4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش ............................................................................................................45
5-3 محیط پژوهش .............................................................................................................................................47
6-3 ابزار گردآوری اطلاعات ..............................................................................................................................47
7-3 تعیین اعتبار علمی ابزار ...............................................................................................................................48
8-3 تعیین اعتماد علمی ابزار ..............................................................................................................................48
9-3 روش گردآوری اطلاعات ...........................................................................................................................49
10-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ...................................................................................................................49
11-3 ملاحظات اخلاقی .....................................................................................................................................50
فصل چهارم: نتایج تحقیق
1-4 یافته های پژوهش ......................................................................................................................................53
2-4جداول .........................................................................................................................................................54
فصل پنجم :بحث و بررسی یافته ها
1-5 بحث و بررسی یافته ها ..............................................................................................................................117
2-5 نتیجه گیری نهایی .......................................................................................................................................138
3-5 کاربرد یافته ها در پرستاری ........................................................................................................................145
4-5 پیشنهادات بر اساس یافته ها ......................................................................................................................146
-منابع .................................................................................................................................................................148
-پیوست ها
فهرست جداول
فهرست جدول صفحه
جدول شماره1:توزیع فراوانی واحدهای موردپژوهش برحسب عوامل فردی– اجتماعی..........................................55
جدول 1:توزیع فراوانی واحدهای موردپژوهش برحسب عوامل فردی–اجتماعی...................................................56
جدول 1:توزیع فراوانی واحدهای موردپژوهش برحسب عوامل فردی–اجتماعی...................................................57
جدول شماره 1:توزیع فراوانی واحدهای موردپژوهش برحسب عوامل فردی–اجتماعی.......................................58
جدول شماره 1:توزیع فراوانی واحدهای موردپژوهش برحسب عوامل فردی–اجتماعی......................................59
جدول شماره1: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل فردی –اجتماعی.................................60
جدول شماره 2:توزیع فراوانی ومیزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی به تفکیک حیطه ها.................................................................................................................................................................62
جدول شماره 3:ضریب همبستگی میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی بامتغیرهای کمی فردی–اجتماعی موردمطالعه.........................................................................................................................64
جدول شماره 4:تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی...........................................................................................................................................66
جدول شماره 5 تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی اجتماعی:..........................................................................................................................................68
جدول شماره 6:تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی..........................................................................................................................................70
جدول شماره 7:تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی...........................................................................................................................................73
جدول شماره 8:تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی اجتماعی...........................................................................................................................................78
جدول شماره 9:تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی:.........................................................................................................................................82
جدول شماره 10:تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی..................................................................................................................................84
جدول شماره 11:تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی.......................................................................................................................................87
جدول شماره 12:تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی.......................................................................................................................................90
جدول شماره 13:تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی.......................................................................................................................................92
جدول شماره 14:تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی.......................................................................................................................................95
جدول شماره 15:تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی......................................................................................................................................96
جدول شماره 16:تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی......................................................................................................................................98
جدول شماره 17:تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی....................................................................................................................................101
جدول شماره 18:تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی...................................................................................................................................102
جدول شماره 19:تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی..................................................................................................................................103
جدول شماره 20:ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط بانمره کل آمادگی خودراهبری دریادگیری براساس رگرسیون خطی چندگانه.........................................................................................................................................................106
جدول شماره 21:ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط بانمره آمادگی خودراهبری دریادگیری درحیطه گشودگی برروی فرصت های یادگیری براساس رگرسیون خطی چندگانه.............................................................................107
جدول شماره 22:ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط بانمره آمادگی خودراهبری دریادگیری درحیطه خودپنداره به عنوان یک فراگیراثربخش براساس رگرسیون خطی چندگانه.............................................................................108
جدول شماره 23:ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط بانمره آمادگی خودراهبری دریادگیری درحیطه ابتکار واستقلال دریادگیری براساس رگرسیون خطی چندگانه...........................................................................................110
جدول شماره 24:ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط بانمره آمادگی خودراهبری دریادگیری در حیطه مسئولیت پذیری برای یادگیری شخصی براساس رگرسیون خطی چندگانه............................................................................111
جدول شماره 25: ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط بانمره آمادگی خودراهبری دریادگیری در حیطه عشق به یادگیری براساس رگرسیون خطی چندگانه..............................................................................................................113
جدول شماره 26: ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط بانمره آمادگی خودراهبری دریادگیری در حیطه خلاقیت براساس رگرسیون خطی چندگانه.........................................................................................................................115
جدول شماره 27:ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط بانمره آمادگی خودراهبری دریادگیری درحیطه جهت گیری مثبت به آینده براساس رگرسیون خطی چندگانه....................................................................................................116
جدول شماره 28:ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط بانمره آمادگی خودراهبری دریادگیری در حیطه قابلیت استفاده ازمهارت های اساسی مطالعه ویادگیری براساس رگرسیون خطی چندگانه.....................................................117
518160290195فصل اول
00فصل اول

زمینه پژوهش:
بخش عظیمی ازدانشی که امروزه درمدارس ودانشگاه هاآموخته می شود،پس ازمدتی به علت تغییرات سریع اجتماعی،سیاسی وتکنولوژی،نیازبه بازنگری وتغییردارد.بعلاوه موفقیت های شخصی وحرفه ای به طورفزآینده ای بستگی به یادگیری مستمردارد.دردهه های اخیرباتوجه به تغییرات شگرف علمی ،گستردگی وسیع علوم وفنون وضرورت ارتقاوبه روزرسانی دانش ومهارت های انسان ها،ارتقامهارت های یادگیری مادام العمربعنوان یکی ازاهداف اولیه تعلیمات بزرگسالی تعیین شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1).ازطرفی یادگیری مداوم وبه روزکردن اطلاعات ومهارت های مرتبط بامسایل بهداشتی که باسلامت جامعه سروکارداردازجمله محورهای موردبحث درسازمان بهداشت جهانی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Moosavi</Author><Year>1390</Year><RecNum>52</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">52</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Moosavi,S</author><author>Hashemian,H</author><author>Saber,H</author><author>Koulaei,M</author><author>Amirmostofian,A</author></authors></contributors><titles><title>assessment ofcontinuous medical education programs from view points of eligible physicians</title><secondary-title>research in medical education</secondary-title></titles><pages>49-53</pages><volume>1</volume><number>3</number><section>49</section><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2).
حال برای داشتن عملکردموثردرجامعه حاضر،نیازمندسرمایه کافی اجتماعی ومهارت های لازم ومرتبط باشرایط جدیدخواهیم بودکه ازجمله این مهارت هایادگیری خودراهبراست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Karshaky</Author><Year>1391</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">3</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Karshaky,H</author><author>Mohammadzade ghasr, A</author><author>Taghizadeh,N</author><author>Geravand, H</author></authors></contributors><titles><title>relationship self directed learning with satisfaction education in nursing and midwifery students mashhad university</title><secondary-title>the collection of 1st national conference education psychology articles</secondary-title></titles><dates><year>1391</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3).به دلیل مزایای برآیندهای یادگیری خودراهبردرمحیط های آموزشی وسازمانی،به طورجدی براهمیت آن تاکید شده وارزش آن به عنوان یک مهارت لازم برای آموزش وکاردرقرن بیست ویکم بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است.یادگیری خودراهبربه ایجاددانش درحیطه های خاص ونیزتوانمندی انتقال دانش مفهومی درموقعیت های جدیدمی پردازد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yousefy</Author><Year>2011</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yousefy, A</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>A Review on development of Self-directed learning</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><pages>776-783</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4).دراین نوع یادگیری انتظارمی رودکه دانشجویان به سطحی ازتوانمندی های فردی برسندکه بدون قرارگرفتن درنظام آموزشی ویژه،بتوانندنیازهای آموزشی خودراشناسایی کرده وجهت رفع آن بکوشند.درنهایت یادگیری خودراموردارزشیابی قراردهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yousefy</Author><Year>2011</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yousefy, A</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>A Review on development of Self-directed learning</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><pages>776-783</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1).ازدیگرویژگی های افرادخودراهبردریادگیری این است که اشتیاق زیادی برای یادگیری دارند،کنجکاوهستند،ازخلاقیت برخوردارند،یادگیری خودشان راکنترل میکنند،ازمهارت های اساسی مطالعه(راهبردهای شناختی وفراشناختی)ومهارت های حل مساله برخوردارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1).درپژوهشی که درسال 2011 توسط یوان وهمکاران برروی دانشجویان کارشناسی پرستاری در چین صورت گرفت،نتایج نشان دادکه3/63درصداز واحدها سطح بالایی از آمادگی برای خودیادگیری داشتند.همچنین نتایج نشان داد که شخصیت خاص دانشجویان مثل مسئولیت پذیری وخودنظم دهی می تواندکمک به خودیادگیری آن ها کند. دانشجویان سال های بالاتر نمره بالاتری نسبت به دانشجویان سال پایین درآمادگی برای خودیادگیری داشتند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yuan</Author><Year>2012</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>(5)</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">21</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yuan, H,B</author><author>Williams, B,A</author><author>Fang, J,B</author><author>Pang, D</author></authors></contributors><titles><title>Chinese baccalaureate nursing students&apos; readiness for self-directed learning</title><secondary-title>Nurse Education Today</secondary-title></titles><pages>427-431</pages><volume>32</volume><number>4</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>0260-6917</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(5).
دانشجویان باتوجه به روندروبه رشدسرعت ومیزان تولیدعلم درجهان،جهت تحکیم اطلاعات قبلی ازاین قاعده مستثنی نیستند.یکی ازمشکلات دانشجویان تلاش برای نگه داشتن دانشی است که کسب کرده اند.این واقعیت به خصوص برای علومی که دامنه آگاهی های آن هاگسترده وسریعادرحال تغییراست،ازجمله علوم پزشکی مطرح می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sabzi</Author><Year>1386</Year><RecNum>10</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>10</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">10</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Sabzi,Z</author><author>Sanagoo,A</author><author>Jooybari, L</author></authors></contributors><titles><title>the official and unofficial educations:belief and experiences members board of scientific nursing and midwifery</title><secondary-title>nursing research</secondary-title></titles><pages>39-44</pages><volume>2</volume><number>4-5</number><section>39</section><dates><year>1386</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6).ازآن جایی که دانشجویان رشته های علوم پزشکی درمدت طولانی تحصیل خودباحجم بسیارمتنوعی ازمطالب ودروسی روبروهستندکه قبلادرمقاطع پایین ترباآن هاکمتربرخوردداشته وازطرف دیگرحجم زیادودشواری اطلاعات جدیدپزشکی دررابطه باروش های جدیدتشخیص ودرمان بیماری ها،به حافظه سپردن متون علمی پزشکی راکاری دشوارنموده است،همچنین باگسترش علم،یادگیری تمامی علوم،نیازمندصرف زمان وداشتن برنامه درسی منظم می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mohammadimehr</Author><Year>2012</Year><RecNum>26</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">26</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mohammadimehr, M</author><author>Malaki, H</author><author>Abbaspour, A</author><author>Khoshdel, A</author></authors></contributors><titles><title>investigation necessary competencies for life long learning in medical students</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nourian</Author><Year>2006</Year><RecNum>60</RecNum><DisplayText>(8)</DisplayText><record><rec-number>60</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">60</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nourian,A</author><author>Mousavinasab,N</author><author>Fahri,A</author><author>Mohammadzadeh,A</author></authors></contributors><titles><title>medical students study skills and habits in zanjan university of medical sciences</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><pages>101-106</pages><volume>6</volume><number>1</number><section>101</section><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(8).به علت پیشرفت سریع علوم پزشکی ضرورت آموزش فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی ازسال ها پیش موردتوجه قرارگرفته است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yaghobi</Author><Year>1386</Year><RecNum>53</RecNum><DisplayText>(9)</DisplayText><record><rec-number>53</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">53</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yaghobi,Y</author><author>Najafi,F</author></authors></contributors><titles><title>need assessment of the continous educational of nurses a midwives in five hospitals in the east of guilan</title><secondary-title>Research in medical education</secondary-title></titles><pages>35-40</pages><volume>10</volume><section>35</section><dates><year>1386</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(9).همچنین باتوجه به اینکه روش سخنرانی درحال حاضرروش غالب درتدریس دروس پزشکی است،بطوریکه دراین روش حدود80درصدآموزش های ارائه شده درعرض 8هفته فراموش می شوند.تکیه به روش سخنرانی به تنهایی نمی تواندجوابگوی این مساله باشدولازم است استادبرحسب موقعیت،نیازهاوتوانایی های دانشجویان،ترکیبی ازروش های تدریس رااستفاده کندبنابراین امروزه ضرورت استفاده ازروش های نوین وفعال یادگیری ودانشجومحورازسوی سیستم های آموزشی احساس شده وکاربرداین روش هادرعلوم مختلف ازجمله علوم پزشکی متداول شده است،به نظرمی رسدآموزش به روش دانشجومحورمی تواندبه افزایش رضایت مندی دانشجویان،تسریع وتداوم امریادگیری وایجادمهارت های حل مساله وتفکرانتقادی گردد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jafari</Author><Year>2012</Year><RecNum>72</RecNum><DisplayText>(10)</DisplayText><record><rec-number>72</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">72</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Jafari,M</author></authors></contributors><titles><title>Comparison of lecture and blended teaching methods on learning and satisfaction of medical students in biochemistry course</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><pages>488-497</pages><volume>12</volume><number>7</number><section>488</section><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(10).درمطالعات متعدد،تاکیدشده است که آموزش سنتی دانشجویان علوم پزشکی رابرای یادگیری مادام العمرآماده نمی کند وهیچگونه تاثیری بریادگیری خودراهبردرآنان ندارد.درمقایسه با آن،برنامه های درسی مبتنی بر مساله،باعث افزایش یادگیری خودراهبردردانشجویان می گردد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mohammadimehr</Author><Year>2012</Year><RecNum>26</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">26</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mohammadimehr, M</author><author>Malaki, H</author><author>Abbaspour, A</author><author>Khoshdel, A</author></authors></contributors><titles><title>investigation necessary competencies for life long learning in medical students</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hosseini bidokht</Author><Year>2011</Year><RecNum>56</RecNum><DisplayText>(11)</DisplayText><record><rec-number>56</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">56</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Hosseini bidokht,M</author><author>Assareh,A</author></authors></contributors><titles><title>life-long learners through problem-based and self directed learning</title><secondary-title>procedia computer science</secondary-title></titles><pages>1446-1453</pages><volume>3</volume><section>1446</section><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(11).
درایران انجمن ها،نهادهای علمی وبخش دولتی که همان دانشگاه های علوم پزشکی می باشند.جهت حفظ مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان به امرآموزش مداوم اقدام می نمایند.موضوع ارتقای مستمرحرفه ای درعلوم پزشکی باهدف ارتقای دانش ومهارت های شغلی وبهبودارایه خدمات بهداشتی ودرمانی نیزهمانندسایرمشاغل پیگیری شده وموردتوجه شاغلین این حرفه دررشته های وابسته به آن می باشد.درحال حاضرتنها دانش آموختگان رشته های مختلف جامعه پزشکی درکشورمان ملزم به رعایت آموزش مداوم می باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sabzi</Author><Year>1386</Year><RecNum>10</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>10</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">10</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Sabzi,Z</author><author>Sanagoo,A</author><author>Jooybari, L</author></authors></contributors><titles><title>the official and unofficial educations:belief and experiences members board of scientific nursing and midwifery</title><secondary-title>nursing research</secondary-title></titles><pages>39-44</pages><volume>2</volume><number>4-5</number><section>39</section><dates><year>1386</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6).درمطالعه بهادروهمکاران،4/47درصدازشرکت کنندگان در 28 برنامه آموزش مداوم اجراشده طی سال های 86-88دردانشگاه علوم پزشکی ایران رابه عنوان یکی ازراهکارهای موثریادگیری مادام العمرمی دانستند . ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mohammadimehr</Author><Year>2012</Year><RecNum>26</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">26</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mohammadimehr, M</author><author>Malaki, H</author><author>Abbaspour, A</author><author>Khoshdel, A</author></authors></contributors><titles><title>investigation necessary competencies for life long learning in medical students</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7)این درحالی است که حسین پوروحشمتی درپژوهش خوددریافتندکه 9/46درصدازپرستاران میزان رعایت اصول یادگیری بزرگسالان رادرآموزش های مداوم درحدضعیف ارزیابی کردند،لذاجهت افزایش اثربخشی آموزش های مداوم درمرحله برنامه ریزی،اجراوارزشیابی ازنظرانطباق بااصول یادگیری بزرگسالان بایدموردبازنگری قرارگیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hoseinpour</Author><Year>2012</Year><RecNum>73</RecNum><DisplayText>(12)</DisplayText><record><rec-number>73</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">73</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Hoseinpour,Z</author><author>Heshmati nabavi,F</author></authors></contributors><titles><title>Concordance of continuing education programs with the principles of adult learning and their effectiveness: perspectives of nurses in mashhad university in medical sciences</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><pages>836-841</pages><volume>12</volume><number>11</number><section>836</section><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(12).همچنین نتایج تحقیقات انجام شده درزمینه نحوه ارائه آموزش های مداوم،انتقاداتی رابه این برنامه هاواردمی داند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hoseinpour</Author><Year>2012</Year><RecNum>73</RecNum><DisplayText>(12)</DisplayText><record><rec-number>73</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">73</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Hoseinpour,Z</author><author>Heshmati nabavi,F</author></authors></contributors><titles><title>Concordance of continuing education programs with the principles of adult learning and their effectiveness: perspectives of nurses in mashhad university in medical sciences</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><pages>836-841</pages><volume>12</volume><number>11</number><section>836</section><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(12), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Vaezi</Author><Year>2013</Year><RecNum>74</RecNum><DisplayText>(13)</DisplayText><record><rec-number>74</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">74</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Vaezi,A</author><author>Vanaki,Z</author><author>Ahmadi,F</author></authors></contributors><titles><title>Strategies for continuous education:A qualitative study</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><pages>1-17</pages><volume>13</volume><number>1</number><section>1</section><dates><year>2013</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(13).
به همین دلیل دردهه اخیررشدوتوسعه مهارت های یادگیری خودراهبر یکی ازاهداف بنیادین آموزش پزشکی بوده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Williamson</Author><Year>2007</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>(14)</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">23</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Williamson, S,N</author></authors></contributors><titles><title>Development of a self-rating scale of self-directed learning</title><secondary-title>Nurse researcher</secondary-title></titles><pages>66</pages><volume>14</volume><number>2</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1351-5578</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(14).امروزه خودراهبرشدن پزشکان وپیراپزشکان به قدری اهمیت یافته است که حتی استانداردهای اعتباربخشی دراین حرفه به بررسی آمادگی برنامه ها برای تبدیل کردن دانشجویان به افرادی باقابلیت یادگیری خودراهبرومداوم می پردازد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Group</Author><Year>1999</Year><RecNum>27</RecNum><DisplayText>(15)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">27</key></foreign-keys><ref-type name="Web Page">12</ref-type><contributors><authors><author>Medical School Objectives Working Group</author></authors></contributors><titles><title>Learning objectives for medical student education-guidelines for medical schools: Report I of the Medical School Objectives Project</title><secondary-title>Academic Medicine</secondary-title></titles><pages>13</pages><volume>74</volume><number>1</number><dates><year>1999</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(15).
آموزش علوم پزشکی درسرتاسرزندگی حرفه ای پزشکان به طورمستمروجود دارد.رشدچشمگیرحجم اطلاعات موجب شده است تادانش پزشکی دائمادرحال تغییروتحول باشد.به طوری که هر 4 تا 5سال به طورمتوسط 50درصد دانش پزشکی ودرطول 8 تا 10 سال 75 درصد آن کهنه می شود.بالطبع دانش وتوانایی های کسب شده در پایان یک دوره آموزش آکادمیک علوم پزشکی نمی تواند متضمن مهارت های کافی درطول عمرحرفه پزشکی باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mohammadimehr</Author><Year>2012</Year><RecNum>26</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">26</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mohammadimehr, M</author><author>Malaki, H</author><author>Abbaspour, A</author><author>Khoshdel, A</author></authors></contributors><titles><title>investigation necessary competencies for life long learning in medical students</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Cheng</Author><Year>2010</Year><RecNum>22</RecNum><DisplayText>(16)</DisplayText><record><rec-number>22</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">22</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Cheng, S,F</author><author>Kuo, C,L</author><author>Lin, K,C</author><author>Lee-Hsieh, J</author></authors></contributors><titles><title>Development and preliminary testing of a self-rating instrument to measure self-directed learning ability of nursing students</title><secondary-title>International journal of nursing studies</secondary-title></titles><pages>1152-1158</pages><volume>47</volume><number>9</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>0020-7489</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(16).
بنابراین دانشجویان علوم پزشکی علاوه بردانش تخصصی بایدمهارت های موردنیازبرای یادگیری مادام العمررادرطول دوره علوم پزشکی کسب نمایند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mohammadimehr</Author><Year>2012</Year><RecNum>26</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">26</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mohammadimehr, M</author><author>Malaki, H</author><author>Abbaspour, A</author><author>Khoshdel, A</author></authors></contributors><titles><title>investigation necessary competencies for life long learning in medical students</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7).باتوجه به ضرورت آمادگی دانشجویان برای یادگیری مادام العمر نظریه یادگیری خودراهبربه طور روزافزون درآموزش پزشکی به عنوان یک الزام مطرح میشود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Cheng</Author><Year>2010</Year><RecNum>22</RecNum><DisplayText>(16)</DisplayText><record><rec-number>22</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">22</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Cheng, S,F</author><author>Kuo, C,L</author><author>Lin, K,C</author><author>Lee-Hsieh, J</author></authors></contributors><titles><title>Development and preliminary testing of a self-rating instrument to measure self-directed learning ability of nursing students</title><secondary-title>International journal of nursing studies</secondary-title></titles><pages>1152-1158</pages><volume>47</volume><number>9</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>0020-7489</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(16).دانشجویان علوم پزشکی درواقع به رشته هایی بادوره های آموزش حرفه ای گام گذارده اندکه لازمه موفقیت دراین عرصه،به روز بودن دانش،مهارت ها وخودراهبربودن آن هاست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Karshaky</Author><Year>1391</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">3</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Karshaky,H</author><author>Mohammadzade ghasr, A</author><author>Taghizadeh,N</author><author>Geravand, H</author></authors></contributors><titles><title>relationship self directed learning with satisfaction education in nursing and midwifery students mashhad university</title><secondary-title>the collection of 1st national conference education psychology articles</secondary-title></titles><dates><year>1391</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Roberson</Author><Year>2005</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>(17)</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">13</key></foreign-keys><ref-type name="Web Page">12</ref-type><contributors><authors><author>Roberson , DN </author></authors></contributors><titles><title>self directed learning –past and present ERIC document</title></titles><dates><year>2005</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(17).
پس ازبررسی برخی ازمقالات منتشرشده ازسال 1990 تاکنون می توان دریافت که یادگیری خودراهبرتاریخچه ای طولانی ترازظهورآموزش رسمی دارد.درپیشینه مربوط به یادگیری خودراهبر،اصطلاحات مرتبط شامل یادگیری مستقل ،یادگیری خودبرنامه ریزی شده،یادگیری خودمختار وخودیادگیری یا خودآموزی آمده است.نولزبه نقل ازویلیامسون بیان می کند دانشجویانی که بدون برخورداری ازمهارت های یادگیری خودراهبر واردبرنامه های تحصیلی وآموزش می شوند،دچاراضطراب،ناکامی وغالبا شکست می گردند.مطالعات مختلف نشان می دهند که دانشجویان درارتباط با یادگیری خودراهبردرابتدای کاردچارترس واضطراب شده واعلام می کنندکه به آموزش های رسمی نیازمندند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yousefy</Author><Year>2011</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yousefy, A</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>A Review on development of Self-directed learning</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><pages>776-783</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4).
درهمین راستامطالعه شکاروهمکاران که برروی دانشجویان پزشکی انجام شد، نشان داد که یک ارتباط مثبت ومعنی دار بین میزان خودراهبری دریادگیری وشرکت درکارگاه های آموزشی(کارگاه مهارت حل مساله)درطول تحصیل دردانشجویان علوم پزشکی وجود دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shokar</Author><Year>2002</Year><RecNum>43</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>43</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">43</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Shokar, Gurjeet S</author><author>Shokar, Navkiran K</author><author>Romero, Cecilia M</author><author>Bulik, Robert J</author></authors></contributors><titles><title>Self-directed learning: looking at outcomes with medical students</title><secondary-title>FAMILY MEDICINE-KANSAS CITY-</secondary-title></titles><pages>197-200</pages><volume>34</volume><number>3</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0742-3225</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18).همچنین درپژوهشی که توسط ازوآوهمکاران درامریکادرمرکزپزشکی آکادمیک انجام شد،نتایج نشان داد،کسانی که درکارگاه مهارت حل مساله شرکت می کنندبه طورقابل توجهی بالاترین سطوح خودیادگیری رانسبت به همتایان خودنشان میدهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ozuah</Author><Year>2001</Year><RecNum>39</RecNum><DisplayText>(19)</DisplayText><record><rec-number>39</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">39</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ozuah, P,O</author><author>Curtis, J</author><author>Stein, E,K</author></authors></contributors><titles><title>Impact of problem-based learning on residents&apos; self-directed learning</title><secondary-title>Archives of pediatrics &amp; adolescent medicine</secondary-title></titles><pages>669</pages><volume>155</volume><number>6</number><dates><year>2001</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(19).مطابق بابرخی دیگرازمنابع،برنامه درسی بارویکردیادگیری مادام العمر،باید دانشجومحورباشد.آموزش مبتنی برمساله درپرورش مهارت های یادگیری خودتنظیم وخودارزیابی،که ازعوامل مهم دراستمراریادگیری است.موفق ترازبرنامه های درسی سنتی عمل می کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mohammadimehr</Author><Year>2012</Year><RecNum>26</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">26</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mohammadimehr, M</author><author>Malaki, H</author><author>Abbaspour, A</author><author>Khoshdel, A</author></authors></contributors><titles><title>investigation necessary competencies for life long learning in medical students</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7).
عوامل متعددی منجربه آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی می شود،درتحقیقات متعددبه این نتیجه رسیده اندکه میزان خودراهبری دریادگیری تحت تاثیرعوامل فرهنگی،اجتماعی وفردی می باشد.درارتباط باتاثیرعوامل فردی،در پژوهشی که توسط اودال در کشورترکیه در سال 2012 انجام شد.نتایج نشان دادکه یک ارتباط مثبت معناداربین خود یادگیری وسطح موفقیت دانشجویان وجود دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Avdal</Author><Year>2012</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>(20)</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">19</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Avdal, E,Ü</author></authors></contributors><titles><title>The effect of self-directed learning abilities of student nurses on success in Turkey</title><secondary-title>Nurse Education Today</secondary-title></titles><dates><year>2012</year></dates><isbn>0260-6917</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(20).
درارتباط باویژگی های فردی تحقیقات متعددی انجام شده است.درهمین راستا،در پژوهشی که در کره توسط کیم وپارک درسال 2011 انجام شد،پژوهشگران دریافتند عامل اعتمادبه نفس بالاوعدم وابستگی لازمه بهبود در خودیادگیری در دانشجویان پرستاری در مقطع بالینی می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kim</Author><Year>2011</Year><RecNum>24</RecNum><DisplayText>(21)</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">24</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Kim, M</author><author>Park, S,Y</author></authors></contributors><titles><title>Factors Affecting the Self-directed Learning of Students at Clinical Practice Course for Advanced Practice Nurse</title><secondary-title>Asian Nursing Research</secondary-title></titles><pages>48-59</pages><volume>5</volume><number>1</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>1976-1317</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(21).در پژوهش دیگری که در سال2010توسط آبارباو ولوکن اریک بر روی دانش آموزان دبیرستانی انجام شد.نتایج نشان دادکه افرادی که نمره خود نظم دهی بالاتری داشتند تمایل بیشتری به مطالعه نسبت به افرادبانمره خودنظم دهی پایین ترداشتند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abar</Author><Year>2010</Year><RecNum>61</RecNum><DisplayText>(22)</DisplayText><record><rec-number>61</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">61</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abar, Beau</author><author>Loken, Eric</author></authors></contributors><titles><title>Self-regulated learning and self-directed study in a pre-college sample</title><secondary-title>Learning and individual differences</secondary-title></titles><pages>25-29</pages><volume>20</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1041-6080</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(22).درهمین راستاعلی بخشی وزارع در تحقیقات خوددریافتند که باآموزش خودتنظیمی تحصیلی ومهارت های مطالعه می توان راهبردهایی کارآمدوسودمندی رابرای افزایش پیشرفت تحصیلی وبهبودکارکردتحصیلی دراختیاردانشجویان قرارداد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alibakhshi</Author><Year>2010</Year><RecNum>54</RecNum><DisplayText>(23)</DisplayText><record><rec-number>54</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">54</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Alibakhshi,S,Z</author><author>Zare,H</author></authors></contributors><titles><title>effect of teaching self regulated learning and study skills on the academic achievement of university students</title><secondary-title>journal of applied psychology</secondary-title></titles><pages>69-80</pages><volume>4</volume><number>3(15)</number><section>69</section><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(23).
درموفقیت فراگیران عوامل فرهنگی گوناگونی دریادگیری آن ها نقش ایفامی کنند که ازآن جمله می توان به آموزش،فردگرایی دربرابرجمع گرایی ونقش استاد یا مربی اشاره کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yousefy</Author><Year>2011</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yousefy, A</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>A Review on development of Self-directed learning</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><pages>776-783</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4).بولهویس در پژوهشی دریافت که تدریس فرآیندمحور،تجربیات دربافت اجتماعی وفرهنگی،دانش قبلی وجنبه های عاطفی یادگیری درزندگی که معطوف به خودراهبری هستند می توانندمنجربه رشداین متغیرشوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nady</Author><Year>1390</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(24)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">16</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nady ,M, A</author><author>Yousefy, A</author><author> Changiz, T </author></authors></contributors><titles><title>the perception dentist and physician students from self directed learning and relationship with factors demographic</title><secondary-title>the journal studies center of medical education development</secondary-title></titles><pages>173-181</pages><volume>8</volume><number>2</number><section>173</section><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(24).اشام احمد وعبدل مجید درمالزی دریافتندکه فرهنگ می تواند تاثیرقوی برروی ارتباطات وراهکارهای یادگیری در کلاس داشته باشد.اگرچه درفرهنگ های متفاوت شخصیت های متفاوتی وجود دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ahmad</Author><Year>2010</Year><RecNum>32</RecNum><DisplayText>(25)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">32</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ahmad, B,E</author><author>Majid, F,A</author></authors></contributors><titles><title>Self-directed Learning and Culture: A Study on Malay Adult Learners</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><pages>254-263</pages><volume>7</volume><dates><year>2010</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(25).برداشت های متفاوت یا پاسخ های متفاوت دانشجویان به گویه های این مقیاس می تواندناشی ازتجارب مختلف آن ها حین تحصیل،قبل از تحصیل وحتی تفاوت های فرهنگی آن ها باشد.گذشته ازآن نمی توان انتظار داشت که با توجه به تفاوت درنظام آموزشی وتجارب متفاوت دانشجویان دردوجامعه متفاوت،بازخوردآن هایکسان باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ghassemi</Author><Year>1390</Year><RecNum>33</RecNum><DisplayText>(26)</DisplayText><record><rec-number>33</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">33</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ghassemi,G</author><author>Yousefi, A</author><author>Yarmohammadian, M, H</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>validation of self- directed learning scale in students of isfahan university of medical sciences</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><pages>1030-1039</pages><volume>9</volume><number>11</number><section>1030</section><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26).درارتباط با تاثیر محیط های یادگیری بر روی خودراهبری دریادگیری درمطالعه ای که توسط ایدرس وهمکاران درسال 2010 انجام شد، یافته ها نشان داد که محیط یادگیری می تواند اشتیاق زیادی را در افزایش مهارت های خودراهبری در یادگیری بوجود بیاورد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Idros</Author><Year>2010</Year><RecNum>40</RecNum><DisplayText>(27)</DisplayText><record><rec-number>40</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">40</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Idros, Sharifah Norhaidah Syed</author><author>Mohamed, Abdul Rashid</author><author>Esa, Norizan</author><author>Samsudin, Mohd Ali</author><author>Daud, Khairul Azhar Mat</author></authors></contributors><titles><title>Enhancing self-directed learning skills through e-SOLMS for Malaysian learners</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><pages>698-706</pages><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(27).
درمطالعه ای مروری که توسط کمیسیون تغییر ونوآوری درآموزش دندانپزشکی آمریکاانجام گرفته،چنین بیان شده که یکی ازاهداف این کمیسیون،ایجادبهترین آموزش هاوتمرینات برای ارتقای ظرفیت های ذهنی موردنیازدانشجویان برای عملکردکارشناسانه،شامل:تفکرانتقادی،حل مساله وخودراهبری دریادگیری می باشدتادرنهایت،فردپس ازدانش آموختگی بتواندیک متخصص متبحرشودوعلاوه برآن،بتوانددرسال های پس ازتحصیل نیز،ارتقای حرفه ای یابد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nady</Author><Year>1390</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(24)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">16</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nady ,M, A</author><author>Yousefy, A</author><author> Changiz, T </author></authors></contributors><titles><title>the perception dentist and physician students from self directed learning and relationship with factors demographic</title><secondary-title>the journal studies center of medical education development</secondary-title></titles><pages>173-181</pages><volume>8</volume><number>2</number><section>173</section><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(24). فیروزجهانتیغی درپژوهش خوددریافت که تدریس به شیوه حل مساله باعث ارتقامیزان آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان دندانپزشکی می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Firooz Jahantighi</Author><Year>2013</Year><RecNum>51</RecNum><DisplayText>(28)</DisplayText><record><rec-number>51</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">51</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Firooz Jahantighi, Azarmidokht</author></authors></contributors><titles><title>the effect of teaching problem based learning(pbl)approach on self directed learning readiness of dental students kerman university of medical sciences</title></titles><dates><year>2013</year></dates><publisher>Medical Education Development Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(28).نتایج پژوهش های انجام گرفته درزمینه ی مهارت های شناختی وفراشناختی ومهارت های حل مساله وسایرویژگی های یادگیری خودراهبرنشان دهنده موثربودن این عوامل درپیشرفت تحصیلی یادگیرندگان است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hosseini bidokht</Author><Year>2011</Year><RecNum>56</RecNum><DisplayText>(11)</DisplayText><record><rec-number>56</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">56</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Hosseini bidokht,M</author><author>Assareh,A</author></authors></contributors><titles><title>life-long learners through problem-based and self directed learning</title><secondary-title>procedia computer science</secondary-title></titles><pages>1446-1453</pages><volume>3</volume><section>1446</section><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(11).
دربررسی متون شواهد مبهم ومتناقضی درارتباط باتاثیرویژگی های دموگرافیک ازقبیل سن وجنس برمیزان خودراهبری دریادگیری وجوددارد.ریوودیویس درپژوهشی برروی دانشجویان دندانپزشکی،دانش آموزان مدارس بزرگسالان ودانش آموزان دبیرستانی دریافتند که آمادگی برای خوراهبری در یادگیری طبقات 30 تا 50 ساله،بیش از جوانترهاست.این پژوهش مدعی یک روند تکاملی در بین طبقات سنی است.به طوری که آمادگی برای خودراهبری در یادگیری از نوجوانی تا 50 سالگی برای هر دو جنس به طور معنا داری افزایش می یابد.در این پژوهش به طور کمی تفاوتی بین آمادگی برای خودراهبری در یادگیری بر حسب جنسیت بدست نیامده است ،ولی تعامل سن وجنس در پژوهش آن ها بیانگر آن بود که زنان جوان تحت تاثیراین تعامل بیشتراحتمال داردخودراهبری بالاتری نشان دهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nady</Author><Year>1390</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(24)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">16</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nady ,M, A</author><author>Yousefy, A</author><author> Changiz, T </author></authors></contributors><titles><title>the perception dentist and physician students from self directed learning and relationship with factors demographic</title><secondary-title>the journal studies center of medical education development</secondary-title></titles><pages>173-181</pages><volume>8</volume><number>2</number><section>173</section><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(24).این درحالی است که نتیجه مطالعه کادورین وهمکاران درایتالیانشان دادکه خانم های شرکت کننده بالاترین نمره درخودیادگیری نسبت به آقایان بدست آوردندوهمچنین پرستاران تحصیلکرده(یافارغ التحصیل)حرفه ای درمقایسه بادانشجویان نمره خودیادگیری پایین تری راکسب کردند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Cadorin</Author><Year>2011</Year><RecNum>28</RecNum><DisplayText>(29)</DisplayText><record><rec-number>28</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">28</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Cadorin, L</author><author>Suter, N</author><author>Dante, A</author><author>Williamson, S,N</author><author>Devetti, A</author><author>Palese, A</author></authors></contributors><titles><title>Self-directed learning competence assessment within different healthcare professionals and amongst students in Italy</title><secondary-title>Nurse Education in Practice</secondary-title></titles><dates><year>2011</year></dates><isbn>1471-5953</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(29).درحالیکه نتایج مطالعه عبدالهی عدلی انصاروهمکاران بیانگرعدم وجود ارتباط معنی دار بین سن یا جنس با آمادگی برای خودراهبری در یادگیری دربین دانشجویان بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1).همچنین درپژوهش نامدارپور بین وضعیت تنظیم های یادگیری درجنس های مختلف ورشته های مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Namdarpoor</Author><Year>1387</Year><RecNum>58</RecNum><DisplayText>(30)</DisplayText><record><rec-number>58</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">58</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Namdarpoor,F</author></authors></contributors><titles><title>Asurvay relationship between self regulation learning with educational skills and educational achievement amongst students of khomeiny shahr university of islamic azad</title><secondary-title>the journal of new reflections in educational science</secondary-title></titles><pages>137-152</pages><volume>4</volume><number>1</number><section>137</section><dates><year>1387</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(30).کندی براین باور است که یادگیری خودراهبر به طورخاص مبتنی بررشته ی علمی،شیوه ی اندیشیدن،مهارت ها ودانشی است که می توان آن رابه طورهدفمندازطریق مداخلات آموزشی برنامه ریزی شده گسترش دادامالازم است تفاوت های فردی دانشجویان درنظرگرفته شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nady</Author><Year>1390</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(24)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">16</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nady ,M, A</author><author>Yousefy, A</author><author> Changiz, T </author></authors></contributors><titles><title>the perception dentist and physician students from self directed learning and relationship with factors demographic</title><secondary-title>the journal studies center of medical education development</secondary-title></titles><pages>173-181</pages><volume>8</volume><number>2</number><section>173</section><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(24).
باتوجه به مطالب ذکرشده وباتوجه به اینکه درجهان کنونی،انفجاردانش وتکنولوژی،تغییرات وجهش های شگفت انگیزی را پدید آورده لزوم توجه به یادگیری خودراهبر مخصوصا درنظام آموزش عالی امری ضروری می باشد.تحقق یادگیری خودراهبرزمینه لازم را برای شکوفایی وکشف استعداد فراگیران ایجاد وآن هارا در پاسخ گویی به نیازهای فکری،خلاقیت وجستجوگری در آموزش ویادگیری یاری می دهد.یادگیری خود راهبر سبب مسئولیت پذیری فراگیر در فرآیند یاددهی ویادگیری می شود.زیرایادگیرنده خودراهبرکنترل یادگیری خودرابر عهده گرفته ومسئولیت یادگرفتن آن چه راکه برای خویش مهم تلقی می کند،می پذیرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yousefy</Author><Year>2011</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yousefy, A</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>A Review on development of Self-directed learning</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><pages>776-783</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4).
ایجادوتقویت یادگیری خودراهبرازجهت ایجادنگرش ها،صلاحیت ها وتوانایی های شکل یافته در یادگیرندگان در راستای یادگیری مداوم ومستمر،راه گشای تغییرات کیفی در آموزش عالی وبه خصوص در بخش حیاتی آن یعنی آموزش پزشکی خواهد بود.یادگیری خودراهبر به شکلی نوید بخش،به مثابه نقشه راه بایک راهنمادر زمینه افزایش اثربخشی تلاش های یادگیرنده برای یادگیریش،راه گشاست.همه یادگیرندگان قادر به یادگیری خوراهبر هستند اما میزان این توانمندی به تفاوت های فردی آن ها باز می گردد.لذا درک صحیح مربیان وفراگیران از مفهوم یادگیری خودراهبر وماهیت آن برای پرورش بیشتر آن ضرورت دارد.در این بین مربیان واستادان با مسئولیت افزوده کمک به شکوفایی توان بالقوه یادگیرندگان در یادگیری خودراهبر اثربخش، روبرو هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ghassemi</Author><Year>1390</Year><RecNum>33</RecNum><DisplayText>(26)</DisplayText><record><rec-number>33</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">33</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ghassemi,G</author><author>Yousefi, A</author><author>Yarmohammadian, M, H</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>validation of self- directed learning scale in students of isfahan university of medical sciences</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><pages>1030-1039</pages><volume>9</volume><number>11</number><section>1030</section><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26).
باچنین دیدگاهی وباتوجه برتاکیدیونسکودرآستانه قرن بیست ویکم مبنی براینکه یادگیری مداوم(مادام العمر)دردنیای پرشتاب امروزازاجزای جدایی ناپذیرزندگی انسان هااست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Moosavi</Author><Year>1390</Year><RecNum>52</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">52</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Moosavi,S</author><author>Hashemian,H</author><author>Saber,H</author><author>Koulaei,M</author><author>Amirmostofian,A</author></authors></contributors><titles><title>assessment ofcontinuous medical education programs from view points of eligible physicians</title><secondary-title>research in medical education</secondary-title></titles><pages>49-53</pages><volume>1</volume><number>3</number><section>49</section><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2) وهمچنین باتوجه به نقش دانشگاه هادر پاسخگویی به چالش های اجتماعی به ویژه مواقعی که شواهد محکم و زیادی برای آمادگی خودراهبری در یادگیری وجود دارد، لذا ضروری است یادگیرندگان ومربیان یک مفهوم روشن و واضحی از خودراهبری در یادگیری داشته باشند وجهت افزایش توانایی فراگیران در فرآیند یادگیری راهبردهای تدریسی،مناسبی به کار گیرند.تاازاین طریق گام های موثری در ایجاد تحول با هدف به کاربردن روش های نوین یادگیری برداشت.
همچنین باتوجه به تاثیرویژگی های فردی دانشجویان وشاخص هایی چون معدل درسی،سن،جنس ومقطع تحصیلی در فرآیندخودراهبری یادگیری لذا مسئولین آموزشی ومدرسین می توانند بافراهم ساختن فضاهای آموزشی مناسب وبرنامه ریزی دقیق درسی وانتخاب شیوه های یاددهی ویادگیری متناسب باشاخص های فوق سبب تسهیل درفرآیندخودراهبری یادگیری دانشجویان شوندوباعنایت به اینکه در راستای شیوه خودراهبری در فرآیندیاددهی-یادگیری دانشجویان تاکنون مطالعه ای در این دانشگاه انجام نشده ویا اینکه لااقل نتایج مطالعات ارائه نگردیده است.لذامطالعه حاضربا هدف تعیین میزان آمادگی خودراهبری دریادگیری وعوامل همراه باآن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام می شودوسعی داردباارائه گزارشی از وضعیت این مفهوم در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان زمینه برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم جهت بسط وگسترش این نوع یادگیری رافراهم آورد.همچنین مهارت های یادگیری خودراهبر رامی توان ازطریق برنامه ریزی دقیق وگنجاندن آن دردوره های درسی ارتقاداد.
اهداف پژوهش:
1)هدف کلی:
تعیین میزان آمادگی خودراهبری در یادگیری وعوامل همراه باآن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91
2)اهداف ويژه‌ي طرح :
1)تعیین میزان نمره آمادگی خود راهبری در یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1-1) تعیین میزان نمره آمادگی خود راهبری در یادگیری دانشجویان علوم پزشکی در حیطه گشودگی بر روی فرصت های یادگیری
2-1) تعیین میزان نمره آمادگی خود راهبری دریادگیری دانشجویان علوم پزشکی درحیطه خودپنداره به عنوان یک فراگیر اثربخش
3-1) تعیین میزان نمره آمادگی خود راهبری دریادگیری دانشجویان علوم پزشکی درحیطه ابتکارواستقلال دریادگیری
4-1) تعیین میزان نمره آمادگی خود راهبری دریادگیری دانشجویان علوم پزشکی درحیطه مسئولیت پذیری برای یادگیری شخصی
5-1) تعیین میزان نمره آمادگی خود راهبری دریادگیری دانشجویان علوم پزشکی درحیطه عشق به یادگیری
6-1) تعیین میزان نمره آمادگی خود راهبری دریادگیری دانشجویان علوم پزشکی درحیطه خلاقیت
7-1) تعیین میزان نمره آمادگی خود راهبری دریادگیری دانشجویان علوم پزشکی درحیطه جهت گیری مثبت به آینده
8-1) تعیین میزان نمره آمادگی خود راهبری دریادگیری دانشجویان علوم پزشکی درحیطه قابلیت استفاده ازمهارت های اساسی مطالعه ویادگیری
2)تعیین توزیع فراوانی(بالا،پایین،متوسط)آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی به تفکیک حیطه ها
3)تعیین ومقایسه میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی
4)تعیین عوامل همراه بامیزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی
سوالات پژوهش:
1)میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان برحسب اطلاعات فردی اجتماعی چقدر است؟
1-1) میزان نمره آمادگی خود راهبری در یادگیری دانشجویان علوم پزشکی درحیطه گشودگی بر روی فرصت های یادگیری برحسب اطلاعات فردی اجتماعی چقدر است؟
2-1)میزان نمره آمادگی خود راهبری دریادگیری دانشجویان علوم پزشکی درحیطه خودپنداره به عنوان یک فراگیر اثربخش برحسب اطلاعات فردی اجتماعی چقدر است؟
3-1) میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دانشجویان علوم پزشکی درحیطه ابتکار واستقلال دریادگیری برحسب اطلاعات فردی اجتماعی چقدر است؟
4-1) میزان نمره آمادگی خود راهبری در یادگیری دانشجویان علوم پزشکی درحیطه مسئولیت پذیری برای یادگیری شخصی برحسب اطلاعات فردی اجتماعی چقدر است؟
5-1) میزان نمره آمادگی خود راهبری دریادگیری دانشجویان علوم پزشکی درحیطه عشق به یادگیری برحسب اطلاعات فردی اجتماعی چقدر است؟
6-1) میزان نمره آمادگی خود راهبری در یادگیری دانشجویان علوم پزشکی درحیطه خلاقیت برحسب اطلاعات فردی اجتماعی چقدر است؟
7-1) میزان نمره آمادگی خود راهبری دریادگیری دانشجویان علوم پزشکی درحیطه جهت گیری مثبت به آینده برحسب اطلاعات فردی اجتماعی چقدراست؟
8-1) میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دانشجویان علوم پزشکی درحیطه قابلیت استفاده ازمهارت های اساسی مطالعه ویادگیری برحسب اطلاعات فردی اجتماعی چقدراست؟
2)توزیع فراوانی(بالا،پایین،متوسط)آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی به تفکیک حیطه ها چقدراست؟
3) میزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی برحسب عوامل فردی-اجتماعی چقدراست؟
4)عوامل همراه بامیزان نمره آمادگی خودراهبری دریادگیری دردانشجویان علوم پزشکی کدام است؟
تعاریف واژه های کلیدی(تعریف نظری-عملی):
تعریف نظری(خودراهبری دریادگیری):خودراهبری دریادگیری، یعنی نیاز برای کسب دانش ویادگیری مهارت ها برای نقش جدیداست.در این نوع یادگیری،بیشتر هدف افزایش اعتماد به نفس و رضایت شخصی(رضایت درونی)تاموقعیت های بیرونی است.همچنین وابستگی به معلم کمتر است.این واژه از مفهوم تعلیمات بزرگسالی گرفته شده است.یعنی فرآیندی که اشخاص قبول مسئولیت برای یادگیری خود را بر عهده می گیرند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yousefy</Author><Year>2011</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yousefy, A</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>A Review on development of Self-directed learning</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><pages>776-783</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Utley</Author><Year>2011</Year><RecNum>44</RecNum><DisplayText>(31)</DisplayText><record><rec-number>44</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">44</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Utley,R</author></authors></contributors><titles><title>Theory and research for academic nurse educators.</title></titles><section>32-33</section><dates><year>2011</year></dates><pub-location>sundbury,massachusetts</pub-location><publisher>jones and bartlett publishers</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(31), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Safavi</Author><Year>2010</Year><RecNum>30</RecNum><DisplayText>(32)</DisplayText><record><rec-number>30</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">30</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Safavi, M</author><author>Shooshtari, S</author><author>Mahmoodi, M</author><author>Yarmohammadian, M,H</author></authors></contributors><titles><title>Self-directed Learning Readiness and Learning Styles among Nursing Students of Isfahan University of Medical Sciences</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><pages>27-36</pages><volume>10</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(32).خودراهبری دریادگیری،میزان یادرجه ای است،که افرادتوانایی یاویژگی های شخصیتی ونگرش لازم برای خود یادگیری داشته باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fisher</Author><Year>2001</Year><RecNum>45</RecNum><DisplayText>(33)</DisplayText><record><rec-number>45</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">45</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Fisher, Murray</author><author>King, Jennifer</author><author>Tague, Grace</author></authors></contributors><titles><title>Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education</title><secondary-title>Nurse Education Today</secondary-title></titles><pages>516-525</pages><volume>21</volume><number>7</number><dates><year>2001</year></dates><isbn>0260-6917</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(33).
تعریف نظری(آمادگی خودراهبری دریادگیری):
تعریف آمادگی خودراهبری دریادگیری:آمادگی برای یادگیری خود رهبر سه بعد دارد که عبارتند از :انگیزش،فرا شناخت وخود تنظیمی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yousefy</Author><Year>2011</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yousefy, A</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>A Review on development of Self-directed learning</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><pages>776-783</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4).انگیزش مساله ای پیچیده وچندبعدی است که اساسا شامل دلایل موقعیتی گوناگون در خصوص علت انتخاب یا عدم انتخاب مشارکت ودرگیری با تکالیف علمی از سوی یادگیرندگان می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1).جهت گیری هدف در قیاس با انگیزش یادگیرندگان مفهوم محدودتری محسوب می شودکه تحت عنوان توانایی فردی برای برنامه ریزی وهدف گذاری تعریف شده است که درپرتوخودراهبری باعث افزایش انگیزش می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yousefy</Author><Year>2011</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yousefy, A</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>A Review on development of Self-directed learning</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><pages>776-783</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4).راهبردهای فراشناختی نظارتی هستندودرنظارت برراهبردهای شناختی وهدایت آن ها مورداستفاده قرارمی گیرند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Alibakhshi</Author><Year>2010</Year><RecNum>54</RecNum><DisplayText>(23)</DisplayText><record><rec-number>54</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">54</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Alibakhshi,S,Z</author><author>Zare,H</author></authors></contributors><titles><title>effect of teaching self regulated learning and study skills on the academic achievement of university students</title><secondary-title>journal of applied psychology</secondary-title></titles><pages>69-80</pages><volume>4</volume><number>3(15)</number><section>69</section><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(23).یادگیرندگانی که به شناسایی راهبردهای یادگیری دربافت صحیح می پردازند،از فراشناخت استفاده می کنند.آنان ازنقاط قوت وضعف شناخت هایشان آگاهی دارند وقادربه تنظیم واصلاح آنها خواهند بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yousefy</Author><Year>2011</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yousefy, A</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>A Review on development of Self-directed learning</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><pages>776-783</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4).آمادگی خودراهبری دریادگیری مشتمل بر 8حیطه می باشد که عبارتنداز:
1) گشودگی برروی فرصت های یادگیری:یادگیرندگان فعال در قیاس با کسانی که به شکل منفعل در کلاس حاضرشده وآموزش ها را دریافت می نمایند(یادگیرندگان منفعل)چیزهای بیشتری را یادگرفته ویادگیری بهتری را حاصل می نمایند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yousefy</Author><Year>2011</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yousefy, A</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>A Review on development of Self-directed learning</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><pages>776-783</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4).
2) خودپنداره به عنوان یک فراگیر اثربخش:داوری افراد در مورد توانمندی هایشان جهت اجرای یک سلسله اقدامات لازم برای انجام انواع عملکردها تعریف شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yousefy</Author><Year>2011</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yousefy, A</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>A Review on development of Self-directed learning</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><pages>776-783</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4).
3)عشق به یادگیری:انگیزه این قبیل افراد به منظور کسب دانش بسیار قوی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yousefy</Author><Year>2011</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yousefy, A</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>A Review on development of Self-directed learning</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><pages>776-783</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4).
4)خلاقیت:درواقع این افراد از منابع یادگیری موجود ،راهکارهای عملی یادگیری رابرای غلبه بر مشکلاتی که در یادگیری وجود دارد به کار می گیرند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yousefy</Author><Year>2011</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yousefy, A</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>A Review on development of Self-directed learning</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><pages>776-783</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4).
5)جهت گیری مثبت به آینده:به هرگونه رفتار،اندیشه یا عمل که هدف آن کمک به فراگیری،سازماندهی وذخیره سازی دانش وسهولت بهره برداری از آن هادرآینده است،اطلاق می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Saif</Author><Year>1390</Year><RecNum>55</RecNum><DisplayText>(34)</DisplayText><record><rec-number>55</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">55</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Saif, A, A</author></authors></contributors><titles><title>studied and learning methods</title></titles><dates><year>1390</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>dowran</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(34).این قبیل افراد،اهداف چالش آور را برای خود وضع کرده وبه رغم وجود موانع یا چالش هاخودرامتعهدبه دستیابی به سطوح بالای موفقیت می کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Caraway</Author><Year>2003</Year><RecNum>47</RecNum><DisplayText>(35)</DisplayText><record><rec-number>47</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">47</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Caraway, Kirsten</author><author>Tucker, Carolyn M</author><author>Reinke, Wendy M</author><author>Hall, Charles</author></authors></contributors><titles><title>Self‐efficacy, goal orientation, and fear of failure as predictors of school engagement in high school students</title><secondary-title>Psychology in the Schools</secondary-title></titles><pages>417-427</pages><volume>40</volume><number>4</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>1520-6807</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(35).
6)ابتکارواستقلال دریادگیری: درواقع یادگیرندگان خودراهبرافرادکاملا مستقلی هستند که قادربه تجزیه وتحلیل،برنامه ریزی،اجرا وارزیابی فعالیت های یادگیریشان به شکل مستقل می باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yousefy</Author><Year>2011</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yousefy, A</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>A Review on development of Self-directed learning</title><secondary-title>Iranian Journal of Medical Education</secondary-title></titles><pages>776-783</pages><volume>10</volume><number>5</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4).فراگیری که از درک روشن درمورد یک تکلیف تحصیلی برخورداراست،می تواند برای برآورده ساختن موارد لازم برای انجام این امربه خودتنظیمی بپردازد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Palmer</Author><Year>2003</Year><RecNum>48</RecNum><DisplayText>(36)</DisplayText><record><rec-number>48</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">48</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Palmer, Susan B</author><author>Wehmeyer, Michael L</author></authors></contributors><titles><title>Promoting Self-Determination in Early Elementary School Teaching Self-Regulated Problem-Solving and Goal-Setting Skills</title><secondary-title>Remedial and Special Education</secondary-title></titles><pages>115-126</pages><volume>24</volume><number>2</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0741-9325</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(36).
7)قابلیت استفاده از مهارت های اساسی مطالعه ویادگیری: ویژگی های افرادخودراهبردریادگیری این است که اشتیاق زیادی برای یادگیری دارند،کنجکاوهستند،ازخلاقیت برخوردارند،یادگیری خودشان را کنترل می کنند،از مهارت های اساسی مطالعه (راهبردهای شناختی وفراشناختی)ومهارت های حل مساله برخوردارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1).فراگیران خودراهبربیشتر به یادگیری مساله مدار تا یادگیری موضوع محور توجه می کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Utley</Author><Year>2011</Year><RecNum>44</RecNum><DisplayText>(31)</DisplayText><record><rec-number>44</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">44</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Utley,R</author></authors></contributors><titles><title>Theory and research for academic nurse educators.</title></titles><section>32-33</section><dates><year>2011</year></dates><pub-location>sundbury,massachusetts</pub-location><publisher>jones and bartlett publishers</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(31).
8)قبول مسئولیت نسبت به یادگیری:درفرآیندیادگیری خودراهبرفراگیران به گسترش توانایی هایشان در ارزیابی کمبودهای دانش خود تشویق می شوند وسپس با جستجودر منابع مرتبط به رفع کمبودهای دانش خود می پردازند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Karshaky</Author><Year>1391</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">3</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Karshaky,H</author><author>Mohammadzade ghasr, A</author><author>Taghizadeh,N</author><author>Geravand, H</author></authors></contributors><titles><title>relationship self directed learning with satisfaction education in nursing and midwifery students mashhad university</title><secondary-title>the collection of 1st national conference education psychology articles</secondary-title></titles><dates><year>1391</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3).
تعریف عملی(آمادگی خودراهبری دریادگیری ):
منظورازآمادگی خودراهبری دریادگیری درپژوهش،مجموع امتیازی می باشدکه از نحوه ی پاسخگویی واحد های مورد پژوهش به سوالات پرسشنامه،نگرش فرددرمورد آمادگی خودراهبری در یادگیری حاصل می شود.این پرسشنامه یک مقیاس خود سنجی 58 ماده ای به صورت 5 گزینه ای لیکرت (ازنمره1،تقریباهرگز تانمره5تقریباهمیشه)،امتیازدهی کلی آن به این صورت است که امتیاز 188-58نمایانگرسطح پایینی از آمادگی برای خود یادگیری،امتیاز 188-205نمایانگرسطح میانه(مناسب)از آمادگی برای خود یادگیری وامتیاز205-290نمایانگرسطح بالایی از آمادگی برای خود یادگیری می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nadi</Author><Year>2012</Year><RecNum>34</RecNum><DisplayText>(37)</DisplayText><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">34</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nadi, M, A</author><author>sajjadian,I</author></authors></contributors><titles><title>Investigating validity and reliability of guglielmino self directed learning readiness scale(SDLRS)among medical and Dentistry students</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><pages>467-479</pages><volume>12</volume><number>6</number><section>467</section><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(37).مشتمل بر 8 حیطه می باشد که عبارتنداز:
1) گشودگی برروی فرصت های یادگیری:امتیازهردانشجوازجمع امتیازات سوالات 1و2و23و35و40وو54و58و51بدست خواهدآمد.حداقل وحداکثرامتیازبه ترتیب 8و40می باشد.نمره پایین تراز24نشانگرسطح پایین،نمره بین24-28نشانگرسطح متوسط ونمره بالاتر از28نشانگر سطح بالایی درحیطه گشودگی بر روی فرصت های یادگیری است.
2)خودپنداره به عنوان یک فراگیراثربخش:امتیازهردانشجوازجمع امتیازات سوالات8و38و41و49و52و57بدست خواهدآمد.حداقل وحداکثرامتیازبه ترتیب6و30می باشد.نمره پایین تراز18نشانگرسطح پایین،نمره بین18-21نشانگرسطح متوسط ونمره بالاتر از21 نشانگر سطح بالایی درحیطه خودپنداره به عنوان یک فراگیر اثربخش است.
3)عشق به یادگیری:امتیازهردانشجوازجمع امتیازات سوالات5و17و28و31و32و43و44و45و46و47بدست خواهدآمد.حداقل وحداکثرامتیازبه ترتیب10و50می باشد.نمره پایین تراز31نشانگرسطح پایین،نمره بین31-35نشانگرسطح متوسط ونمره بالاتر از35نشانگر سطح بالایی درحیطه عشق به یادگیری است.
4)خلاقیت:امتیازهردانشجوازجمع امتیازات سوالات6و12و24و 25و29و30و34و36بدست خواهد آمد. حداقل وحداکثرامتیازبه ترتیب8و40می باشد. نمره پایین تراز23نشانگرسطح پایین،نمره بین23-26نشانگرسطح متوسط ونمره بالاتر از26 نشانگر سطح بالایی درحیطه خلاقیت است.
5)جهت گیری مثبت به آینده:امتیازهردانشجوازجمع امتیازات سوالات26و37و56بدست خواهدآمد.حداقل وحداکثرامتیازبه ترتیب3و15می باشد. نمره پایین تراز8نشانگرسطح پایین،نمره بین8-10نشانگرسطح متوسط ونمره بالاتر از10نشانگر سطح بالایی درحیطه جهت گیری مثبت به آینده است.
6)ابتکارواستقلال در یادگیری:امتیازهردانشجواز جمع امتیازات سوالات7و9و11و27و42و54بدست خواهد آمد. حداقل وحداکثرامتیازبه ترتیب6و30می باشد. نمره پایین تراز16نشانگرسطح پایین،نمره بین16-18نشانگرسطح متوسط ونمره بالاتر از18 نشانگر سطح بالایی درحیطه ابتکار واستقلال در یادگیری است.
7)قابلیت استفاده ازمهارت های اساسی مطالعه ویادگیری:امتیازهردانشجوازجمع امتیازات سوالات3و4و10و19و20و22و33و48و53بدست خواهد آمد.حداقل وحداکثر امتیازبه ترتیب 9و45می باشد. نمره پایین تراز24نشانگرسطح پایین،نمره بین24-27نشانگرسطح متوسط ونمره بالاتر از27 نشانگر سطح بالایی درحیطه قابلیت استفاده از مهارت های اساسی مطالعه ویادگیری است.
8)قبول مسئولیت نسبت به یادگیری:امتیازهردانشجواز جمع امتیازات سوالات13و14و15و16و18و21و39و50بدست خواهدآمد.حداقل وحداکثرامتیازبه ترتیب8و40می باشد.نمره پایین تراز26نشانگرسطح پایین،نمره بین26-29نشانگرسطح متوسط ونمره بالاتر از29 نشانگر سطح بالایی درحیطه مسئولیت پذیری برای یادگیری شخصی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nadi</Author><Year>2012</Year><RecNum>34</RecNum><DisplayText>(37)</DisplayText><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">34</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nadi, M, A</author><author>sajjadian,I</author></authors></contributors><titles><title>Investigating validity and reliability of guglielmino self directed learning readiness scale(SDLRS)among medical and Dentistry students</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><pages>467-479</pages><volume>12</volume><number>6</number><section>467</section><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(37).
تعریف نظری عوامل فردی واجتماعی:
ویژگی های فردی واجتماعی مجموعه ای ازحالات،کیفیات ومشخصات به خصوصی است که یک فردرااز افراددیگرمتمایز می کندوبه جامعه انسانی وتعامل فرد با گروه های انسانی به عنوان یک عضواز جامعه،اطلاق می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Webster</Author><Year>2007</Year><RecNum>57</RecNum><DisplayText>(38)</DisplayText><record><rec-number>57</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">57</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Webster,M</author></authors></contributors><titles><title>Websters medical dictionary</title></titles><dates><year>2007</year></dates><pub-location>Massachusetts</pub-location><publisher>Merriam webster inc</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(38).
دراین پژوهش،عوامل فردی واجتماعی برطبق مطالعات شامل:
جنس،سن و وضعیت تاهل ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Karshaky</Author><Year>1391</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">3</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Karshaky,H</author><author>Mohammadzade ghasr, A</author><author>Taghizadeh,N</author><author>Geravand, H</author></authors></contributors><titles><title>relationship self directed learning with satisfaction education in nursing and midwifery students mashhad university</title><secondary-title>the collection of 1st national conference education psychology articles</secondary-title></titles><dates><year>1391</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yuan</Author><Year>2012</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>(5)</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">21</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yuan, H,B</author><author>Williams, B,A</author><author>Fang, J,B</author><author>Pang, D</author></authors></contributors><titles><title>Chinese baccalaureate nursing students&apos; readiness for self-directed learning</title><secondary-title>Nurse Education Today</secondary-title></titles><pages>427-431</pages><volume>32</volume><number>4</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>0260-6917</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(5), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nady</Author><Year>1390</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(24)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">16</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nady ,M, A</author><author>Yousefy, A</author><author> Changiz, T </author></authors></contributors><titles><title>the perception dentist and physician students from self directed learning and relationship with factors demographic</title><secondary-title>the journal studies center of medical education development</secondary-title></titles><pages>173-181</pages><volume>8</volume><number>2</number><section>173</section><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(24), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ghassemi</Author><Year>1390</Year><RecNum>33</RecNum><DisplayText>(26)</DisplayText><record><rec-number>33</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">33</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ghassemi,G</author><author>Yousefi, A</author><author>Yarmohammadian, M, H</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>validation of self- directed learning scale in students of isfahan university of medical sciences</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><pages>1030-1039</pages><volume>9</volume><number>11</number><section>1030</section><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Cadorin</Author><Year>2011</Year><RecNum>28</RecNum><DisplayText>(29)</DisplayText><record><rec-number>28</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">28</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Cadorin, L</author><author>Suter, N</author><author>Dante, A</author><author>Williamson, S,N</author><author>Devetti, A</author><author>Palese, A</author></authors></contributors><titles><title>Self-directed learning competence assessment within different healthcare professionals and amongst students in Italy</title><secondary-title>Nurse Education in Practice</secondary-title></titles><dates><year>2011</year></dates><isbn>1471-5953</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(29), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nadi</Author><Year>2012</Year><RecNum>34</RecNum><DisplayText>(37)</DisplayText><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">34</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nadi, M, A</author><author>sajjadian,I</author></authors></contributors><titles><title>Investigating validity and reliability of guglielmino self directed learning readiness scale(SDLRS)among medical and Dentistry students</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><pages>467-479</pages><volume>12</volume><number>6</number><section>467</section><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(37), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fisher</Author><Year>2010</Year><RecNum>41</RecNum><DisplayText>(39)</DisplayText><record><rec-number>41</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">41</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Fisher, Murray J</author><author>King, Jennie</author></authors></contributors><titles><title>The self-directed learning readiness scale for nursing education revisited: a confirmatory factor analysis</title><secondary-title>Nurse Education Today</secondary-title></titles><pages>44-48</pages><volume>30</volume><number>1</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>0260-6917</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(39), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>El-Gilany</Author><Year>2012</Year><RecNum>65</RecNum><DisplayText>(40)</DisplayText><record><rec-number>65</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">65</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>El-Gilany, Abdel-Hady</author><author>Abusaad, Fawzia El Sayed</author></authors></contributors><titles><title>Self-directed learning readiness and learning styles among Saudi underg--uate nursing students</title><secondary-title>Nurse Education Today</secondary-title></titles><dates><year>2012</year></dates><isbn>0260-6917</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(40)
رشته تحصیلی،عملکرد تحصیلی(معدل تاترم جاری)،معدل کل دیپلم ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shokar</Author><Year>2002</Year><RecNum>43</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>43</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">43</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Shokar, Gurjeet S</author><author>Shokar, Navkiran K</author><author>Romero, Cecilia M</author><author>Bulik, Robert J</author></authors></contributors><titles><title>Self-directed learning: looking at outcomes with medical students</title><secondary-title>FAMILY MEDICINE-KANSAS CITY-</secondary-title></titles><pages>197-200</pages><volume>34</volume><number>3</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0742-3225</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nady</Author><Year>1390</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(24)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">16</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nady ,M, A</author><author>Yousefy, A</author><author> Changiz, T </author></authors></contributors><titles><title>the perception dentist and physician students from self directed learning and relationship with factors demographic</title><secondary-title>the journal studies center of medical education development</secondary-title></titles><pages>173-181</pages><volume>8</volume><number>2</number><section>173</section><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(24), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ghassemi</Author><Year>1390</Year><RecNum>33</RecNum><DisplayText>(26)</DisplayText><record><rec-number>33</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">33</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ghassemi,G</author><author>Yousefi, A</author><author>Yarmohammadian, M, H</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>validation of self- directed learning scale in students of isfahan university of medical sciences</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><pages>1030-1039</pages><volume>9</volume><number>11</number><section>1030</section><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Cadorin</Author><Year>2011</Year><RecNum>28</RecNum><DisplayText>(29)</DisplayText><record><rec-number>28</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">28</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Cadorin, L</author><author>Suter, N</author><author>Dante, A</author><author>Williamson, S,N</author><author>Devetti, A</author><author>Palese, A</author></authors></contributors><titles><title>Self-directed learning competence assessment within different healthcare professionals and amongst students in Italy</title><secondary-title>Nurse Education in Practice</secondary-title></titles><dates><year>2011</year></dates><isbn>1471-5953</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(29), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nadi</Author><Year>2012</Year><RecNum>34</RecNum><DisplayText>(37)</DisplayText><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">34</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nadi, M, A</author><author>sajjadian,I</author></authors></contributors><titles><title>Investigating validity and reliability of guglielmino self directed learning readiness scale(SDLRS)among medical and Dentistry students</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><pages>467-479</pages><volume>12</volume><number>6</number><section>467</section><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(37)
سال وترم تحصیلی،مقطع ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shokar</Author><Year>2002</Year><RecNum>43</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>43</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">43</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Shokar, Gurjeet S</author><author>Shokar, Navkiran K</author><author>Romero, Cecilia M</author><author>Bulik, Robert J</author></authors></contributors><titles><title>Self-directed learning: looking at outcomes with medical students</title><secondary-title>FAMILY MEDICINE-KANSAS CITY-</secondary-title></titles><pages>197-200</pages><volume>34</volume><number>3</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0742-3225</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nady</Author><Year>1390</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(24)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">16</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nady ,M, A</author><author>Yousefy, A</author><author> Changiz, T </author></authors></contributors><titles><title>the perception dentist and physician students from self directed learning and relationship with factors demographic</title><secondary-title>the journal studies center of medical education development</secondary-title></titles><pages>173-181</pages><volume>8</volume><number>2</number><section>173</section><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(24), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ghassemi</Author><Year>1390</Year><RecNum>33</RecNum><DisplayText>(26)</DisplayText><record><rec-number>33</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">33</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ghassemi,G</author><author>Yousefi, A</author><author>Yarmohammadian, M, H</author><author>Gordanshekan, M</author></authors></contributors><titles><title>validation of self- directed learning scale in students of isfahan university of medical sciences</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><pages>1030-1039</pages><volume>9</volume><number>11</number><section>1030</section><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Cadorin</Author><Year>2011</Year><RecNum>28</RecNum><DisplayText>(29)</DisplayText><record><rec-number>28</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">28</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Cadorin, L</author><author>Suter, N</author><author>Dante, A</author><author>Williamson, S,N</author><author>Devetti, A</author><author>Palese, A</author></authors></contributors><titles><title>Self-directed learning competence assessment within different healthcare professionals and amongst students in Italy</title><secondary-title>Nurse Education in Practice</secondary-title></titles><dates><year>2011</year></dates><isbn>1471-5953</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(29), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nadi</Author><Year>2012</Year><RecNum>34</RecNum><DisplayText>(37)</DisplayText><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">34</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Nadi, M, A</author><author>sajjadian,I</author></authors></contributors><titles><title>Investigating validity and reliability of guglielmino self directed learning readiness scale(SDLRS)among medical and Dentistry students</title><secondary-title>iranian journal of medical education</secondary-title></titles><pages>467-479</pages><volume>12</volume><number>6</number><section>467</section><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(37)
تکنیک ترجیحی تدریس استادازنظردانشجو ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yuan</Author><Year>2012</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>(5)</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">21</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yuan, H,B</author><author>Williams, B,A</author><author>Fang, J,B</author><author>Pang, D</author></authors></contributors><titles><title>Chinese baccalaureate nursing students&apos; readiness for self-directed learning</title><secondary-title>Nurse Education Today</secondary-title></titles><pages>427-431</pages><volume>32</volume><number>4</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>0260-6917</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(5)،حضوردرواحدکارآموزی بالینی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Cadorin</Author><Year>2011</Year><RecNum>28</RecNum><DisplayText>(29)</DisplayText><record><rec-number>28</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">28</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Cadorin, L</author><author>Suter, N</author><author>Dante, A</author><author>Williamson, S,N</author><author>Devetti, A</author><author>Palese, A</author></authors></contributors><titles><title>Self-directed learning competence assessment within different healthcare professionals and amongst students in Italy</title><secondary-title>Nurse Education in Practice</secondary-title></titles><dates><year>2011</year></dates><isbn>1471-5953</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(29)،علاقه به رشته تحصیلی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Karshaky</Author><Year>1391</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">3</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Karshaky,H</author><author>Mohammadzade ghasr, A</author><author>Taghizadeh,N</author><author>Geravand, H</author></authors></contributors><titles><title>relationship self directed learning with satisfaction education in nursing and midwifery students mashhad university</title><secondary-title>the collection of 1st national conference education psychology articles</secondary-title></titles><dates><year>1391</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3)،تحصیلات والدین،محل سکونت هنگام تحصیل ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Idros</Author><Year>2010</Year><RecNum>40</RecNum><DisplayText>(27)</DisplayText><record><rec-number>40</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">40</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Idros, Sharifah Norhaidah Syed</author><author>Mohamed, Abdul Rashid</author><author>Esa, Norizan</author><author>Samsudin, Mohd Ali</author><author>Daud, Khairul Azhar Mat</author></authors></contributors><titles><title>Enhancing self-directed learning skills through e-SOLMS for Malaysian learners</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><pages>698-706</pages><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(27), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>El-Gilany</Author><Year>2012</Year><RecNum>65</RecNum><DisplayText>(40)</DisplayText><record><rec-number>65</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">65</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>El-Gilany, Abdel-Hady</author><author>Abusaad, Fawzia El Sayed</author></authors></contributors><titles><title>Self-directed learning readiness and learning styles among Saudi underg--uate nursing students</title><secondary-title>Nurse Education Today</secondary-title></titles><dates><year>2012</year></dates><isbn>0260-6917</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(40)،تعداد افرادخانوار،مطالعه کتاب غیر درسی،میزان مطالعه درسی روزانه،سابقه یادگیری در محیط های مجازی(آن لاین( ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Idros</Author><Year>2010</Year><RecNum>40</RecNum><DisplayText>(27)</DisplayText><record><rec-number>40</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">40</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Idros, Sharifah Norhaidah Syed</author><author>Mohamed, Abdul Rashid</author><author>Esa, Norizan</author><author>Samsudin, Mohd Ali</author><author>Daud, Khairul Azhar Mat</author></authors></contributors><titles><title>Enhancing self-directed learning skills through e-SOLMS for Malaysian learners</title><secondary-title>Procedia-Social and Behavioral Sciences</secondary-title></titles><pages>698-706</pages><volume>2</volume><number>2</number><dates><year>2010</year></dates><isbn>1877-0428</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(27), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Song</Author><Year>2007</Year><RecNum>35</RecNum><DisplayText>(41)</DisplayText><record><rec-number>35</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">35</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Song, Liyan</author><author>Hill, Janette R</author></authors></contributors><titles><title>A conceptual model for understanding self-directed learning in online environments</title><secondary-title>Journal of Interactive Online Learning</secondary-title></titles><pages>27-42</pages><volume>6</volume><number>1</number><dates><year>2007</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(41)،شرکت در کارگاه الگوی حل مساله ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shokar</Author><Year>2002</Year><RecNum>43</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>43</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">43</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Shokar, Gurjeet S</author><author>Shokar, Navkiran K</author><author>Romero, Cecilia M</author><author>Bulik, Robert J</author></authors></contributors><titles><title>Self-directed learning: looking at outcomes with medical students</title><secondary-title>FAMILY MEDICINE-KANSAS CITY-</secondary-title></titles><pages>197-200</pages><volume>34</volume><number>3</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0742-3225</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18), ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yuan</Author><Year>2012</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>(5)</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">21</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yuan, H,B</author><author>Williams, B,A</author><author>Fang, J,B</author><author>Pang, D</author></authors></contributors><titles><title>Chinese baccalaureate nursing students&apos; readiness for self-directed learning</title><secondary-title>Nurse Education Today</secondary-title></titles><pages>427-431</pages><volume>32</volume><number>4</number><dates><year>2012</year></dates><isbn>0260-6917</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(5)وشرکت درسمینار آموزشی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Cadorin</Author><Year>2011</Year><RecNum>28</RecNum><DisplayText>(29)</DisplayText><record><rec-number>28</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">28</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Cadorin, L</author><author>Suter, N</author><author>Dante, A</author><author>Williamson, S,N</author><author>Devetti, A</author><author>Palese, A</author></authors></contributors><titles><title>Self-directed learning competence assessment within different healthcare professionals and amongst students in Italy</title><secondary-title>Nurse Education in Practice</secondary-title></titles><dates><year>2011</year></dates><isbn>1471-5953</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(29) می باشند.
تعریف عملی عوامل فردی واجتماعی:
همان مواردی است که در تعریف نظری آمده است.
تعریف عملی دانشجودانشگاه علوم پزشکی گیلان:
منظورازدانشجویان علوم پزشکی دراین پژوهش، کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل که به صورت تمام وقت دردانشگاه علوم پزشکی گیلان پذیرفته شده ومشغول به تحصیل می باشند.
پیش فرض های پژوهش:
1)یادگیری به فرآیندایجادتغییرنسبتا پایداردررفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است،گفته می شود وتنهااز طریق مراجعه به رفتارآشکارفردمی توان از آن اطلاع حاصل کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Saif</Author><Year>1390</Year><RecNum>4</RecNum><DisplayText>(42)</DisplayText><record><rec-number>4</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">4</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Saif,A,A</author></authors></contributors><titles><title>modern educational psychology </title></titles><section>93-100</section><dates><year>1390</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>dowran publishing company</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(42) .
2)هدف رشد یا تحول این است که فردازکنترل بیرونی خارج شده وازدیگرساماندهی به خودساماندهی دریادگیری تغییر کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Saif</Author><Year>1390</Year><RecNum>4</RecNum><DisplayText>(42)</DisplayText><record><rec-number>4</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">4</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Saif,A,A</author></authors></contributors><titles><title>modern educational psychology </title></titles><section>93-100</section><dates><year>1390</year></dates><pub-location>tehran</pub-location><publisher>dowran publishing company</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(42).
3)خودراهبری دریادگیری درواقع نیاز برای کسب دانش ویادگیری مهارت ها برای نقش جدید است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Utley</Author><Year>2011</Year><RecNum>44</RecNum><DisplayText>(31)</DisplayText><record><rec-number>44</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">44</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Utley,R</author></authors></contributors><titles><title>Theory and research for academic nurse educators.</title></titles><section>32-33</section><dates><year>2011</year></dates><pub-location>sundbury,massachusetts</pub-location><publisher>jones and bartlett publishers</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(31).
4)شواهدی مبنی براینکه خودراهبری دریادگیری نتایج یادگیری رابهبودمی بخشدوجودندارد،اماخودراهبری در یادگیری کیفیت یادگیری رابالا می برد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jennings</Author><Year>2007</Year><RecNum>49</RecNum><DisplayText>(43)</DisplayText><record><rec-number>49</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">49</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Jennings, Stephen F</author></authors></contributors><titles><title>Personal development plans and self-directed learning for healthcare professionals: are they evidence based?</title><secondary-title>Postg--uate medical journal</secondary-title></titles><pages>518-524</pages><volume>83</volume><number>982</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1469-0756</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(43).
5)آمادگی برای خودیادگیری یک عامل قوی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان در موقعیت های آموزشی به شیوه سنتی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdollahy</Author><Year>springer</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="tx0rpv2ptxtpa9expsb599wzwrvrf25e05e5">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdollahy,A</author><author>Fathyazar,A</author><author>Alayee,P</author></authors></contributors><titles><title>part of readiness for self directed learning and to view critical thinking in predict education in Tabriz university students</title><secondary-title>.the journal of psychology Tabriz university </secondary-title></titles><pages>86-107</pages><volume>5</volume><number>17</number><section>86</section><dates><year>springer</year><pub-dates><date>89</date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1).
6)ارتباط بین آمادگی خودراهبری در یادگیری وعوامل فردی اجتماعی قابل بررسی می باشد.
7)میزان آمادگی خود یادگیری در دانشجویان علوم پزشکی قابل اندازه گیری است.
محدودیت های پژوهش:
ممکن است وضعیت روحی وروانی نمونه هادرهنگام تکمیل پرسشنامه برنحوه پاسخگویی به سوالات پرسشنامه تاثیربگذارد.
نتایج برپایه خودگزارش دهی استوارمی باشد.
85153531750فصل دوم
00فصل دوم

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

پژوهش — پایان نامه249) دانلود ریسرچ

2- 5 نتیجه‌گیری نهایی براساس سئوالات پژوهش.....................................................................1043- 5 کاربرد یافته‌های پژوهش.................................................................................................1064 -5 پیشنهادات براساس یافته های پژوهش‌..........................................................................107 منابع و ماخذ :- فهرست منابع......................................................................................................................108 پیوست ها :فرم رضایت نامه آگاهانهپرسشنامه اطلاعات فردی – اجتماعیپرسشنامه رضایت زناشویی Read more…

پژوهش-پایان نامه

پایان نامه دانشگاه — پایان نامه239) دانلود پژوهش

فصل اول: کلیات TOC \o "1-3" \h \z \u 1-1-مقدمه PAGEREF _Toc372535045 \h 21-2-بیان مسئله PAGEREF _Toc372535046 \h 51-3-اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc372535047 \h 91-4-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc372535048 \h 131-4-1-‌هدف اصلی PAGEREF _Toc372535050 \h Read more…

پژوهش-پایان نامه

پژوهش — پایان نامه240) پژوهش

2-1 بیان مسئله33-1 ضرورت و اهمیت تحقیق84-1 اهداف تحقیق92- 1 مقدمه112-2 مروری بر ادبیات113-2 مبانی نظری22 1-3-2 الگوی جامعه شناختی سیاسی232-3-2 دیدگاه کارکردگرایی24 1-2-3-2 کارکرد25 2-2-3-2 ساخت27 3-2-3-2 یکپارچگی28 4-2-3-2 تعادل28 5-2-3-2 ارزش ها293-3-2 دیدگاه Read more…

background