاصه فصل116
فصل پنجم117
5-1- مقدمه118
5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها118
5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی118
5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی اول119
5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوم119
5-2-4- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوم119
5-2-5- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم120
5-2-6- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی پنجم120
5-2-7- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی ششم121
5-2-8- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هفتم121
5-2-9- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هشتم121
5-3- نتیجه گیری123
5-4- کاربرد و پیشنهادات125
5-4-1- پیشنهادات به مدیران شرکت125
5-4-2- پیشنهادات به محققین آتی126
5-5- محدودیت های تحقیق126
پیوست128
منابع و مآخذ138

فهرست جداول
جدول2-1: مهارتهای کارآفرینی و میزان اهمیت هر کدام از آنها ...........................................................................................29
جدول2-2: مهارت های فنی .....................................................................................................................................................31
جدول 2-3: مهارت های مدیریتی ........................................................................................................................................... 32
جدول2-4: مهارت های کارآفرینی .......................................................................................................................................... 32
جدول2-5: مهارت های بلوغ شخصیتی ....................................................................................................................................33
جدول 3-1- انتخاب حجم نمونه .............................................................................................................................................82
جدول 3-2- طيف ليکرت ........................................................................................................................................................84
جدول 3-3- اجزای پرسشنامه به تفکیک هر بعد .....................................................................................................................84
جدول 3-5- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر بعد ......................................................................................................................86
جدول 4-1- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ..............................................................................................................92
جدول 4-2- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نوع قرارداد .........................................................................................................93
جدول 4-3- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات ..........................................................................................................94
جدول 4-4- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه ..................................................................................................................95
جدول 4-5- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن .....................................................................................................................96
جدول 4-6- آزمون بررسی نرمال بودن دادهها .........................................................................................................................98
جدول4-7- آزمون بررسی رابطه بهره وری و مهارت های کارآفرینانه ..................................................................................100
جدول4-8- آزمون بررسی رابطه بهره وری و ریسک پذیری ............................................................................ ..................101
جدول4-9- آزمون بررسی رابطه بهره وری و کانون کنترل ....................................................................................................102
جدول4-10- آزمون بررسی رابطه بهره وری و نیاز به موفقیت .............................................................................................103
جدول4-11- آزمون بررسی رابطه بهره وری و سلاست فکری .............................................................................................104
جدول4-12- آزمون بررسی رابطه بهره وری و عملگرایی .....................................................................................................105
جدول4-13- آزمون بررسی رابطه بهره وری و تحمل ابهام ...................................................................................................106
جدول4-14- آزمون بررسی رابطه بهره وری و رویاپردازی

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه249)

centercenter00 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عنوان: بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240)

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی Read more…

background