1643284-506490
پايان‌نامه
دوره كارشناسي ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه
عنوان
بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضاي خانواده وپرستاران بر سطح هوشیاری وعلائم حیاتی بیماران بستری در ICU :کارآزمایی بالینی
نگارش:
محمدآدینه وند
اساتید راهنما:
دكترحمیدرضا خانکه
دكترطاهره طولابی
مشاورآمار
فرزاد ابراهیم زاده
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دانشکده پرستاری و مامایی
زمستان 1391
تقديم به
پیشگاه مقدس امام زمان(عج)، خاندان پاک و مطهرش و مادر بزرگوارشان ام ابیهای نبوت، حضرت زهرا(س)
تقدیم به
ارواح پاک شهدای اسلام و شهدای انقلاب و8 سال دفاع مقدس کشور عزیزمان ایران
تقدیم به
پدرو مادرعزیزم،آنان که ایثار را به معنای واقعی کلمه برای من معنی نمودند
تقدیم به
همسر مهربان و فداکارم ،آنکه درتمام لحظات وتنگناها باعث آرامش وپشتیبانم بود
تقدیم به
تمام اساتید گرانقدری که درمحضرشان آموختم
تقدیم به
خواهران و برادرعزیزم، آنانکه با قلبی آکنده از مهر و محبت، درطول زندگی یار و یاور من بودند.
تقدیم به
دوستان راستینم که همیشه به بنده نظرلطف داشتهاند
و با تقدیم به
روح دوست و همکلاسی عزیزم، مرحوم وحید خیری، آنکه بارفتن زود هنگامش مارو ازنعمت داشتن دوستی مهربان و دلسوز محروم کرد.

تشكر و قدرداني
ستایش برای خداست آن نخستین بی آغاز و واپسین بیانجام، ستایش برای خداست که خود را به ما شناساند و شیوه سپاسگذاری از خود را به ما آموخت و درهای علم به پروردگاریش را به روی ما گشود و ما را به اخلاص ورزیدن به توحید خود رهنمون ساخت.
مراتب سپاس و تشکر فراوان خود را نثار سروران و اساتید ارجمندی میکنم که در به ثمر رسیدن این تحقیق تلاش نمودند.
استاد ارجمند سرکارخانم دکتر طاهره طولابی که با سعه صدر و نظری بلند، تلاش فراوان و دلسوزی تمام، هماهمنگی لازم را برای انجام این تحقیق فراهم نمودند و درطول مدت تحقیق از راهنماییهای ارزشمند ایشان بهره مند شدم و چه بسا اگر راهنماییهای ارزشمند و زحمات ایشان نمیبود این طرح به ثمر نمی نشست.
استاد ارجمند جناب آقای دکترحمیدرضا خانکه که با نظرات خردمندانه و همکاریهای صادقانه نهایت مساعدت و یاری را در انجام این تحقیق مبذول فرمودند.
استاد گرانقدر جناب آقای فرزاد ابراهیم زاده که با صبر و بردباری و نظرات ارزشمند، این جانب را در تدوین بخش آماری این رساله یاری نمودند.
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر پرستوکردستانی که در طول تحصیل و در این تحقیق ، بنده را از راهنمایی های ارزشمند و علمی خویش بی نصیب ننمودند.
تمامی مسئولین و دست اندرکاران محترم دانشکده پرستاری خرمآباد؛ شامل ریاست محترم دانشکده، معاونت آموزشی، مدیر گروه پرستاری، واحدهای تحصیلات تکمیلی، آموزش، کتابخانه و IT، که مساعدتهای لازم را جهت انجام این پژوهش انجام دادند.
سرکار خانم فریده طاهری کمک پژوهشگر محترم در این پژوهش، که با تلاش فراوان بنده را در جمع آوری اطلاعات و انجام مداخله یاری نمودند.
همچنین ازکلیه افراد خانواده بیمارانی که خالصانه و با سعی صدردراین پژوهش شرکت نموده و نیزاجازه حضور بیماران خود را در این مطالعه دادند.
چكيده:
مقدمه: بيماري كه در بخش مراقبتهاي ويژه بستري ميشود به دلایل مختلف در معرض محرومیت حسی میباشد. نتایج مطالعات از تاثیر مثبت انجام تحریکات حسی در جلوگیری از محرومیت حسی حکایت دارد، ولی هنوز نقش خانواده در مقایسه با پرستاران در انجام تحریکات حسی در تحقیقی مجزا در ایران سنجیده نشده است. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر تحریکات حسی توسط اعضاي خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه و وضعیت سلامت عمومی خانواده میباشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه که به روش کار آزمایی بالینی انجام شد، 69 بیمار بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان عشایر و شفا خرم آباد درسال91-1390 به روش بلوک بندی طبقه ای بر اساس گروه سنی در 2 گروه آزمون و یک گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. یک گروه توسط خانواده و یک گروه توسط پرستار تحریک حسی دیانگ را دریافت نمودند. برای گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. برنامه تحریکات حسی دی یانگ برای گروههای آزمون روزی 2 ساعت و در ساعت 4 تا 5 عصر و 8 تا 9 شب، به فاصله 3 ساعت و به مدت 6 روز انجام شد. براي كليه واحدهاي مورد پژوهش در سه گروه، میزان سطح هوشیاری و علائم حیاتی در دو مرحله، 5 دقيقه قبل از مداخله و 30 دقيقه بعد از اتمام مداخله، توسط کمک پژوهشگر اندازه گیری شد و وضعییت سلامت عمومی افراد خانواده در گروههای آزمون و کنترل با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی بلافاصله قبل و بعد از ملاقات در اولین، ششمین و دوازدهمین ملاقات توسط کمک پژوهشگر از طریق مصاحبه ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای آماری آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تی مستقل، آزمون تحلیل اندازههای تکراری و نرم افزار spss شماره 18 استفاده شد.
يافته‌ها: براساس نتایج آزمون تحلیل کوواریانس، بین گروه های آزمایشی از نظر میانگین افزایش سطح GCS و تفاوت علائم حیاتی قبل و پس از مداخله اختلاف معناداری وجود داشت (001/0>p). از این نظر گروه خانواده بهترین گروه درمانی، گروه پرستار در مرتبه بعدی و گروه کنترل در مرتبه آخر قرار گرفت. اما براساس نتایج آزمون تحلیل اندازههای تکراری اثر مداخله در روزهای مختلف بر سطح هوشیاری و علائم حیاتی بیماران قبل و بعد از مداخله یکسان بود. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین میانگین نمره سلامت عمومی خانواده بیماران گروه کنترل و آزمون در روز ششم بعد از مداخله اختلاف آماری معناداری وجود داشت(003/0=p). این میانگین در گروه آزمون (6522/19 ) از گروه کنترل (4783/29 ) کمتر بود.
نتيجه‌گيري: انجام تحريك حسی توسط افراد خانواده در بهبود سطح هوشياري بيماران كمايي مورد مطالعه موثرتر از پرستاران میباشد. همچنین حضور افراد خانواده بر بالین بیمار میتواند تا حدود زیادی از نگرانی آنها بکاهد و به ایجاد آرامش درآنها کمک کند. لذا پيشنهاد مي‌شود که شرایطی فراهم شود که نزدیکترین فرد از اعضای خانواده با آموزش کافی برنامه تحریکات حسی را در زمان مناسب برای بیمار بستری در ICU انجام دهد.
واژه‌هاي كليدي: تحريك حسی، سطح هوشياري، خانواده، بخش مراقبتهای ویژه
فهرست مطالب
فصل اول:
بیان مساله 1
1-1. بیان مساله 1
1-2.اهمیت و ضروریت مطالعه 4
فصل دوم:
چارچوب پنداشتی و مروری بر متون...8
2-1.چارچوب پنداشتی...9
2-1-1. ساختمان مغز و لایه های حفاظتی آن9
2-1-2. گردش خون مغزی9
2-1-3. صدمه به سر11
2-1-3-1. انواع صدمه به سر بر اساس نوع جراحت11
2-1-3-2.طبقه بندی صدمات مغزي بر اساس مکان ضربه 12
2-1-3-3. آسیب های منتشرمغزی12
2-1-3-4. آسیب های متمرکز مغزی 13
2-1-3-5. اثرات صدمه به سر، بر روی سطح هوشیاری 14
2-1-4. روشهای تشخیصی در بیماران ترومای سر16
2-1-5. محرومیت حسی در ICU و نقش تحریکات حسی19
2-1-6. نقش و نیاز خانواده بیماران ICU20
2-2. بررسی متون 23
فصل سوم:
مواد و روش ها 29
3-1. اهداف، پیش فرضها و فرضیات تحقیق30
3-1-1. هدف کلی30
3-1-2. اهداف جزئی 30
3-1-3. پیش فرضها30
3-1-4.فرضيات تحقيق با توجه به اهداف طرح31
3-2-1.تعریف نظری واژه ها31
3-2-2. تعريف عملي واژه‌ها32
3-4.متدولوژی وروش اجرا32
3-5-1. معیارهای پذیرش نمونه33
3-5-2.معیارهای خروج نمونه33
3-7.نحوه‌ي تجزیه و تحليل اطلاعات37
3-8. محدودیاتها و مشکلات طرح37
3-9. نكات اخلاقي................................................................................................................................38
فصل چهارم:
نتایج و یافته ها39
4-1. مقایسه آزمودنی ها از نظر متغییرهای زمینه ای به تفکیک گروه مورد مطالعه40
4-2. مقایسه آزمودنی ها از نظر متغیرهای پاسخ به تفکیک گروه مورد مطالعه47
4-3. مدل بندی تاثیر گروهها بر متغیرهای پاسخ با استفاده تحلیل از اندازه های تکراری.60
4-3-1. تاثیر گروه های درمانی بر سطح هوشیاری بیماران60
4-3-2. تاثیر گروه های درمانی بر میزان فشار خون سیستولیک بیماران62
4-3-3. تاثیر گروه های درمانی بر میزان فشار خون دیا سیستولیک بیماران64
4-3-4. تاثیر گروه های درمانی بر میزان دمای بدن بیماران66
4-3-5. تاثیر گروه های درمانی بر تعداد تنفس بیماران68
4-3-6. تاثیر گروه های درمانی بر تعداد نبض بیماران70
4-3-7. تاثیر گروه های درمانی بر نمره GHQ افراد خانواده72
فصل پنجم:
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات75
5-1. تاثیر مداخله بر سطح هوشیاری بیماران77
5-2.تاثیر مداخله بر علائم حیاتی بیماران80
5-3. تاثیر مداخله بر طول مدت بستری بیماران در ICU81
5-4. تاثیر مداخله بر سلامت عمومی خانواده بیماران82
5-5. کاربرد نتایج تحقیق در پرستاری83
5-6. پیشنهادات برای تحقیقات آینده84
فهرست منابع 85
ضمائم 93
ضمیمه الف (پرسشنامه GHQ)94
ضمیمه ب (جدول کمای گلاسکو)96
ضمیمه ج (جدول تحریکات حسی دیانگ)97
ضمیمه د (فرم جمع آوری اطلاعات خانواده)98
ضمیمه و (فرم

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه248)

534670320675 2095500-899160 دانشكده دندانپزشکی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي دندانپزشکی عنوان:بررسي ميزان تحليل استخوان كرستال در اطراف ايمپلنت هاي استوانه اي در مقايسه با ايمپلنت هاي مخروطي Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه249)

centercenter00 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عنوان: بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…