centercenter00

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
عنوان:
بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت سال 92-1391
استاد راهنما :
سرکار خانم فرزانه شیخ الاسلامی
اساتید مشاور :
جناب آقای دکتر رسول تبری
جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی
پژوهش و نگارش :
سعیده عسکریان عمران
آبان 1392

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني گيلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
عنوان : بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت 92-1391
استاد راهنما : سرکار خانم فرزانه شیخ الاسلامی
اساتید مشاور : جناب آقای دکتر رسول تبری ، جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی
پژوهش و نگارش : سعیده عسکریان عمران
چکیده
مقدمه : رضایت زناشویی نشانگر استحکام نظام خانواده است؛ باعث افزایش سلامت جسمی- روانی ، پیشرفت اقتصادی، رضایت شغلی و رضایت از کل زندگی می گردد . با توجه به اینکه پرستاران به علت مواجهه با عوامل تنش زاي مختلف در محل كار برای رسیدن به هدف تامين سلامت و آسايش بيماران ،انجام مسئولیتهای حرفه ای و نیز در محیط خانه و به دلیل تعدد نقش ها در معرض مستقیم و غیرمستقیم آسیب های جسماني و روانشناختي متعدد می باشند شناخت عوامل موثر و مرتبط شغلی بر رضایت زناشویی می تواند جهت ارتقا و بهره وری این نیروی عظیم انسانی حائز اهمیت باشد.
هدف : تعیین میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت بود.
روش کار : در این مطالعه توصیفی تحلیلی ، 500 پرستار متاهل شاغل در 8 مرکز آموزشی درمانی شهر رشت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.اطلاعات از طریق پرسشنامه رضایت زناشویی و پرسشنامه عوامل فردی - اجتماعی جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار آماری 16 spss و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی ( تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه ، ضریب همبستگی پيرسون و مدل رگرسيون لوجستیک رتبه ای ) آناليز گرديد.
نتایج : بيشتر (6/61 درصد) واحدهاي مورد پژوهش داراي رضايت زناشويي نسبي هستند. از نظر حیطه ها بيشترين( 38/19+ 28/76 ) رضايت زناشويي مربوط به پاسخ قراردادی و کمترين ( 72/24+ 63/54 ) مربوط به موضوعات شخصيتي است. بین ميزان رضايت زناشويي با سن نمونه ها (002/0p=) ، سن همسر (001/0p= ) ، سابقه کار (0001/0p= ) ، ميزان درآمد فرد (002/0p= ) ، بخش محل خدمت (0001/0P= ) ، نوبت کاري (003/0P= ) ، وضعيت استخدامي (0001/0P= ) و تعداد فرزندان (001/0P= ) ارتباط آماري معني دار وجود دارد. اما بين رضايت زناشويي با سن زمان ازدواج ، مرتبه شغلي، جنس ، نوع ازدواج ( فامیلی یا غیرفامیلی ) ، مدرک تحصيلي، ارتباط آماری معني داري مشاهده نشد.
نتیجه گیری نهایی:یافته ها نشان دادند، برخی عوامل شغلی(سابقه کار، درآمد، بخش محل خدمت، نوبت کاری، وضعیت استخدامی) با رضایت زناشویی پرستاران ارتباط معنی دار داشته و در نتیجه این عوامل می تواند بر میزان رضایت زناشویی تاثیر گذار باشد.
کلید واژه ها : رضایت زناشویی ، پرستار ، عوامل شغلی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 فصل اول : کلیات
1- 1 مقدمه .......................................................................................................................................2
2- 1 اهداف پژوهش.........................................................................................................................7
3- 1 سوالات پژوهش........................................................................................................................8
4- 1 HYPERLINK "http://www.gums.ac.ir/dental/default-1586.aspx" \l "5" تعاریف نظری...........................................................................................................................9
5- 1 HYPERLINK "http://www.gums.ac.ir/dental/default-1586.aspx" \l "6" تعارف عملی...........................................................................................................................10
6- 1 پیش فرض ها..........................................................................................................................11
7- 1 محدودیت های پژوهش...........................................................................................................12
فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق
1- 2 چهارچوب پژوهش................................................................................................................14
2- 2  مروری بر مطالعات انجام شده.............................................................................................30
فصل سوم: زمینه و پیشینه تحقیق
1- 3  نوع پژوهش........................................................................................................................40
2- 3 جامعه پژوهش.....................................................................................................................40
3- 3 نمونه پژوهش ، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.......................................................40
4- 3 مشخصات واحدهای پژوهش..............................................................................................41
5- 3 محیط پژوهش.....................................................................................................................42
6- 3 ابزار های گردآوری داده ها.................................................................................................42
7- 3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار........................................................................................45
8- 3 روش گردآوری داده ها ....................................................................................................45
9- 3 روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................46
9- 3 ملاحظات اخلاقی..............................................................................................................48
فصل چهارم :
1- 4 یافته‌های پژوهش..............................................................................................................50
فصل پنجم:
1- 5 تجزیه و تحلیل یافته‌ها.....................................................................................................91
2- 5 نتیجه‌گیری نهایی براساس سئوالات پژوهش.....................................................................104
3- 5 کاربرد یافته‌های پژوهش.................................................................................................106
4 -5 پیشنهادات براساس یافته های پژوهش‌..........................................................................107
منابع و ماخذ :
- فهرست منابع......................................................................................................................108
پیوست ها :
فرم رضایت نامه آگاهانه
پرسشنامه اطلاعات فردی – اجتماعی
پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول شماره 1 - شاخص های پراکندگی و مرکزی صفات کمی واحدهای مورد پژوهش..............................51
جدول شماره 2 - توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات فردی – اجتماعی.................................52
جدول شماره 3 - توزیع واحدهای مورد پژوهش بر اساس وضعیت رضایت زناشویی.....................................56
جدول شماره 4 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه پاسخ قراردادی....................................57
جدول شماره 5 - توزیع پاسخ های واحدها ی مورد پژوهش در حیطه رضایت زناشویی.................................58
جدول شماره 6 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه موضوعات شخصیتی........................60
جدول شماره 7 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه ارتباط زناشویی...................................61
جدول شماره 8 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه حل تعارض.......................................62
جدول شماره 9 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه مدیریت مالی.......................................63
جدول شماره 10-توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش درحیطه فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت...........64
جدول شماره 11 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه روابط جنسی.....................................65
جدول شماره 12 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه ازدواج و بچه ها...............................66
جدول شماره 13 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه بستگان و دوستان.............................67
جدول شماره 14-توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش درحیطه نقشهای مربوط به برابری زن و مرد.........68
جدول شماره 15 - توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه جهت گیری عقیدتی.........................69
جدول شماره 16- مقایسه میانگین نمره رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه های مورد مطالعه..............................................................................................................................................................70
جدول شماره 17 - همبستگی میزان رضایت زناشویی کلی واحدهای مورد پژوهش با متغیرهای کمی فردی – اجتماعی بر حسب ضریب همبستگی پیرسون...................................................................................................72
جدول شماره 18 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس........73
جدول شماره 19- مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش بر حسب نوع ازدواج ........................................................................................................................................................................74
جدول شماره 20 - مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای

Related posts:


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه242)

دانشگاه علوم پزشکی قم دانشکده پزشکی پایاننامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی عنوان بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشتهها و مقاطع تحصیلی مختلف -سال Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه243)

-335915285115 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم دانشكده پزشكي پايان نامه جهت اخذ درجه دكتراي پزشكي ( M D ) عنوان: بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر Read more…

پژوهش-پایان نامه

— پایان نامه244)

دانشگاه علوم پزشکی قم معاونت آموزشی پژوهشی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391 مجری Read more…