پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد آزمون فرضیه، رگرسیون، بازده سهام، انحراف معیار

ب ارائه گردیده است. هر سه جدول مربوط به آمارههای ذکر شده بعد از حذف مشاهدات پرت ارائه گردیده است. ارقام این جدول به کمک نرمافزارهای Excel و SPSS بدست آمده است. تعداد شرکتهای مورد Read more…

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد اخبار خوب

بد):متغیرضریبtt(p-value)مقدار ثابت//000/0Reti.t//000/0〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) = β0 + β2Reti.t + εi,t مدل مورد استفاده(برای اخبار خوب):متغیرضریبtt(p-value)مقدار ثابت//000/0Reti.t//000/0

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، هزینه سرمایه

است. نتایج تحقیق نشان داد که شرکتها، محافظهکاری را در پاسخ به رقابت بیشتر بکار می برند. همچنین مؤسسات قبل از صدور سهام و اوراق بدهی، کمتر از حسابداری محافظهکارانه استفاده میکنند.2-6-1-18- تحقیق دیمیتریوس و Read more…

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازده سهام، صورتهای مالی، سود حسابداری، اطلاعات مالی

ناشي از اعمال رويههاي محافظهكارانه براي اندازهگيري و شناخت اوليهی اقلام در صورتهاي مالي است. به سبب و جود اين رويههاي محافظهكارانه، ارزشهاي دفتري همواره كمتر از ارزش هاي بازار هستند. از جمله اين رويه Read more…

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد اطلاعات حسابداری، جامعه آماری، سود حسابداری، بورس اوراق بهادار

ضروری باشد. نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی تحقیق انتظار می رود نتایجی که از این تحقیق در رابطه با محافظه کاری و اثرات ان بدست میآید مورد استفاده نهاد های تدوین کننده استانداردهای حسابداری Read more…

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد آزمون فرضیه، مبانی نظری، روش تحقیق، سود حسابداری

ديلمن…………………………………………………………………………. 512-6-1-9. تحقیق دتریش، مولر و ریدل………………………………………………………………….512-6-1-10. تحقیق رویچودهاری و واتس……………………………………………………………….522-6-1-11. تحقیق بال و کوتاری………………………………………………………………………….522-6-1-12. تحقیق پای………………………………………………………………………………………522-6-1-13. تحقیق خان و واتز……………………………………………………………………………..522-6-1-14. تحقیق چی، لیو و وانگ……………………………………………………………………..532-6-1-15. تحقیق چان، لين و استرانگ………………………………………………………………..532-6-1-16. تحقیق جینگ لی………………………………………………………………………………532-6-1-17. تحقیق Read more…

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد صورتهای مالی، اطلاعات حسابداری، سود حسابداری، گزارشگری مالی

ي مربوط بودن) و هم عاري از اشتباهات و تمايلات جانبدارانه با اهميت بوده و به طور صادقانه معرف چيزي باشد كه مدعي بيان آن است يا به گونهاي معقول انتظار مي رود بيان كند(ويژگي Read more…

By mitra--javid, ago