مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره دلالی، پسابنیان‌گرا، عینیت، استدلال، اختیار

در این حوزه های دیگر را در اختیار نهند. متن کامل در سایت 40y.irوقتی هارولد براون برای یک مفهوم پساکلاسیک از عینیت استدلال ارائه می دهد، روشن است که برای مفهوم رئالیسم معرفت شناختی که Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره حل مسئله، لادان، عقلانیت،، 1977:، براون

متن کامل در سایت 40y.ir پاسخگویی، درک بهینه و قضاوت مسئولانه قابل بررسی نیست بلکه باید فعالیت عقلیِ قضاوت و تصمیم گیری بعنوان یک روند حل مسئله را نیز مورد توجه قرار دهد. از این Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره خودآگاهی، استنمارک، ارتباط، پسابنیان‌گرا، استدلال

متن کامل در سایت 40y.ir استانداردهای متعالیِ مدرنیسم برای عقلانیت، تنها یک گزینه ی عملی پیش رو دارند: در ارزیابی اینکه عقلانیت چیست، بایستی از جایگاهی که در آن قرار دارم و از نقطه ای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره اشتغال، براون، پسابنیان‌گرا، کلایتون، ناپ

متن کامل در سایت 40y.ir جایگاهی محوری دارد، اما فضای موجود برای آن، کردار ارتباطی و ترکیب متقاطع است که در این فضا، قضاوت شخصی و بازخورد جماعت، پاسخی به جا را هدایت می کنند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره فضاهای فرهنگی، مکان‌یابی، 1994:، شراگ، متقاطع

متن کامل در سایت 40y.ir 1994: 65).شراگ با این حرکت تصدیق می کند که از بدگمانی پست مدرن درباره ی رویکردهای مدرن فردمحور و آگاهی محور در ارتباط با عقلانیت، بهره برده است. اما مهم Read more…

By 92, ago