دانشگاه علوم پزشکی قم
معاونت آموزشی پژوهشی
گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391
مجری
محسن مطلبی کربکندی
استاد راهنما
دکتر محمد کاظم مسلمی(دانشیار اورولوژی)
اساتید مشاور
دکتر زهرا رضایی(رادیولوژیست)
مهدی راعی(کارشناس ارشد آمار زیستی)
پاییز 91
با سپاس فراوان از استادان گران قدرم جناب آقای دکتر مسلمی و سرکار خانم دکتررضایی که از راهنماییشان بسیار بهره بردم
و
تمامی عزیزانی که مرا در این مسیر یاری نمودند
بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBوIVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391
چکیده
مقدمه: تشخیص به موقع و دقیق به عنوان اولین قدم در درمان سنگ های ادراری بسیار پراهمیت است.لذا بر آن شدیم تا روش جدید (Computed Tomography of Kidney,Ureter And Bladder) CT KUB را با روش مرسوم تشخیص سنگIVP (Intravenus Pyelography) مقایسه کنیم.
مواد و روش کار: بیمارانی که در طول مدت 1.5 ساله مطالعه بر اساس صلاحدید اورولوژیست به علت رنال کولیک نیاز به انجام IVP داشتند شناسایی و پس از دادن توضیحات کامل و اخذ زضایت نامه تعداد 27 نفر وارد مطالعه شدند.برای هر یک ازاین 27 نفردر یک روز CT KUBو IVP انجام وکلیشه ها توسط یک رادیولوژیست گزارش شد.در این مطالعه معیار طلایی ما از وجود سنگ به دست آوردن سنگ ازطریق روشهای جراحی یا دفع سنگ در پیگیری های بیماران بوده است.هم چنین در صورت وجود پاتولوژی دیگری غیر از سنگ که میتوانست درد حاد پهلو دهد این موارد نیز ثبت و در دو روش مقایسه می شد.
نتایج:از 27 نفری که وارد مطالعه شدند در 20 مورد سنگ به دست آمد. CT KUBبرای تمام 20مورد به درستی تشخیص سنگ داد و در 7 موردی که سنگ به دست نیامد CT KUB نیز تشخیص سنگ نداد.اما IVP تنها 13 مورد سنگ را شناسایی کرد .در 5 مورد در CT KUB (2مورد upjo ،دو مورد توده شکمی و یک مورد کیست) ودر 2 مورد در IVP تشخیص دیگری ((upjo برای بیمار مطرح شد
نتیجه گیری: CT KUB در مقایسه با IVP در تشخیص سنگ های ادراری دقیق تر است(100% در مقابل 65%).از CT KUB می توان برای قطعیت عدم وجود پاتولوژی دستگاه ادراری در رنال کولیک نیز استفاده کرد.هم چنین در مواردی که علت درد حاد پهلو غیر از سنگ باشد CT KUB با دقت بالاتری نسبت به IVP پاتولوژی را کشف میکند.در مواردی که بیمار کنترااندیکاسیون استفاده از ماده حاجب دارد CT KUB ارزش دوچندان پیدا میکند.ما پیشنهاد میکنیم جهت بررسی رنال کولیک با KUB و سونوگرافی مشکوک اقدام اول CT KUB باشد.
کلید واژگان:درد حاد پهلو، سنگ های ادراری، دقت تشخیصی
فهرست :
فصل اول:معرفی پژوهش
مقدمه ....................................................................................................................................................................................6
اهداف پژوهش...........................................................................................................................................................................7
سوالات پژوهش...........................................................................................................................................................................7
فرضیات پژوهش..........................................................................................................................................................................7
محدودیت های پژوهش...............................................................................................................................................................8
واژه ها و اصطلاحات...................................................................................................................................................................8
فصل دوم: دانستنیهای موجود در پژوهش
بخش اول:چارچوب پنداشتی....................................................................................................................................................................10
بخش دوم:مروری بر مظالعات انجام شده
1.مطالعات داخلی................................................................................................................................................................................23
2.مطالعات خارجی..............................................................................................................................................................................24
فصل سوم:مواد و روش کار............................................................................................................................................................................................25
فصل چهارم:نتایج............................................................................................................................................................................................................28
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری......................................................................................................................................................................................59
منابع................................................................................................................................................................................................................................62
پیوست ها.......................................................................................................................................................................................................................64
چکیده انگلیسی............................................................................................................................................................................................................69
عنوان مطلب صفحه
فهرست جداول:
جدول 1- 4 : جنسیت افراد در جمعیت مورد بررسی ...............................................................................................................29
جدول 2-4:. جدول توزیع فراوانی سن و قطر سنگ در جمعیت مورد بررسی..............................................................................31
جدول 3-4: فراوانی و درصد فراوانی سنگهای اوپک و نان اوپک در جمعیت مورد بررسی.....................................................32
جدول 4-4:فراوانی و درصد فراوانی سنگ های اوپک و نان اوپک در موارد وجود سنگ........................................................34
جدول 5-4: فراوانی و درصد فراوانی عوار ض سی تی در جمعیت مورد بررسی...................................................................37
جدول 6-4: فراوانی و درصد فراوانی عوار ض آی وی پی در جمعیت مورد بررسی..............................................................37
جدول7-4: فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سنگ در سی تی.............................................................................................. 39
جدول 8-4:فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سنگ توسط CT در موارد وجود سنگ...........................................................40
جدول9-4: فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سنگ در آی وی پی در جمعیت مورد بررسی................................................. 42
جدول 10-4:فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سنگ توسط IVP در موارد وجود سنگ........................................................43
جدول 11-4:مقایسه نتایج CT و IVP در مورد تشخیص سنگ...............................................................................................46
جدول 12-4: فراوانی و در صد فراوانی تشخیص سنگهای زیر 5 و بالای 5 میلیمتر توسط CT...............................................49
جدول 13-4: فراوانی و در صد فراوانی تشخیص سنگهای زیر 5 و بالای 5 میلیمتر توسط IVP............................................50
جدول14-4: فراوانی و درصد فراوانی اطلاعات آناتومیکی به دست آمده از سی تی................................................................51
جدول 15-4:فراوانی و درصد فراوانی اطلاعات آناتومیکی به دست آمده ازآی وی پی.............................................................53
جدول 16-4 :مقایسه نتایج CT و IVP در مورد اطلاعات آناتومیک.........................................................................................55
جدول 17-4:فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سایر علل درد حاد پهلو توسط CT................................................................57
جدول 18-4:فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سایر علل درد حاد پهلو توسط IVP..............................................................58
فهرست نمودارها
نمودار 1- 4 : جنسیت افراد در جمعیت مورد بررسی........................................................................................................................................30
نمودار 2-4: فراوانی سنگهای اوپک ، نان اوپک و بدون سنگ در زن و مرد......................................................................................................33
نمودار 3-4: فراوانی سنگهای اوپک و نان اوپک در جمعیت مورد بررسی.........................................................................................................35
نمودار4-4: درصد فراوانی سنگهای اوپک و نان اوپک در موارد وجود سنگ...................................................................................................36
نمودار5-4: فراوانی عوار ض آی وی پی در جمعیت مورد بررسی.................................................................................................................38
نمودار 6-4:فراوانی تشخیص سنگ توسط CT در جمعیت مورد بررسی.........................................................................................................41
نمودار 7-4:فراوانی تشخیص سنگ توسط IVP در جمعیت مورد بررسی.......................................................................................................44
نمودار 8-4:درصد فراوانی تشخیص سنگ توسط IVP در موارد وجود سنگ.................................................................................................45
نمودار 9-4:درصد فراوانی تشخیص سنگ توسط CT وIVP در موارد وجود سنگ.......................................................................................47
نمودار10-4: فراوانی اطلاعات آناتومیکی به دست آمده از سی تی..................................................................................................................52
نمودار11-4: فراوانی اطلاعات آناتومیکی به دست آمده ازآی وی

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240)

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه241)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی Read more…

background