مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع تحلیل اطلاعات، حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه، ، تجزیه‌وتحلیل

〖SIZE〗_(i,t)+β_3 〖LEV〗_(i,t)+β_4 INTCOV+ε_(i,t) (2)مدل و برای آزمون فرضیه سوم پژوهش از مدل شماره (3) که به شرح زیر تصریح‌شده است استفاده گردیده است. اين فرض عبارت است از: “بین شاخص حاکمیت شرکتی و میانگین موزون Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع حقوق صاحبان سهام، حاکمیت شرکتی، سهامداران، هزينه، سرمايه

سرمايهگذاري اعضاي شرکت استفاده شد. نتايج تحقيق حاکي از آن بود که با بالا رفتن ميزان مالکيت سهامداران نهادي و عمده، هزينه حقوق صاحبان سهام افزايش مييابد.همچنين نتايج تحقيق نشان داد، هر قدر تعداد سهامداران Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع هزینه سرمایه، حاکمیت شرکتی، عدم تقارن، ، شرکتی

در روزنامه‌های مالي ايتاليا تحت پوشش قرار داده. او نشان داد قبل از انتشار اخبار سرمايه گداران تنها می‌توانند كليتي از نوع رويداد حاكميت شركتي را شناسايي كنند اما بعد از انتشار اخبار سرمایه‌گذاران آگاهي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، بورس اوراق بهادار، هزينه،

بیرونی موفق می‌شوند علاوه بر آن اندازه‌گیری رابطه بین حاکمیت شرکتی و شواهد هزینه حقوق صاحبان سهام نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بیشتر استفاده می‌نمایند از یک کاهش 5 درصدی هزینه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، هزینه سرمایه، ، بين

شرکت (Q توبين) وجود دارد. هم‌چنین وجود رابطه معنادار بين مديران غيرموظف و ارزش شرکت تأييد شد. حساس یگانه و همکاران (1387)، در تحقيق خود رابطه بين حاکميت شرکتي و عملکرد شرکت‌ها را مورد بررسي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، عدم تقارن، هزينه، بورس

جاري و آتي آن مشاهده نشد. کیال (1391)، به بررسی رابطه بين کيفيت سود و هزينه سرمايه با استفاده از مدل فاما و فرنچ پرداخته است. جامعه آماري تحقيق شامل شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار، هزینه سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران، ، هزينه

1386 تا 1391 انتخاب شده است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین تأثیر مکانیزم هاي حاکمیتی همچون حضور سهامداران نهادي، تعداد اعضاي غیر موظف هیئت‌مدیره، اندازه‌ی هیئت‌مدیره، نقش دوگانه مدیرعامل بر عملکرد شرکت‌ها است. نتایج Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، تجانس، ، زماني

3-4- جامعه و نمونه آماری 3-4-1-جامعه آماری یک جامعه آماري عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که داراي حداقل یک صفت مشترك باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه موردبررسی یک جامعه آماري است Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع رگرسیون، رگرسیون خطی، ، آزمون، براي

از 1 تا شماره‌گذاري مي‌شوند همچنين دوره زماني متوالي كه با شاخص از 1 تا شماره‌گذاري مي‌شوند وجود دارد. بنابراين، مجموع مشاهده خواهيم داشت. متغيرها عبارت‌اند از: : ارزش متغير وابسته براي واحدi ام در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع هزینه سرمایه، نرخ رشد، حقوق صاحبان سهام، ،

مزبور با استفاده از نرم‌افزار Eviews 6 و روش‌های آزمون لوین، لین و چو102 (2002)، آزمون ایم، پسران و شین (2003)، آزمون ریشه واحد فیشر – دیکی فولر تعمیم‌یافته و آزمون ریشه واحد فیشر – Read more…

By 92, ago