دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان
دانشکده جنگلداری و فناوری چوب
پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد (M.Sc.) در رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ (گرایش حفاظت و اصلاح چوب)
بررسی مقایسه‌ای اقتصادی سازه‌های مسکونی چوبی و بتنی
پژوهش و نگارش:
اسکندر حاجی پور
استاد راهنما:
محراب مدهوشی
استاد مشاور:
محمد کریم علیزاده حصاری
1390

فهرست
فصل اول
مقدمه
1-1- مقدمه‌اي بر سازه های مسکونی چوبی..............................................................................................8
مزایای خانه های چوبی..............................................................................................................10
1-1-2-اتصالات........................................................................................................................................13
1-1-3- نماو نازک کاری..........................................................................................................................13
1-1-4- مقاومت در برابر آتش.................................................................................................................14
1-1-5- مقاومت در برابر زلزله..................................................................................................................15
1-1-6- رفتار چوب در برابر آتش............................................................................................................15
1-1-7- انرژی در ساختمان.......................................................................................................................16
1-1-8- بررسی قابلیت چوب از نظر ساختمانی.......................................................................................16
1-1-9- عوامل موثر در مقاومت چوب.....................................................................................................16
1-2- مقدمه ای بر سازه مسکونی بتنی.......................................................................................................17
1-2-1- مزایای سازه بتنی.........................................................................................................................18
1-2-2- توجیه مصرف بتن.......................................................................................................................19
1-3- بیان سوالات اصلی..........................................................................................................................20
1-4- فرضیات...........................................................................................................................................21
1-5- اهداف انجام تحقیق ........................................................................................................................21
1-6- ضرورت انجام تحقیق .....................................................................................................................21
فصل دوم
2- سابقه تحقیق...............................................................................................................................23
فصل سوم
3-1- مواد .....................................................................................................................................26
3-1-1- تهیه پلان از یک سازه ی چوبی.................................................................................................26
3-1-2- برآورد هزینه ساختمان مسکونی چوبی.....................................................................................27
3-1- 3- تهیه پلان از یک سازه مسکونی بتنی.........................................................................................33
- مشخصات فنی ساختمان ها...................................................................................................................41
3-2- روش ها
3-2- 1- پردازش آماری داده ها...............................................................................................................36
فصل چهارم
نتایج وبحث
4-1- برآورد هزینه سازه مسکونی چوبی...................................................................................................44
4-2- برآورد هزینه سازه مسکونی بتنی......................................................................................................46
4-3- تجزیه و تحلیل داده ها.....................................................................................................................48
4-3-1- خریداران وتولیدکنندگان سازه های مسکونی چوبی وبتنی..........................................................49
4-3-1-1- دلیل ساخت یا خرید بیشتر از یک سازه........................................................................50
4-3-1-2- مهمترین مقاومت در ساختمان چوبی......................................................................................52
4-3-1-3- مهمترین مقاومت در ساختمان بتنی.........................................................................................54
4-3-1-4- مهمترین شاخص در سازه ها اعم از چوبی یا بتنی................................................................56
4-3-1-5- سرعت عمل ساخت در سازهها ی مسکونی ........................................................................58
4-3-1-6- مهمترین فاکتور در هنگام خرید مواد و مصالح ......................................................................60
4-3-1-7- مدت زمان ساخت در سازه های مسکونی ..........................................................................62
4-3-1-8- شاخص های سازگاری مصالح چوبی با طبیعت.....................................................................64
4-3-1-9- شاخص افزایش آگاهی مردم از ساختمان های چوبی ..........................................................66
4-3-1-10- شاخص افزایش تقاضا مردم از ساختمان های چوبی .........................................................68
4-3-1-11- نتایج آمار استنباطی...............................................................................................................70
4-3-1-11-1- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای زمان و میزان صرفه اقتصادی.......70
4-3-1-11-2- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای سازگاری مصالح چوبی و میزان تقاضا..........................................................................................................................................................71
4-3-1-11-3- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای افزایش اگاهیهای اجتماعی از مزایای اقتصادی و زیست محیطی مصالح چوبی و صرفه اقتصادی آن سازه..........................................................72
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1- مقایسه تفاوت بارز از نقطه نظر اقتصادی در دو سازه مسکونی چوبی وبتنی...................................75
5-1-2- هزینه تمام شده سازه مسکونی چوبی..........................................................................................75
5-1-3- هزینه تمام شده سازه مسکونی بتنی ...........................................................................................76
5-2- نتایج مربوط به مقایسه از نقطه نظر زمان ساخت و صرفه اقتصادی....................................77
5-3- نتایج مربوط به مقایسه از نقطه نظر سازگاری مصالح چوبی با طبیعت ومیزان تقاضا ساخت برای ساختمان ........................................................................................................................................78
5-4- نتایج مربوط به افزایش آگاهی های اجتماعی از مزایای اقتصادی مصالح چوبی وصرفه اقتصادی سازه ..............................................................................................................................................78
5-5- نتیجه‌گیری نهایی .............................................................................................................................80
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ........................................................................................................80
منابع ..........................................................................................................................................................80
فهرست جداول واشکال
جدول 3-1- قطعات اصلی ساختمان چوبی..............................................................................................29
جدول 3-2- ابعاد وتعداد قطعات بکار رفته در ساختمان چوبی................................................................30
جدول 3-3- مصالح بکار رفته بر روی بام و نمای ساختمان چوبی..........................................................32
جدول 3-4- تعداد قطعات درب و پنجره بکار رفته در ساختمان چوبی...................................................33
جدول 4-1- برآورد هزینه ساختمان چوبی................................................................................................44
جدول 4-2- برآورد هزینه ساختمان بتنی..................................................................................................46
جدول 4-3- دلیل استفاده بیشتر از یک سازه.............................................................................................50
جدول 4-4- مهمترین مقاوتها در ساختمان چوبی.....................................................................................52
جدول 4-5- مهمترین مقاومتها در ساختمان بتنی......................................................................................54
جدول 4-6- مهمترین شاخص در ساختمان چوبی وبتنی..........................................................................56
جدول 4-7- سرعت عمل ساخت در سازه های مسکونی.........................................................................58
جدول 4-8- مهمترین فاکتور در هنگام خرید مواد ومصالح......................................................................60
جدول 4-9- مدت زمان ساخت در سازه های مسکونی............................................................................62
جدول 4-10- شاخص سازگاری مصالح چوبی با طبیعت.........................................................................64
جدول 4-11- شاخص افزایش آگاهی مردم از از ساختمان های چوبی....................................................66
جدول 4-12- شاخص میزان تقاضا از ساختمان های چوبی.....................................................................68
جدول 4-13- نتایج بین متغیرهای زمان و صرفه اقتصادی........................................................................70
جدول 4-14- نتایج بین سازگاری مصالح چوبی با طبیعت و میزان تقاضا ...............................................71
جدول 4-15- نتایج بین افزایش اگاهی های مردم وصرفه اقتصادی..........................................................72
جدول 5-1- هزینه تمام شده ساختمان چوبی...........................................................................................76
شکل 4-1- پلا ن سازه ی چوبی...............................................................................................................27
فصل اول
مقدمه و کلیات
1- مقدمه وکلیات
توسعه و پیشرفت جوامع شهری از یک سو و کمبود شدید چوب در کشور ما از سوی دیگر استفاده بهینه از چوب را به امری ضروری تبدیل

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه249)

centercenter00 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت عنوان: بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240)

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی Read more…

background