دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان
دانشکده جنگلداری و فناوری چوب
پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد (M.Sc.) در رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ (گرایش حفاظت و اصلاح چوب)
بررسی مقایسه‌ای اقتصادی سازه‌های مسکونی چوبی و بتنی
پژوهش و نگارش:
اسکندر حاجی پور
استاد راهنما:
محراب مدهوشی
استاد مشاور:
محمد کریم علیزاده حصاری
1390

فهرست
فصل اول
مقدمه
1-1- مقدمه‌اي بر سازه های مسکونی چوبی..............................................................................................8
مزایای خانه های چوبی..............................................................................................................10
1-1-2-اتصالات........................................................................................................................................13
1-1-3- نماو نازک کاری..........................................................................................................................13
1-1-4- مقاومت در برابر آتش.................................................................................................................14
1-1-5- مقاومت در برابر زلزله..................................................................................................................15
1-1-6- رفتار چوب در برابر آتش............................................................................................................15
1-1-7- انرژی در ساختمان.......................................................................................................................16
1-1-8- بررسی قابلیت چوب از نظر ساختمانی.......................................................................................16
1-1-9- عوامل موثر در مقاومت چوب.....................................................................................................16
1-2- مقدمه ای بر سازه مسکونی بتنی.......................................................................................................17
1-2-1- مزایای سازه بتنی.........................................................................................................................18
1-2-2- توجیه مصرف بتن.......................................................................................................................19
1-3- بیان سوالات اصلی..........................................................................................................................20
1-4- فرضیات...........................................................................................................................................21
1-5- اهداف انجام تحقیق ........................................................................................................................21
1-6- ضرورت انجام تحقیق .....................................................................................................................21
فصل دوم
2- سابقه تحقیق...............................................................................................................................23
فصل سوم
3-1- مواد .....................................................................................................................................26
3-1-1- تهیه پلان از یک سازه ی چوبی.................................................................................................26
3-1-2- برآورد هزینه ساختمان مسکونی چوبی.....................................................................................27
3-1- 3- تهیه پلان از یک سازه مسکونی بتنی.........................................................................................33
- مشخصات فنی ساختمان ها...................................................................................................................41
3-2- روش ها
3-2- 1- پردازش آماری داده ها...............................................................................................................36
فصل چهارم
نتایج وبحث
4-1- برآورد هزینه سازه مسکونی چوبی...................................................................................................44
4-2- برآورد هزینه سازه مسکونی بتنی......................................................................................................46
4-3- تجزیه و تحلیل داده ها.....................................................................................................................48
4-3-1- خریداران وتولیدکنندگان سازه های مسکونی چوبی وبتنی..........................................................49
4-3-1-1- دلیل ساخت یا خرید بیشتر از یک سازه........................................................................50
4-3-1-2- مهمترین مقاومت در ساختمان چوبی......................................................................................52
4-3-1-3- مهمترین مقاومت در ساختمان بتنی.........................................................................................54
4-3-1-4- مهمترین شاخص در سازه ها اعم از چوبی یا بتنی................................................................56
4-3-1-5- سرعت عمل ساخت در سازهها ی مسکونی ........................................................................58
4-3-1-6- مهمترین فاکتور در هنگام خرید مواد و مصالح ......................................................................60
4-3-1-7- مدت زمان ساخت در سازه های مسکونی ..........................................................................62
4-3-1-8- شاخص های سازگاری مصالح چوبی با طبیعت.....................................................................64
4-3-1-9- شاخص افزایش آگاهی مردم از ساختمان های چوبی ..........................................................66
4-3-1-10- شاخص افزایش تقاضا مردم از ساختمان های چوبی .........................................................68
4-3-1-11- نتایج آمار استنباطی...............................................................................................................70
4-3-1-11-1- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای زمان و میزان صرفه اقتصادی.......70
4-3-1-11-2- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای سازگاری مصالح چوبی و میزان تقاضا..........................................................................................................................................................71
4-3-1-11-3- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای افزایش اگاهیهای اجتماعی از مزایای اقتصادی و زیست محیطی مصالح چوبی و صرفه اقتصادی آن سازه..........................................................72
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1- مقایسه تفاوت بارز از نقطه نظر اقتصادی در دو سازه مسکونی چوبی وبتنی...................................75
5-1-2- هزینه تمام شده سازه مسکونی چوبی..........................................................................................75
5-1-3- هزینه تمام شده سازه مسکونی بتنی ...........................................................................................76
5-2- نتایج مربوط به مقایسه از نقطه نظر زمان ساخت و صرفه اقتصادی....................................77
5-3- نتایج مربوط به مقایسه از نقطه نظر سازگاری مصالح چوبی با طبیعت ومیزان تقاضا ساخت برای ساختمان ........................................................................................................................................78
5-4- نتایج مربوط به افزایش آگاهی های اجتماعی از مزایای اقتصادی مصالح چوبی وصرفه اقتصادی سازه ..............................................................................................................................................78
5-5- نتیجه‌گیری نهایی .............................................................................................................................80
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ........................................................................................................80
منابع ..........................................................................................................................................................80
فهرست جداول واشکال
جدول 3-1- قطعات اصلی ساختمان چوبی..............................................................................................29
جدول 3-2- ابعاد وتعداد قطعات بکار رفته در ساختمان چوبی................................................................30
جدول 3-3- مصالح بکار رفته بر روی بام و نمای ساختمان چوبی..........................................................32
جدول 3-4- تعداد قطعات درب و پنجره بکار رفته در ساختمان چوبی...................................................33
جدول 4-1- برآورد هزینه ساختمان چوبی................................................................................................44
جدول 4-2- برآورد هزینه ساختمان بتنی..................................................................................................46
جدول 4-3- دلیل استفاده بیشتر از یک سازه.............................................................................................50
جدول 4-4- مهمترین مقاوتها در ساختمان چوبی.....................................................................................52
جدول 4-5- مهمترین مقاومتها در ساختمان بتنی......................................................................................54
جدول 4-6- مهمترین شاخص در ساختمان چوبی وبتنی..........................................................................56
جدول 4-7- سرعت عمل ساخت در سازه های مسکونی.........................................................................58
جدول 4-8- مهمترین فاکتور در هنگام خرید مواد ومصالح......................................................................60
جدول 4-9- مدت زمان ساخت در سازه های مسکونی............................................................................62
جدول 4-10- شاخص سازگاری مصالح چوبی با طبیعت.........................................................................64
جدول 4-11- شاخص افزایش آگاهی مردم از از ساختمان های چوبی....................................................66
جدول 4-12- شاخص میزان تقاضا از ساختمان های چوبی.....................................................................68
جدول 4-13- نتایج بین متغیرهای زمان و صرفه اقتصادی........................................................................70
جدول 4-14- نتایج بین سازگاری مصالح چوبی با طبیعت و میزان تقاضا ...............................................71
جدول 4-15- نتایج بین افزایش اگاهی های مردم وصرفه اقتصادی..........................................................72
جدول 5-1- هزینه تمام شده ساختمان چوبی...........................................................................................76
شکل 4-1- پلا ن سازه ی چوبی...............................................................................................................27
فصل اول
مقدمه و کلیات
1- مقدمه وکلیات
توسعه و پیشرفت جوامع شهری از یک سو و کمبود شدید چوب در کشور ما از سوی دیگر استفاده بهینه از چوب را به امری ضروری تبدیل

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه243)

-335915285115 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم دانشكده پزشكي پايان نامه جهت اخذ درجه دكتراي پزشكي ( M D ) عنوان: بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه244)

دانشگاه علوم پزشکی قم معاونت آموزشی پژوهشی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391 مجری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه245)

1643284-506490 پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضاي خانواده وپرستاران بر سطح هوشیاری وعلائم حیاتی بیماران بستری در ICU :کارآزمایی بالینی نگارش: Read more…

background