2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمسار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته جامعه شناسی
عنوان :
بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی با تاکید بر دهمین انتخابات ریاست جمهوری
استاد راهنما :
دکتر مجتبی صداقتی فرد
استاد مشاور:
دکتر طاهره میرساردو
نگارش:
حسین رضاخواه
زمستان 1390
2076450-666750Islamic Azad University
Garmsar Branch
Faculty of Literature and humanistic, Department of Sociology
Thesis for a master's degree
Field of sociology
Title:
Examining bounding and bridging social capital of Iranian users of cyber space with emphasis on Iraǹ s tenth presidential election
Supervisor:
Dr Mojtaba Sedaghati Fard
Advisor:
Dr Tahereh Mirsardou
Research:
Hossein Rezakhah
Winter: 2012
هر پژوهشی برآیند کاری گروهی است، که محقق به نمایندگی از گروه، وظیفه خطیر ارائه آن را به دوش می کشد لذا بر خود واجب می دانم که از زحمات آقای دکتر صداقتی فرد که راهنمایی بنده را در انجام این پروژه را بر عهده داشته اند کمال امتنان، تشکر و قدردانی را دارم. بی شک این پروژه بدون شجاعت علمی ایشان هرگز محقق نمی شد.
همچنین از راهنمائی های ارزشمند استاد بزرگوار سرکار خانم دکتر میرساردو که سمت مشاور این رساله بر عهده ایشان بوده، تشکر و قدردانی می نمایم .
از بردار بزگوارم جناب آقای دکتر علیرضا رضاخواه که با نکات ارزشمندشان من را در انجام این پروژه یاری رساندن، کمال تشکر را دارم.
در خاتمه از سرکار خانم دکتر پیراهری که قبول زحمت فرمودند و داوری این رساله را بر عهده گرفتند و اشکالات آن را به من گوشزد کردند کمال تشکر را دارم.
پدر و مادر عزیزم
نه می توانم موهایی را که فداکارانه به خاطرم سپید کرده اید
سیاه کنم
و نه روز و ساعت هایی را که ایثار کرده اید تا باعث افتخارتان شوم
به عقب بازگردانم
تنها
از خداوند
توفیق شکرگزاری نعمت بزرگش
و عصای دست بودن تان را
تا آخر عمر
خواستارم
فهرست مطالب
چکیده 1
1-1 مقدمه3
2-1 بیان مسئله3
3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق8
4-1 اهداف تحقیق9
2- 1 مقدمه11
2-2 مروری بر ادبیات11
3-2 مبانی نظری22
1-3-2 الگوی جامعه شناختی سیاسی23
2-3-2 دیدگاه کارکردگرایی24
1-2-3-2 کارکرد25
2-2-3-2 ساخت27
3-2-3-2 یکپارچگی28
4-2-3-2 تعادل28
5-2-3-2 ارزش ها29
3-3-2 دیدگاه مبادله30
1-3-3-2 پاداش30
2-3-3-2 انگیزش31
3-3-3-2 سود31
4-3-3-2 اراده گرایی32
5-3-3-2 تایید اجتماعی32
4-3-2 الگوی اقتصاد سیاسی33
1-4-3-2 دیدگاه انتخاب عاقلانه33
2-4-3-2 دیدگاه انتخاب عاقلانه اصلاح شده34
5-3-2 الگوی روان شناسی سیاسی34
1 -5-3-2 دیدگاه روانی سیاسی تحلیل رفتار انتخاباتی مکتب مطالعاتی شیکاگو34
2-5-3-2 دیدگاه شناختی(طراحواره افراد)35
3-5-3-2 دیدگاه رونالد اینگلهارت35
6-3-2 دیدگاه رابرت پاتنام37
7-3-2 دیدگاه فرانسیس فوکویاما39
8-3-2 دیدگاه جیمز کلمن40
9-3-2 دیدگاه پیر بوردیو42
10-3-2 دیدگاه تاجبخش43
11-3-2 دیدگاه فیلد44
12-3-2 بانک جهانی(ولکاک و نارایان)44
13-3-2 دیدگاه باس45
14-3-2 دیدگاه لین45
15-3-2 دیدگاه افه و فوش46
16-3-2 دیدگاه لور46
17-3-2 دیدگاه برگر- اشمیت 46
18-3-2 دیدگاه ایمرفال 46
19-3-2 دیدگاه استون47
4-2 چارچوب نظری49
5-2 مدل نظری57
6-2 فرضیه58
1-3 مقدمه60
2-3 روش پژوهش60
3-3 روش گردآوری اطلاعات60
4-3 فرآیند پژوهش61
5-3 جامعه آماری61
6-3 نمونه گیری61
1-6-3 شیوه نمونه گیری62
2-6-3 برآورد حجم نمونه62
7-3 روش اجرای پژوهش64
8-3 روش تحلیل داده ها64
9-3 روایی و پایایی64
1-9-3 روایی64
2-9-3 پایایی65
10-3 تعریف مفهومی متغیر ها65
1-10-3 سرمایه اجتماعی65
2-10-3 سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی66
3-10-3 فضای مجازی 67
4-10-3 انتخابات68
11-3 تعریف عملیاتی متغیرها68
1-11-3 سرمایه اجتماعی درون گروهی69
2-11-3 سرمایه اجتماعی برون گروهی70
4-1 مقدمه 73
2-4 توصیف متغیر ها و سوالات پژوهشی73
3-4 آزمون فرضیات135
5-1مقدمه142
2-5 خلاصه، بحث و نتیجه گیری142
3-5 محدودیت های پژوهش145
4-5 پیشنهادهای پژوهش 146
پیوست148
منابع156
فهرست جداول
2-1 : مروری بر ادبیات انجام شده داخلی20
2-2: مروری بر ادبیات انجام شده خارجی21
2-3 : دیدگاه های نظری در مورد رفتار انتخاباتی36
2-4 : تعاریف سرمایه اجتماعی از نگاه نظریه پردازان48
3-1 : روش نمونه گیری63
4-1 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان فعالیت در شبکه
فیس بوک74
4-2 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان فعالیت در شبکه فیس بوک از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )75
4-3 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان فعالیت در شبکه فیس بوک از تاریخ 22/3/ 88 لغایت27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) 76
4-4 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: در صفحه فیس بوک خود اقدام به ایجاد گروه های هواداری از کاندیدای مورد حمایت درتاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)77
4-5 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: ارسال پیام ها و اخبار سیاسی و انتخاباتی را از تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) برای دوستان78
4-6 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در صفحات فیس بوک افرادی که می شناختید79
4-7 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که می شناختید80
4-8 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن شما از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختید81
4-9 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذا شتن از تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختید82
4-10 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذا شتن از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند83
4-11: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند84
4-12 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختی85
4-13 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختید 86
4-14 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند 87
4-15 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاشتن از تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند 88
4-16 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: تغییر رنگ پس زمینه عکس پروفایل صفحه خود به یکی از نمادهای انتخاباتی کاندیدا مورد حمایت خود در تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )89
4-17 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: تغییر رنگ پس زمینه عکس پروفایل صفحه خود به یکی از نمادهای انتخاباتی کاندیدا مورد حمایت خود درتاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) 90
4-18 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاری درصفحات فیس بوک افراد یا گروه های طرفدار کاندیدها در تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)91
4-19 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: میزان کامنت گذاری درصفحات فیس بوک افراد یا گروه های طرفدار کاندیدها در تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)92
4-20 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: انتشار پیام های مندرج صفحه فیس بوک کاندیدای مورد نظر خود93
4-21 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: بعد از اعلام رسمی نتایج انتخابات باعث :94
4-22 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: دعوت از دوستان خود در تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات ) برای ملحق شدن به گروه های طرفداران کاندیداهای انتخاباتی 95
4-23 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: دعوت از دوستان خود در تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه241)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه242)

دانشگاه علوم پزشکی قم دانشکده پزشکی پایاننامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی عنوان بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشتهها و مقاطع تحصیلی مختلف -سال Read more…