مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره خودآگاهی، استنمارک، ارتباط، پسابنیان‌گرا، استدلال

متن کامل در سایت 40y.ir استانداردهای متعالیِ مدرنیسم برای عقلانیت، تنها یک گزینه ی عملی پیش رو دارند: در ارزیابی اینکه عقلانیت چیست، بایستی از جایگاهی که در آن قرار دارم و از نقطه ای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره اشتغال، براون، پسابنیان‌گرا، کلایتون، ناپ

متن کامل در سایت 40y.ir جایگاهی محوری دارد، اما فضای موجود برای آن، کردار ارتباطی و ترکیب متقاطع است که در این فضا، قضاوت شخصی و بازخورد جماعت، پاسخی به جا را هدایت می کنند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره فضاهای فرهنگی، مکان‌یابی، 1994:، شراگ، متقاطع

متن کامل در سایت 40y.ir 1994: 65).شراگ با این حرکت تصدیق می کند که از بدگمانی پست مدرن درباره ی رویکردهای مدرن فردمحور و آگاهی محور در ارتباط با عقلانیت، بهره برده است. اما مهم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره معرفت‌شناختی، علم،، رچر، فهم‌پذیری، تعاملی

متن کامل در سایت 40y.ir حامیان این نوع از نسبی گراییِ نابنیان گرا باید بپذیرند که قواعدی که علم را هدایت می کند قواعد درونیِ علم هستند، همانطور که دیگر فعالیت های انسانی (نگ. دین، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره میان‌رشته‌ای، پسابنیان‌گرا، روشن، مسئله‌ی، معرفت‌شناختی

متن کامل در سایت 40y.ir مشترک باشند بدون اینکه در یک جهان بینی واحد و وحدت بخش تجمیع نشوند؟ پیشتر در مورد ژوزف رز ملاحظه شد که چگونه پست مدرنیسم تمایزهای استوار و سخت میان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره روشن، ارتباط، قضاوت‌های، مسئله‌ی، الهیاتی

معرفت شناختی مدرنیته با پست مدرنیسم است (نگ. شراگ 1992: 57). این میزان فهم پذیری در الهیات نه از طریق مفاهیم بنیان گرایانه وحی، سنت یا متنِ الهام شده بلکه بواسطه ی قضاوت های مسئولانه Read more…

By 92, ago