مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (576)

– لیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55– استاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55– زیاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56– حسان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….563-2-4- الأمیره تنتظر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..563-2-4-1- شخصیتهای برجسته نمایشنامه الأمیره تنتظر………………………………………………………………………………………………..58– شاهزاده خانم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58– قرندل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58– سمندل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………583-2-5- مسافر لیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 583-2-5-1- شخصیتهای برجسته نمایشنامه مسافر لیل……………………………………………………………………………………………………59– مسافر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59– بلیط فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59– راوی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60فصل چهارم : نمایشنامههای صلاح Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (566)

قواعد طراحی در نظریه نمایش اجزاء………………………………………………………………………………………………………….36مراحل طراحی آموزشی بر اساس الگوی مریل…………………………………………………………………………………………..39معماری شناختی انسان………………………………………………………………………………………………………………………………43نظری? پردازش اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………44نظام حافظه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………44اصول پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….501- اصل ذخیر? اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………512- اصل اقتباس و سازماندهی مجدد……………………………………………………………………………………………..523- اصل تکوین تصادفی………………………………………………………………………………………………………………….554- اصل تغییرات محدود………………………………………………………………………………………………………………..565- اصل ارتباط Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (567)

2-2-9 مولفه‌های مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریان……………………………………………………………….212-2-9-1 فرآیندها……………………………………………………………………………………………………………….212-2-9-2 عامل انسانی………………………………………………………………………………………………………….232-2-9-3 تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………….242-2-10 فرآیند کلی مدیریت امور مشتریان……………………………………………………………………………..272-2-11 مراحل ارائه خدمات در مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………….282-2-12 عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی استراتژی CRM…………………………………………………302-2-13 شرح فاکتورهای Read more…

By 92, ago