دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
پایان نامه
جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
(گرایش داخلی – جراحی)
عنوان :
بررسی میزان آمادگی خودراهبری دریادگیری وعوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91
استاد راهنما :
جناب آقای دکتررسول تبری
اساتیدمشاور:
جناب آقای دکترعطااله اسدی
جناب آقای دکتراحسان کاظم نژاد
پژوهش و نگارش :
فاطمه زائرثابت
خرداد93 شماره ثبت :90215
سپاس خدای را که هر چه دارم از اوست ، به امید آنکه توفیق یابم جز خدمت به خلق او نکوشم.
تقدیم به پدرم 
کوهی استوار و حامی من در طول تمام زندگی 
تقدیم به مادرم 
سنگ صبوری که الفبای زندگی به من آموخت 
به چشمان مهربان تومی نویسم حکایت بی نهایت عشق را
تابدانی که محبت وعشق رادرچشمان توآموختم وباتوآغازنمودم
نمی دانم کدامین جمله رابرای توصیف محبت هایت،صبرت وصداقتت به قلم آورم
آشنایی باتوبهترین صفحه ازدفترزندگی ام رارقم زد
ماحصل تلاش هایم راتقدیم می کنم
به همسرمهربانم
به زلالی باران......
بسی شایسته است از استاد راهنمای با کمالات و شایسته ام جناب آقای دکتررسول تبری که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم ودانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند و در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند ، تقدیر و تشکر نمایم.
از اساتید مشاور گرامیم جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد و جناب آقای دکتراسدی به دلیل یاریها و راهنماییهای بسیار ایشان سپاسگزارم .از اساتید ناظر محترم سرکار خانم سلامی کهن و سرکار خانم چهرزادجهت همکاری بیدریغ ایشان جهت پیشبرد این پایان نامه سپاسگزارم.
با امتنان بیکران از مساعدت های بی شائبه ی سرکارخانم مختاری ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت ، کمال تشکر را از ایشان دارم .
سپاس وتشکرصمیمانه خودرابه حضورمعاونت محترم آموزشی سرکارخانم میرحق جو،معاونت محترم پژوهشی سرکارخانم دکترقنبری ومسئول محترم تحصیلات تکمیلی سرکارخانم پاریادتقدیم می کنم.
و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي- درماني گيلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
عنوان : بررسی میزان آمادگی خودراهبری دریادگیری وعوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91
استاد راهنما: جناب آقای دکتررسول تبری
اساتید مشاور: جناب آقای دکترعطاا... اسدی ، جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد
نویسنده : فاطمه زائرثابت
چکیده
مقدمه: درچنددهه اخیررشدمهارت های یادگیری مادام العمربعنوان یکی ازاهداف اولیه تعلیمات بزرگسالی تعیین شده است.ازجانب دیگرباگسترش رشته های تحصیلی ودانشگاه ها،خودراهبربودن بعنوان یکی ازملزومات موفقیت ورضایت درحوزه های حرفه ای محسوب می شود.دررویکردیادگیری مدرن،فعالیت های یادگیری کم ترساختارمندوبیشترخودراهبردریادگیری هستند.خودراهبری دریادگیری فرآیندی است که دانشجویان باکمک یابدون کمک دیگران درتلاش جهت تشخیص نیازهای یادگیری شان،برای اهداف یادگیری وهمچنین شناسایی منابع مادی وانسانی برای یادگیری،انتخاب وتکمیل راهکارهای یادگیری موثرهستند.
هدف:تعیین میزان آمادگی خودراهبری دریادگیری دانشجویان علوم پزشکی وعوامل همراه برحسب ویژگی های فردی واجتماعی می باشد.
موادوروش ها:دراین مطالعه توصیفی-تحلیلی،داده های پژوهش بااستفاده از پرسشنامه آمادگی خودراهبری دریادگیری گاگلیلمینو جمع آوری شدند.این پرسشنامه دارای هشت حیطه حاوی 58 گویه باطیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.روایی وپایایی این مقیاس درمطالعات مختلف تاییدشده است.نمونه پژوهش 490دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دررشته های مختلف تحصیلی بودند.که بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.داده های حاصل ازاین پژوهش بااستفاده ازنرم افزارآماریspss.21 وآزمون های آماری توصیفی واستنباطی مانند میانگین،انحراف معیار،ضریب همبستگی اسپیرمن ورگرسیون چندگانه باسطح معنی داریp<0.05 تجزیه وتحلیل شد.
نتایج : نتایج نشان داد اکثرواحدهای موردپژوهش ازلحاظ میزان آمادگی خودراهبری دریادگیری درحدمتوسط(42%) بود.
نتایج رگرسیون نشان داد،مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد(p=0.014)،میزان ساعت مطالعه درسی روزانه بین3تا4ساعت(p=0.006)،روش تدریس موردعلاقه بحث گروهی(p=0.018)وهمچنین افرادی که میزان تحصیلات مادرشان درحددیپلم وفوق دیپلم(p=0.006)ودرحدسیکل(p=0.41)بود،ازعوامل پیش بینی کننده آمادگی خودراهبری دریادگیری بودند.
بحث و نتیجه گیری : باتوجه به نتایج تحقیق به نظرمی رسدبرنامه ریزی مدونی جهت ارتقاوضعیت این مهارت دردانشجویان ازطریق برگزاری کارگاه های آموزشی وگنجاندن اصول ومبانی دردوره های درسی دانشجویان لازم باشد.ایجادوتقویت یادگیری خودراهبرازجهت ایجادنگرش ها،صلاحیت ها وتوانایی های شکل یافته در یادگیرندگان در راستای یادگیری مداوم ومستمر،راه گشای تغییرات کیفی درآموزش عالی وبه خصوص دربخش حیاتی آن یعنی آموزش پزشکی خواهد بود.
کلید واژه ها :یادگیری،دانشجویان،آموزش پزشکی،آموزش برنامه ای
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات
1-1 بیان مساله.......................................................................................................................................................2
2-1 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)..................................................................................................8
3-1 سوالات پژوهش ...........................................................................................................................................9
4-1 تعریف واژه های کلیدی (نظری و عملی)....................................................................................................10
5-1 پیش فرض ها...............................................................................................................................................14
6-1 محدودیتهای پژوهش ..................................................................................................................................15
فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق
1-2 چهارچوب پژوهش ....................................................................................................................................17
2-2 مروری بر مطالعات انجام شده ....................................................................................................................36
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
1-3 نوع پژوهش ................................................................................................................................................45
2-3 جامعه پژوهش ............................................................................................................................................45
3-3 نمونه پژوهش، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری...............................................................................45
4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش ............................................................................................................45
5-3 محیط پژوهش .............................................................................................................................................47
6-3 ابزار گردآوری اطلاعات ..............................................................................................................................47
7-3 تعیین اعتبار علمی ابزار ...............................................................................................................................48
8-3 تعیین اعتماد علمی ابزار ..............................................................................................................................48
9-3 روش گردآوری اطلاعات ...........................................................................................................................49
10-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ...................................................................................................................49
11-3 ملاحظات اخلاقی .....................................................................................................................................50
فصل چهارم: نتایج تحقیق
1-4 یافته های پژوهش ......................................................................................................................................53
2-4جداول

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه240)

2181225-819150دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه241)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی-جراحی) عنوان: بررسی Read more…

background