centercenter00

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
عنوان:
بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت سال 92-1391
استاد راهنما :
سرکار خانم فرزانه شیخ الاسلامی
اساتید مشاور :
جناب آقای دکتر رسول تبری
جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی
پژوهش و نگارش :
سعیده عسکریان عمران
آبان 1392

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
عنوان : بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت 92-1391
استاد راهنما : سرکار خانم فرزانه شیخ الاسلامی
اساتید مشاور : جناب آقای دکتر رسول تبری ، جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی
پژوهش و نگارش : سعیده عسکریان عمران
چکیده
مقدمه : رضایت زناشویی نشانگر استحکام نظام خانواده است؛ باعث افزایش سلامت جسمی- روانی ، پیشرفت اقتصادی، رضایت شغلی و رضایت از کل زندگی می گردد . با توجه به اینکه پرستاران به علت مواجهه با عوامل تنش زاي مختلف در محل كار برای رسیدن به هدف تامين سلامت و آسايش بيماران ،انجام مسئولیتهای حرفه ای و نیز در محیط خانه و به دلیل تعدد نقش ها در معرض مستقیم و غیرمستقیم آسیب های جسماني و روانشناختي متعدد می باشند شناخت عوامل موثر و مرتبط شغلی بر رضایت زناشویی می تواند جهت ارتقا و بهره وری این نیروی عظیم انسانی حائز اهمیت باشد.
هدف : تعیین میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت بود.
روش کار : در این مطالعه توصیفی تحلیلی ، 500 پرستار متاهل شاغل در 8 مرکز آموزشی درمانی شهر رشت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.اطلاعات از طریق پرسشنامه رضایت زناشویی و پرسشنامه عوامل فردی - اجتماعی جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار آماری 16 spss و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی ( تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه ، ضریب همبستگی پيرسون و مدل رگرسيون لوجستیک رتبه ای ) آناليز گرديد.
نتایج : بيشتر (6/61 درصد) واحدهاي مورد پژوهش داراي رضايت زناشويي نسبي هستند. از نظر حیطه ها بيشترين( 38/19+ 28/76 ) رضايت زناشويي مربوط به پاسخ قراردادی و کمترين ( 72/24+ 63/54 ) مربوط به موضوعات شخصيتي است. بین ميزان رضايت زناشويي با سن نمونه ها (002/0p=) ، سن همسر (001/0p= ) ، سابقه کار (0001/0p= ) ، ميزان درآمد فرد (002/0p= ) ، بخش محل خدمت (0001/0P= ) ، نوبت کاري (003/0P= ) ، وضعيت استخدامي (0001/0P= ) و تعداد فرزندان (001/0P= ) ارتباط آماري معني دار وجود دارد. اما بين رضايت زناشويي با سن زمان ازدواج ، مرتبه شغلي، جنس ، نوع ازدواج ( فامیلی یا غیرفامیلی ) ، مدرک تحصيلي، ارتباط آماری معني داري مشاهده نشد.
نتیجه گیری نهایی:یافته ها نشان دادند، برخی عوامل شغلی(سابقه کار، درآمد، بخش محل خدمت، نوبت کاری، وضعیت استخدامی) با رضایت زناشویی پرستاران ارتباط معنی دار داشته و در نتیجه این عوامل می تواند بر میزان رضایت زناشویی تاثیر گذار باشد.
کلید واژه ها : رضایت زناشویی ، پرستار ، عوامل شغلی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 فصل اول : کلیات
1- 1 مقدمه .......................................................................................................................................2
2- 1 اهداف پژوهش.........................................................................................................................7
3- 1 سوالات پژوهش........................................................................................................................8
4- 1 HYPERLINK "http://www.gums.ac.ir/dental/default-1586.aspx" \l "5" تعاریف نظری...........................................................................................................................9
5- 1 HYPERLINK "http://www.gums.ac.ir/dental/default-1586.aspx" \l "6" تعارف عملی...........................................................................................................................10
6- 1 پیش فرض ها..........................................................................................................................11
7- 1 محدودیت های پژوهش...........................................................................................................12
فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق
1- 2 چهارچوب پژوهش................................................................................................................14
2- 2  مروری بر مطالعات انجام شده.............................................................................................30
فصل سوم: زمینه و پیشینه تحقیق
1- 3  نوع پژوهش........................................................................................................................40
2- 3 جامعه پژوهش.....................................................................................................................40
3- 3 نمونه پژوهش ، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.......................................................40
4- 3 مشخصات واحدهای پژوهش..............................................................................................41
5- 3 محیط پژوهش.....................................................................................................................42
6- 3 ابزار های گردآوری داده ها.................................................................................................42
7- 3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار........................................................................................45
8- 3 روش گردآوری داده ها ....................................................................................................45
9- 3 روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................46
9- 3 ملاحظات اخلاقی..............................................................................................................48
فصل چهارم :
1- 4 یافته‌های پژوهش..............................................................................................................50
فصل پنجم:
1- 5 تجزیه و تحلیل یافته‌ها.....................................................................................................91
2- 5 نتیجه‌گیری نهایی براساس سئوالات پژوهش.....................................................................104
3- 5 کاربرد یافته‌های پژوهش.................................................................................................106
4 -5 پیشنهادات براساس یافته های پژوهش‌..........................................................................107
منابع و ماخذ :
- فهرست منابع......................................................................................................................108
پیوست ها :
فرم رضایت نامه آگاهانه
پرسشنامه اطلاعات فردی – اجتماعی
پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول شماره 1 - شاخص های پراکندگی و مرکزی صفات کمی واحدهای مورد پژوهش..............................51
جدول شماره 2 - توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات فردی – اجتماعی.................................52
جدول شماره 3 - توزیع واحدهای مورد پژوهش بر اساس وضعیت رضایت زناشویی.....................................56
جدول شماره 4 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه پاسخ قراردادی....................................57
جدول شماره 5 - توزیع پاسخ های واحدها ی مورد پژوهش در حیطه رضایت زناشویی.................................58
جدول شماره 6 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه موضوعات شخصیتی........................60
جدول شماره 7 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه ارتباط زناشویی...................................61
جدول شماره 8 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه حل تعارض.......................................62
جدول شماره 9 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه مدیریت مالی.......................................63
جدول شماره 10-توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش درحیطه فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت...........64
جدول شماره 11 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه روابط جنسی.....................................65
جدول شماره 12 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه ازدواج و بچه ها...............................66
جدول شماره 13 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه بستگان و دوستان.............................67
جدول شماره 14-توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش درحیطه نقشهای مربوط به برابری زن و مرد.........68
جدول شماره 15 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه جهت گیری عقیدتی.........................69
جدول شماره 16- مقایسه میانگین نمره رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه های مورد مطالعه..............................................................................................................................................................70
جدول شماره 17 - همبستگی میزان رضایت زناشویی کلی واحدهای مورد پژوهش با متغیرهای کمی فردی – اجتماعی بر حسب ضریب همبستگی پیرسون...................................................................................................72
جدول شماره 18 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس........73
جدول شماره 19- مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش بر حسب نوع ازدواج ........................................................................................................................................................................74
جدول شماره 20 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه247)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – جراحی) Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه248)

534670320675 2095500-899160 دانشكده دندانپزشکی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي دندانپزشکی عنوان:بررسي ميزان تحليل استخوان كرستال در اطراف ايمپلنت هاي استوانه اي در مقايسه با ايمپلنت هاي مخروطي Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه239)

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی جامعه شناسی بررسي رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان - مطالعه موردي زنان شهر شیراز توسط مریم کریمی استاد راهنما: دکتر خواجه نوری Read more…